Mobiele menu

Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken: Samen werken aan langer, veilig en zelfredzaam oud worden in de wijk.

Projectomschrijving

Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het (curriculum van) mbo- en hbo-onderwijs?

Regio's met leernetwerken

Deze vragen beantwoorden wij in een tweejarig project, waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in Brabant samenwerken en wederzijds leren. De samenwerkende organisaties gaan in 2 regio’s, met elk een eigen leernetwerk, aan de slag met lokale vraagstukken. Denk hierbij aan samenwerking met vrijwilligers, de inzet van ervaringsdeskundigheid en de toepassing en ontwikkeling van zorgtechnologie.

Eigen activiteitenprogramma

Voor elke regio is een eigen activiteitenprogramma ontwikkeld. Voorbeelden van activiteiten zijn masterclasses, intervisiebijeenkomsten, het uitvoeren van projectopdrachten en het met elkaar meelopen volgens de methodiek shadowing. De activiteiten leiden tot producten die in de beroepspraktijk en het onderwijs te implementeren zijn.  
 

Producten

Titel: Samenwerken aan eigen regie. Shadowing als veelbelovende activiteit
Auteur: Met bijdragen van Fontys Hogescholen, Summa College, ROC Tilburg, Wel!Zijn de Kempen, IMW TIlburg, Oktober, De Wever Thuis en Amarant
Titel: Het verhaal van de cliënt centraal, maar hoe dan?
Auteur: Met bijdragen van Fontys, ROC Tilburg, Summa college, WelWelzijn de Kempen, IMW, Oktober, De Wever Thuis, Tranzo academische werkplaats ouderenzorg en KBO Brabant
Titel: Praatplaat ter ondersteuning bij clientbesprekingen
Auteur: Oktober, Fontys, Wel!zijn de Kempen, Summa College,
Titel: Handleiding interprofessioneel samenwerken digitaal. Kennismaken met de keten
Auteur: De Wever Thuis, Fontys Hogescholen, ROC Tilburg, IMW Tilburg
Titel: Handleiding Levensloop verhalen
Auteur: De Wever Thuis, Fontys Hogescholen, ROC Tilburg, IMW Tilburg
Titel: Implementatie van de zelfredzaamheidsradar
Auteur: Eras, C., Moors, D
Titel: In hoeverre draagt de Thuisondersteuner bij aan de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen?
Auteur: Heijlema, J.,Rossel, L., van der Vleuten, M.B. van der., Weijs, K.
Titel: De thuisondersteuner. Een onderzoek naar de meerwaarde van de thuisondersteuners volgens mantelzorgers
Auteur: Egelmeers, L., Kerkers, A., Le, N., Mennen, L.
Titel: Mantelzorgers in de Wijk
Auteur: Jacobs, P., Vosters, I.
Titel: Eigen Regie(sseur)
Auteur: Fraeijenhove, C. van., Mateijsen, A.
Titel: Zelfredzamer door de thuisondersteuner
Auteur: Janssen, M.
Titel: Studenten van de opleidingen verpleegkunde en sociale studies kijken elkaar in de ogen. Shadowen als methode voor interprofessioneel opleiden
Auteur: Zijl, S. van., Janssen, B., Loon, J. van
Magazine: Onderwijs en gezondheidszorg

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Zorg- en welzijnsorganisaties staan voor de uitdaging om op een dusdanige manier zorg en ondersteuning aan burgers in hun eigen woonomgeving te bieden zodat het voor die zorgvragers mogelijk wordt om een goede kwaliteit van leven te ervaren zonder onnodige afhankelijkheid van anderen. Een van de manieren om dat te kunnen realiseren is door het bieden van geïntegreerde zorg waarbij zorgvragers holistisch worden benaderd en waarbij ondersteunen van hun eigen regie het uitgangspunt vormt. Hiervoor moet tussen professionals grensoverschrijdend samengewerkt en geleerd worden. Een veelbelovende manier om deskundigheid van zowel (toekomstige) zorg- en welzijns professionals die werkzaam zijn in de wijk en onderwijsinstellingen (zowel MBO als HBO docenten) te ontwikkelen is door het (door)ontwikkelen van duurzame leernetwerken zoals die ook onder andere met behulp van het ZonMw programma ‘Zichtbare Schakel’ opgestart zijn. Ook de deelnemende ZIN’s in deze subsidieaanvraag (Het ZIN bij RSZK en het ZIN bij De Wever Thuis) ontwikkelen zich in deze bovengenoemde richting. Deze (door)ontwikkelingen zijn recent in gang gezet en deze subsidie biedt de deelnemende organisaties de mogelijkheid om hieraan een extra impuls te geven. De verwachting is dat door deze doorontwikkeling in gang te zetten dit bij zal dragen aan het holistischer en integraler kunnen ondersteunen van de eigen regie van hulpbehoevende, zelfstandig wonende ouderen en hun sociale omgeving. De doelstelling van dit project is vierledig: 1) Het versterken van de regionale samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs; 2) Het bevorderen van interprofessioneel en transmuraal leren tussen (aankomende) zorg- en welzijnsprofessionals binnen de deelnemende ZIN’s; 3) Bijdragen aan de versterking van de eigen regie van zelfstandig wonende ouderen met een hulpvraag en hun naasten en 4) In gezamenlijkheid toewerken naar maatschappelijke innovaties die bijdragen aan (het versterken van de) integrale ouderenzorg in de wijk. In dit ontwikkelproject met een looptijd van 24 maanden (Juli 2019- Juni 2021) participeren verschillende organisaties in zowel het zorg- als het welzijnsdomein: Fontys Hogescholen (Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid en Fontys Hogeschool Sociale Studies) , samen met twee thuiszorginstellingen (RSZK en De Wever Thuis) en hun lokale samenwerkingspartners (Voor het ZIN van RSZK zijn dit onder andere Summa Zorg en WEL Welzijn de Kempen en voor het ZIN van De Wever Thuis zijn dat ROC Tilburg en IMW Welzijnswerk). Het project wordt gevormd door de samenhangende leeractiviteiten van drie verschillende groepen: 1) Het ZIN van RSZK en haar samenwerkingspartners (RSZK, Fontys, Summa en WEL Welzijn de Kempen), 2) Het ZIN van De Wever Thuis en haar samenwerkingspartners (De Wever, Fontys, ROC Tilburg en IMW) 3) de projectgroep. Iedere van de drie groepen heeft haar eigen activiteitenprogramma, afgestemd op de organisatiecultuur en leerwensen en behoeften. Voorbeelden van activiteiten die in de ZIN’s plaats zullen gaan vinden zijn masterclasses, kleine interprofessionele werkgroepen, interprofessionele intervisiebijeenkomsten en shadowing. De projectgroep draagt onder andere zorg voor een planmatige uitvoering van de leeractiviteiten in beide ZIN’s en voor de monitoring en evaluatie ervan. De evaluatie zal plaatsvinden aan de hand van de projectdoelen. Naast de activiteiten van de drie individuele groepen zullen er gedurende de projectperiode drie maal zogenaamde Community of Practice (CoP) bijeenkomsten georganiseerd, waarin deelnemers van beide ZIN’s onderling kennis en ervaring uitwisselen. Verwachte opbrengsten aan het einde van het project zijn artikelen in vaktijdschriften, presentaties tijdens symposia en/ of kennisuitwisselingsbijeenkomsten en producten die in het onderwijs en beroepspraktijk te implementeren zijn zoals uitgewerkte masterclasses/ workshops/ werkvormen die breder inzetbaar zijn, casussen/ verhalen voor in onderwijsactiviteiten van ethische dilemma’s, casussen vanuit cliënt perspectief.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639003810
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. B. Janssen
Verantwoordelijke organisatie:
Fontys Hogescholen