Mobiele menu

Programma Gezond gewicht, gezonde wijk Almere experimenteert met T-party gezonde levensstijl

Projectomschrijving

In Almere is binnen het programma Gezond Gewicht, Gezonde Wijk geëxperimenteerd met de zogeheten T-Party “gezonde leefstijl”. De vraag was of deze methodiek doeltreffend zou kunnen zijn bij een moeilijk bereikbare groep.
Ten behoeve van dit project is een Draaiboek opgesteld en dit is getest tijdens twintig T-Party’s Gezonde leefstijl.
De uitvoering van de T-Party is in samenwerking gegaan met het Oké-punt, het Almeerse Centrum Jeugd en Gezin.

Conclusie
Tijdens de twintig T-Party’s zijn vrouwen van allochtone afkomst bereik, op voornamelijk reguliere vindplaatsen, zoals peuterspeelzaal, Op Stap groep en basisschool.
De T-Party lijkt een methodiek die aansluit op de behoefte van de allochtone doelgroep.
Het met elkaar stil staan en delen van ervaringen over gezonde leefstijl in een gezellige en open setting, waar een actieve deelname wordt verwacht van deelnemers en opvoedadviseur, is de kracht van de T-Party.

Gemeente Almere neemt de T-Party op als activiteit binnen Opvoedondersteuning.

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting

In Almere is binnen het programma Gezond Gewicht, Gezonde Wijk geëxperimenteerd met de zogeheten T-Party “gezonde leefstijl”. De vraag was of deze methodiek doeltreffend zou kunnen zijn bij een moeilijk bereikbare groep.
Ten behoeve van dit project is een Draaiboek opgesteld en dit is getest tijdens twintig T-Party’s Gezonde leefstijl.
De uitvoering van de T-Party is in samenwerking gegaan met het Oké-punt, het Almeerse Centrum Jeugd en Gezin.

Conclusie
Tijdens de twintig T-Party’s zijn vrouwen van allochtone afkomst bereik, op voornamelijk reguliere vindplaatsen, zoals peuterspeelzaal, Op Stap groep en basisschool.
De T-Party lijkt een methodiek die aansluit op de behoefte van de allochtone doelgroep.
Het met elkaar stil staan en delen van ervaringen over gezonde leefstijl in een gezellige en open setting, waar een actieve deelname wordt verwacht van deelnemers en opvoedadviseur, is de kracht van de T-Party.

Gemeente Almere neemt de T-Party op als activiteit binnen Opvoedondersteuning.

Samenvatting van de aanvraag

Vraagstelling: Is de T-party een goede aanvulling op de andere interventies binnen het programma gezond gewicht, gezonde wijk Almere? Is de T-party een geschikte methode om doelgroepen te bereiken, die anders niet bereikt worden? Doelstellingen: Op basis van de ervaringen in Almere is er kennis en een draaiboek voor het inzetten van de T-party als middel tot bewustwording over gezonde levensstijl bij ouders, en hun voorbeeldgedrag naar kinderen. Plan van aanpak: 1. Draaiboek T-party gezonde levensstijl ontwikkelen en vervolmaken Hierin staat de werkwijze beschreven, methodiek en gebruik van verschillende materialen (evt video), bronnen, profiel begeleider e.d. 2. Actieve werving en opzoeken van ouders met een lage SES Opzoeken waar ze toch al zijn Sleutelfuguren spreken, netwerken betrekken van alle organisaties binnen het programma Gezond gewicht, Gezonde wijk Almere. Daarnaast een folder, stukjes in kranten, regio tv, school- en wijkblaadjes e.d. 3. Materialen maken creatieve werkvormen uitdenken / uitproberen, ook audiovisueel 4. Uitvoering; cadeaubon voor de gastvrouw, linnentas met folders en fruit voor deelnemers; registratie (vragenlijsten verwachtingen / ervaringen) 5. Sociale kaart / nazorg afhankelijk van de casuïstiek eventueel acties richting scholen, bevorderen van beweegactiviteiten, nabellen. 6. Evaluatie ontwikkelen vragenlijst, verwerken, analyseren, succes & faalfactoren benoemen en draaiboek daarop aanpassen. Verwacht resultaat: we organiseren 20 bijeenkomsten, bereik 200-300 ouders. Door deze T-parties ervaren ouders meer kracht bij de opvoeding en bevorderen van een gezonde levensstijl binnen het gezin en weten waar zij daarvoor hulp of ondersteuning kunnen krijgen. Resultaat deze pilot: De deelnemende organisaties kunnen beoordelen of de T-party een geschikt instrument is om moeilijke doelgroepen te bereiken in het bevorderen van een gezonde leefstijl in het gezin. Relevantie: Nederland kampt in toenemende mate met overgewicht. Inmiddels is 15 % van onze kinderen te dik.In Almere ligt dat percentage zelfs hoger. Het leidt tot grote gezondheidsrisico’s en bovendien ondervinden veel kinderen er psychosociale problemen door. Een structurele verandering van individueel eet- en leefgedrag van kinderen is noodzakelijk. Ouders spelen hierbij een cruciale rol, als voorbeeld en als degene die grenzen stellen. Consequente steun en een goede samenwerking vanuit de hele sociale omgeving van het kind zijn onontbeerlijk.Voorlichting en bewustwording bij ouders omtrent gezonde levensstijl, grenzen stellen, op een gezonde manier belonen van gedrag e.d. zijn essentieel bij het terugdringen van overgewicht bij kinderen. Gebleken is dat gezinnen met een lage SES overgewicht vaker voorkomt. Vandaar dat geprobeerd moet worden juist uit die geledingen mensen te bereiken.De T-party is een laagdrempelig huiskamergebeuren waar mensen elkaar mee naar toe vragen, het gaat om het gesprek met elkaar, gericht op bewustwording daar waar mensen zijn.Het is niet gericht op een klacht of probleem, maar stimuleert dichtbij bij ouders zelf hun eigen voorbeeld gedrag naar kinderen serieus te nemen. De samenstelling van de T-party kunnen ouders zelf bepalen, evenals de onderwerpen. (werkwijze is bij uitstek vraaggericht) Context: Binnen het programma Gezond gewicht, Gezonde Wijk Almere richt zich de komende 3 jaar op het terugdringen van overgewicht bij kinderen (0-12 jr)Door middel van een keten/netwerkgerichte aanpak zal een geïntegreerd preventie, zorg- en behandelaanbod geboden worden voor het bereiken van een gezond gewicht. Deze inbedding maakt dat de T-party gezonde levensstijl een goede aanvulling is op andere interventies (zoals lessen gezonde voeding en meer bewegen op de basisscholen) De T-party is gebaseerd op de welbekende formule van de Tupperwareparty. Het is een huiskamerbijeenkomst, in een vertrouwde sfeer bij ouders thuis. De bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. De T-party wordt opgezet en uitgevoerd door opvoedadviseurs. Het accent ligt op attitudevorming van ouders, aangevuld met kennisoverdracht en opvoedingsvaardigheden. Aan de hand van verschillende werkvormen wordt er gepraat over het onderwerp gezonde leefstijl. Het uiteindelijke doel van de T-party is bij te dragen aan het voorkomen of verminderen van de risico’s van een ongezonde leefstijl. De T-party de 2 pilotwijken: Literatuurwijk en Almere Haven is voornamelijk gericht op het thema gezond gewicht. Hierbij staat het opvoeden, gezonde voeding en beweging in de breedte centraal. Bij de opvoedadviseurs van het "Oke-punt" (Almeers centra voor jeugd en gezin) is enthousiasme om deze werkwijze verder te ontwikkelen en uit te rollen. De "T-party gezonde levensstijl" is in principe gericht op alle ouders, maar desgewenst kunnen we ook voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld tienermoeders) een apart T-party organiseren. Benodigd budget: 45.000 euro

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
121020015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2010
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
J. Huizing
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Almere