Mobiele menu

Prinsenhof: proeftuin voor ‘VIG in de BUURT’

Projectomschrijving

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doel dat inwoners gezond en veilig opgroeien. In
onze gemeente ligt een wijk die de Prinsenhof heet. Daar wonen relatief veel gezinnen die op
meerdere leefgebieden problemen ervaren.

Wat wilden we gaan doen?

Het doel van de proeftuin was om te experimenteren met het vroegtijdig inzetten van een bestaande methodiek die gebruik maakt van ‘drang’. Door deze methodiek zouden gezinnen in
een vroeg(er) stadium begeleid worden en zou escalatie van de problematiek en
jeugdbeschermingsmaatregelen voorkomen kunnen worden.

Daarnaast lag de focus op het versterken van de samenwerking op wijkniveau rond een gezin. In samenwerking met zorgpartij VIGZorgt en DSP-groep is de gemeente deze pilot gestart in Prinsenhof.

We wilden onderzoeken hoe we de gezinnen eerder én beter kunnen ondersteunen. Aanmeldingen werden verwacht vanuit het voorliggend veld en consulenten van de gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling WIJZ. Door verschillende oorzaken bleven passende aanmeldingen uit en is het project, in overleg met alle partners en ZonMw, voortijdig beëindigd.

De pilot is geëvalueerd en lessen zijn geleerd op het gebied van het ontwikkelen en opzetten van een pilot, het gebruik van het vroegtijdig inzetten van ‘drang’ en de inzet van de methodiek VIG.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, Lokale Kamer.

Verslagen


Eindverslag

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doel dat inwoners gezond en veilig opgroeien. In onze gemeente ligt een wijk die de Prinsenhof heet. Daar wonen relatief veel gezinnen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren.
Wat wilden we gaan doen?
Het doel van de proeftuin was om te experimenteren met het vroegtijdig inzetten van een bestaande methodiek die gebruik maakt van ‘drang’. Door deze methodiek zouden gezinnen in een vroeg(er) stadium begeleid worden en zou escalatie van de problematiek en jeugdbeschermingsmaatregelen voorkomen kunnen worden. Daarnaast lag de focus op het versterken van de samenwerking op wijkniveau rond een gezin. In samenwerking met zorgpartij VIGZorgt en DSP-groep is de gemeente deze pilot gestart in Prinsenhof. We wilden onderzoeken hoe we de gezinnen eerder én beter kunnen ondersteunen. Aanmeldingen werden verwacht vanuit het voorliggend veld en consulenten van de gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling WIJZ. Door verschillende oorzaken bleven passende aanmeldingen uit en is het project, in overleg met alle partners en ZonMW, voortijdig beëindigd. De pilot is geëvalueerd en lessen zijn geleerd op het gebied van het ontwikkelen en opzetten van een pilot, het gebruik van het vroegtijdig inzetten van ‘drang’ en de inzet van de methodiek VIG.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, Lokale Kamer.

Samenvatting van de aanvraag

De wijk Prinsenhof is één van de aandachtswijken in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In deze wijk wordt een onderzoek opgezet waarin 20 multiprobleemgezinnen worden gevolgd, die via de methodiek Voorwaardelijke Interventie Gezinnen (VIG) worden begeleid. Het gaat om gezinnen die niet gemotiveerd zijn voor hulpverlening, maar waarbij de ontwikkeling van de kinderen wel ernstig lijdt onder de problematiek in de thuissituatie. De gezinnen komen door het veroorzaken van overlast of zorgmeldingen dikwijls in beeld bij instanties, zoals: politie, justitie, Veilig Thuis en Jeugdbescherming West.

Vanuit de uitvoeringspraktijk wordt geconstateerd dat het tot op heden onvoldoende lukt om deze gezinnen in het vrijwillig kader te bereiken en te ondersteunen. De combinatie van zorgmijdend gedrag (vanuit het gezin) en het (actief) buiten de deur houden van (vrijwillige) hulpverleners, leidt er toe dat deze gezinnen in een vicieuze cirkel terecht komen van steeds ernstig wordende problemen. Daarom wil de gemeente nauwer gaan samenwerken met VIGZorgt in een innovatieve aanpak, ‘VIG in de BUURT. VIGZorgt is een jeugdhulpaanbieder die opereert met een vorm van ‘drang’. De coaches van VIGZorgt zijn erin gespecialiseerd om samen met de moeilijk bereikbare gezinnen te werken aan een verbeterde thuissituatie en veilig opvoedingsklimaat. Ze bieden hiertoe intensieve gezinscoachingstrajecten met een duur van gemiddeld zes maanden. Er wordt integraal gewerkt aan de probleemgebieden in het gezin, vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur. De gezinscoach leert het gezin gaandeweg weer zelf de regie te pakken. Hij betrekt de voor het gezin belangrijke formele en informele netwerken. Tot slot wordt het gezin gemotiveerd om in de toekomst weer vrijwillige hulpverlening of begeleiding te accepteren.

Een geslaagde aanpak voor deze gezinnen vraagt, naast een passend aanbod (VIG), om een betere samenwerking tussen het lokale veld, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (GI’s), kortom: ‘de buurt’ . In de huidige uitvoeringspraktijk zijn Veilig Thuis en Jeugdbescherming West de voornaamste aanmelders van gezinnen voor een VIG-traject. Dit terwijl op lokaal niveau de problematiek van deze gezinnen vaak al langere tijd bekend is. Er kan eerder worden geïntervenieerd door VIG vanuit dit lokale veld in te zetten. Om dit te realiseren worden de mogelijkheden voor het op- en afschalen vanuit veiligheid, zorg, wonen en inkomen samengebracht in een interventiematrix. Zo ontstaat er voor professionals een integraal handelingsperspectief, waarmee jeugdbeschermingsmaatregelen, huisuitzettingen c.q. uithuisplaatsingen mogelijk worden voorkomen. We noemen die nieuwe toepassing: VIG in de BUURT.

Het project sluit op diverse punten aan bij het versterken en verbeteren van wijkgericht werken, zoals:

- Het project kenmerkt zich door een integrale (en domein overstijgende) samenwerking die goed binnen de multidisciplinaire overlegstructuur van de gemeente past.

- Zowel het formele netwerk als het informele netwerk van het gezin wordt nauw betrokken.

- Het project sluit aan bij de transformatiedoelen en het actieprogramma Zorg voor de jeugd. We richten ons duidelijk op de preventiekant door via het principe van drang de inwoners eerder op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen en hiermee dure gespecialiseerde hulp te voorkomen.

- De beoogde aanpak sluit goed aan bij de uitvoeringspraktijk van de gemeente en ook bij regionale gemeenten waar mee samengewerkt wordt. De kennis uit het project zullen we delen met partners in de regio om het herhalingspotentieel en de impact te vergroten.

VIG in de BUURT zien we als een unieke innovatie waarvan we verwachten dat de combinatie van methoden de aansluiting tussen het vrijwillig en het gedwongen kader zal versterken. Met behulp van een plan-, proces en effectevaluatie die uitgevoerd wordt door DSP, een ervaren onderzoeksorganisatie, wordt inzicht verkregen in de (meer)waarde van VIG in de BUURT. Het onderzoek evalueert de uitvoering op wijkniveau, geeft inzicht in de effectiviteit van de aanpak en koppelt resultaten tussentijds terug (plan-, proces- en effectevaluatie). Er wordt daarnaast een wijkgericht social return on investment (SROI) onderzoek uitgevoerd om op basis van de trajecten in beeld te brengen hoeveel maatschappelijke kosten in de wijk bespaard worden met de inzet van VIG.

Er is tot slot een samenvatting gemaakt voor een panel van kinderen en ouders, zie bijgesloten bijlage (max 2 a4).

Kenmerken

Projectnummer:
744220102
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Zoutendijk
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Leidschendam-Voorburg