Mobiele menu

Proeftuinen monitor psychische kwetsbaarheid in Flevoland

Doel

Om passende zorg en ondersteuning te kunnen organiseren, de integrale samenwerking te intensiveren, en zodoende overlast voor het individu en anderen te minimaliseren, is het essentieel om op een adequate en continue manier zicht te krijgen op de doelgroep met psychische kwetsbaarheid.

Werkwijze

Om tot een monitor te komen zal worden voortgebouwd op de kennis en ervaring die is opgedaan in het onderzoek ‘Verward in Flevoland’. Daarnaast zal de behoefte aan structureel inzicht van de ketenpartners, alsook de inventariserende stappen die de 6 Flevoland gemeenten hebben ondernomen voor een nieuwe monitor voor kwetsbare groepen worden meegenomen.

De projectgroep zal, tezamen met de stuurgroep OGGz en de vertegenwoordigende werkgroep, een blauwdruk ontwerpen voor de monitor. De volgende onderwerpen zullen in deze blauwdruk komen te staan:

  • De representatie en participatie van de doelgroep en de ketenpartners
  • De waarde van inzicht van de indicatoren naar gezamenlijk belang
  • De inrichting van de infrastructuur met borging van de privacy centraal
Afbeelding

Het traject ‘Zicht op de doelgroep’ heeft als doel om beter vast te kunnen stellen wie de groep mensen met een psychische kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoeften zijn. 9 gemeenten hebben een proeftuin opgezet om dit traject uit te voeren. Daarbij kregen ze ondersteuning van het bureau PBLQ.

>Bekijk en lees meer hierover in de publicatie

Verslagen


Eindverslag

In deze proeftuin is een structurele monitoring methode ontwikkeld om op constante wijze zicht te krijgen op personen met een psychische kwetsbaarheid. Het is gelukt om tot een plan van aanpak te komen dat technisch en organisatorisch werkt, maar de schaal, intensiteit en structurele aanpak leiden tot knelpunten die bij de samenwerkingspartners tot grote twijfels leiden over de privacy risico’s en toegevoegde waarde.
In de huidige situatie zou werkelijke uitvoering van de monitor dan ook niet mogelijk zijn.
Ondanks de knelpunten is de gevonden aanpak zeker waardevol, en de belangrijkste opbrengsten zijn:
1. Een theoretisch raamwerk
2. Een datamodel voor monitoring
3. Een juridisch kader
4. Een voorbeeldrapport
5. Een plan van aanpak voor het uitvoeren van de monitor

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638050618
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Veldt
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Flevoland