Mobiele menu

Proeftuin aard en aantal Psychisch kwetsbare personen in beeld Groningen

Projectomschrijving

Doel

De gemeente Groningen wil met het project ‘Proeftuin aard en aantal Psychisch kwetsbare personen in beeld Groningen’ meer kennis verkrijgen over psychisch kwetsbare personen. In het project wordt een proeftuin ingericht. Deze proeftuin richt zich op het in beeld brengen van de aard en omvang van de psychisch kwetsbare personen in de gemeente. Het doel is over 9 maanden meer zicht te hebben op hen die extra zorg nodig hebben, en meer over hen te weten. Het project moet hierdoor bijdragen aan:

  • Het optimaliseren van de ketenaanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
  • Meer richting in het beleid en verbetering in de resultaten van het beleid.
  • Beter zicht op de doelgroep en monitoren van de aanpak.

Werkwijze

Bestaande databronnen van verschillende organisaties op persoonsniveau zullen worden gekoppeld, waarbij privacy regels in acht worden genomen. Bij de interpretatie van de gegevens wordt een ervaringsdeskundige betrokken.

Afbeelding

Het traject ‘Zicht op de doelgroep’ heeft als doel om beter vast te kunnen stellen wie de groep mensen met een psychische kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoeften zijn. 9 gemeenten hebben een proeftuin opgezet om dit traject uit te voeren. Daarbij kregen ze ondersteuning van het bureau PBLQ.

>Bekijk en lees meer hierover in de publicatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De afgelopen jaren zijn er in de provincie Groningen een aantal projecten gestart om de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren, met ieder hun eigen financieringsbron en invalshoek zoals bijvoorbeeld verwarde personen. De Groninger gemeenten, de zorgaanbieders, politie en de zorgverzekeraar hebben de hoofden bij elkaar gestoken en hebben met elkaar afgesproken om al deze projecten onder één paraplu te brengen. Deze paraplu, het gezamenlijke kader, is het Meerjarenprogramma Psychisch kwetsbare Personen (MJP). De gemeente Groningen wil, als aanvrager, samen met haar samenwerkingspartners het aantal gezonde jaren van haar inwoners verhogen en daarmee het welbevinden verbeteren. De psychisch kwetsbare inwoner heeft daarbij onze specifieke aandacht. Deze proeftuin biedt ons kans om hier extra aandacht aan te besteden. We willen meer zicht op degenen die extra zorg nodig hebben. Het gaat ons om de psychisch kwetsbare personen die meer dan het gebruikelijke aantal uren ambulante begeleiding vanuit de WMO/BW krijgen en vaker dan gemiddeld behandeling nodig hebben door een psychiater/psycholoog. We kiezen voor deze groep, omdat we het idee hebben dat zij wellicht tussen wal en schip vallen. Dit is omdat we ons normaliter focussen op de echt zware gevallen (EPA) en degenen die in beeld zijn bij de sociale teams (voorliggend veld). Waar mogelijk wordt onderzocht of er onderscheid gemaakt kan worden tussen kwetsbare personen met en zonder veiligheidsrisico en of er sprake is van maatschappelijke overlast. Met samenwerkingspartners willen we, om bovenstaande doelstelling te bereiken, meer zicht krijgen op om wie het gaat. Als zij geen zicht hebben op degenen om wie het gaat, is het lastig om het MJP uit te voeren. Het MJP wordt namelijk gemonitord om inzicht te krijgen in hoe de inwoners met psychische problemen de zorgverlening en de organisatie daar omheen ervaren en of zij van het aanbod profiteren en tot slot om te bepalen of de samenwerking tussen alle partijen is veranderd. Om dit te bereiken is gedegen kennis over de doelgroep noodzakelijk. Het conceptueel kader dat ons binnen deze subsidie aangeboden wordt, helpt ons om de monitoring nog beter in te richten en kan dienen als checklist en kader bij de uitvoering van het Meerjarenprogramma. De resultaten van de proeftuin moeten inzicht geven in het aandeel mensen met psychische kwetsbaarheid in de verschillende organisaties. Door het opzetten van een duurzame data-infrastructuur wordt het mogelijk om trajecten van individuen langs deze organisaties te volgen en wordt duidelijk wat de exacte omvang is van deze doelgroep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die nu al door de organisaties worden verzameld. Vervolgens kan bekeken worden hoe de ketenaanpak kan worden verbeterd en wie verantwoordelijk is voor welk deel van de doelgroep. Met het koppelen van de verschillende databronnen willen we een aantal indicatoren vaststellen, die ons ook in de toekomst een beter zicht op de doelgroep biedt. Hierdoor kan in de toekomst gemonitord worden of de gewijzigde aanpak heeft geleid tot een verbetering van de organisatie rond en de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638050611
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
O.H. Buitendam
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen