Mobiele menu

Programma Gezond Texel 2030

Projectomschrijving

Het programma Gezond Texel 2030 is ontwikkeld door de Coalitie Positieve Gezondheid Texel, inmiddels Coöperatie Kern Gezond Texel. Daartoe is o.a. gebruik gemaakt van een Startimpuls JZOJP. De inwoners, gemeente, welzijnspartijen, zorgaanbieders, sportstichting en woningcorporatie werken langs drie actielijnen aan 5% meer gezondheid in 5 jaar tijd t.o.v. landelijk. Daarbij wordt ingezet op het versterken van de veerkracht van inwoners en gemeenschappen, gezond omgaan met lichamelijke, mentale en sociale uitdagingen en Texel breed samenwerken o.b.v. een gedeelde visie. Positieve Gezondheid is daarbij het uitgangspunt.

De Uitvoeringsimpuls JZOJP wordt ingezet om de volgende stap te zetten in de uitvoering van het programma: het betrekken van meer inwoners en gemeenschappen, het stimuleren van bewonersinitiatieven, het opschalen van Welzijn- en Bewegen op Recept, de start van een nieuw gezondheidscentrum en meer samenwerking met bedrijven, ondernemers, verenigingen en scholen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Uitvoeringsimpuls wordt aangevraagd om de verdere uitvoering en doorontwikkeling van het programma Gezond Texel 2030 mogelijk te maken. Vanwege de grote uitdaging om (zorg)voorzieningen beschikbaar te houden voor mensen die ze echt nodig hebben bij een snelle vergrijzing in combinatie met ontgroening en tekorten op de arbeidsmarkt is het programma Gezond Texel 2030 ontwikkeld. De kern van het programma is het versterken van de veerkracht van inwoners en gemeenschappen om zorg te voorkomen en het vervangen en verplaatsen van zorg van het medisch domein naar het sociaal domein en van daaruit terug naar de samenleving mogelijk te maken. Om dat te bereiken worden Welzijn en Bewegen op Recept in combinatie ingezet met een vorm van community building. Dat vormt de kern van het programma Gezond Texel 2030. Daarnaast lopen nu al gesprekken met werkgevers, scholen over hun bijdrage aan meer gezondheid voor alle Texelaars. Deze gesprekken wil de Coalitie uitbreiden naar ondernemers en verenigingen. Er lopen al een aantal trajecten die inzetten op meer veerkracht in de samenleving: • Hoera het is vandaag! een tweejaarlijkse gezondheidsbeurs waar basisschoolleerlingen kennis maken met Positieve Gezondheid. De doorontwikkeling is gericht op mogelijkheden om Hoera het is vandaag! opvolging te kunnen geven op de Basisscholen en Positieve gezondheid een plek te geven in het Voortgezet onderwijs. Gesprekken daarover lopen. • Het IJslandse model om jongeren aantrekkelijke activiteiten te bieden als alternatief voor het gebruik van alcohol en drugs en gelijktijdig in te zetten op meer ouderbetrokkenheid. Dit moet opgevolgd worden. • In de nieuwe wijk De Tuunen geven bewoners met elkaar vorm aan hun leefomgeving m.b.v. het model voor Positieve Gezondheid en leefomgeving. Hier loopt onderzoek mee en de doorontwikkeling bestaat uit het ook elders inzetten van de lessons learned. • Daarnaast zijn er veel bewonersinitiatieven die versterkt en verbreed kunnen worden, door ze met elkaar te verbinden of ook elders in te zetten. In de doorontwikkelingen worden door de werkgroep Communitybuilding (online) bijeenkomsten georganiseerd, maar ook ingezet op het inspireren van inwoners door deze initiatieven zichtbaar te maken via bestaande communicatie kanalen als alternatief voor fysieke bijeenkomsten, vanwege Corona. Er wordt ook ingezet op het gezond omgaan met uitdagingen op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied voor mensen met een zorgvraag. • De pilot Welzijn op Recept is met de start van het programma uitgebreid naar alle huisartsenpraktijken. Het is een samenwerking tussen huisartsen en de welzijnsorganisatie. Een projectplan is in ontwikkeling. Hier moet nog stevig op ingezet worden, zeker ook om het in tijden van Corona goed op de agenda’s te houden. Het jongerenwerk is voornemens aan te sluiten bij dit project. • De pilot Bewegen op Recept is in juni 2020 van start gegaan. Het is een samenwerking tussen fysiotherapiepraktijken, de sportstichting en sportverenigingen. Er is een projectplan beschikbaar dat voorziet in een stapsgewijze uitbouw van het aantal verwijzers en doelgroepen. Ook hier is doorontwikkeling en het geven van prioriteit aan het project i.v.m. Corona nodig. • Het Regiobeeld, dat Q4 2020 beschikbaar is, wordt gebruikt om bovenstaande interventies zo effectief mogelijk in te zetten en te bepalen voor welke doelgroepen de interventies de grootste meerwaarde hebben voor hun lichamelijke, psychische en/of sociale gezondheid. • Samenwerking in het Gezondheidsplein Texel door medische en niet-medische disciplines onder één dak o.b.v, Positieve Gezondheid: het bouwtraject loopt en er is frequent gebruikersoverleg. Het programma zet ook in op Texelbrede samenwerking aan meer gezondheid • Er lopen gesprekken met werkgevers, over hun bijdrage aan meer gezondheid van hun medewerkers. • Ondernemers zijn geïnformeerd, maar moeten nog actief betrokken worden. • Sportverenigingen worden via Bewegen op Recept betrokken

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Kortrink
Verantwoordelijke organisatie:
De Texelse Apotheek