Mobiele menu

Project Haagse SPOED

In Den Haag bestaat vanuit het algemeen ziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de GGz-instelling Parnassia Groep al langere tijd de wens om nauwer met elkaar samen te werken op het gebied van spoedeisende zorg voor zowel lichamelijke als psychiatrische klachten.

Doel

Het doel van het Project Haagse SPOED is om ervaring op te doen met een gecombineerde somatische en psychiatrische Spoedeisende hulp onder het dak van HMC, waardoor gemakkelijk van elkaars expertise gebruik gemaakt kan worden en zowel somatische als psychiatrische spoedeisende zorg plaatsvindt.

Verwachte resultaten

Er wordt gestreefd naar onderstaande resultaten:
  • Geïntegreerde diagnostiek naar zowel somatische als psychische oorzaken van acute ‘verwardheid’.
  • Minder kans dat een acuut somatisch probleem over het hoofd wordt gezien bij een psychiatrische patiënt, of een psychiatrisch probleem bij een somatische patiënt.
  • Minder stigmatisering van psychiatrische patiënten nu zij op een ‘gewone’ Spoedeisende hulp terecht kunnen met hun psychische probleem.

Behaalde resultaten

Gedurende de pilot werden 499 patiënten beoordeeld op de Haagse Spoed, gemiddeld 1,84 per dienst. Het totaal aantal beoordelingen van de crisisdienst nam in deze periode niet toe. Dit betekent dat de Haagse Spoed geen ‘aanzuigende’ werking had. Uit de analyse van de wachttijden kwam naar voren dat door de pilot Haagse Spoed de wachttijden aanzienlijk afnamen voor patiënten die op de SEH werden beoordeeld, en dat in mindere mate de algehele wachttijden voor alle patiënten die door crisisdienst werden beoordeeld ook afnamen.

Tevredenheidsmeting

Uit de geënquêteerde reacties van patiënten en medewerkers kwam naar voren komt dat de pilot Haagse Spoed heeft geleid tot een verbeterde kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor spoedeisende psychiatrische patiënten. De medewerkers van de SEH (zowel SEH-artsen als SEH-verpleegkundigen) waren over het algemeen zeer enthousiast over het project. De patiënten waren ook positief en de crisisdienst medewerkers waren neutraal.

Vervolg

Komende tijd wordt de Haagse Spoed in afgeschaalde vorm voortgezet. De komende periode spelen een aantal ontwikkelingen die eraan moeten bijdragen dat de Haagse Spoed in de loop van 2019 weer volledig functioneert.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.
Afbeelding

Producten

Titel: Piloting an Emergency Psychiatric Service in a General Hospital
Auteur: Christien van der Linden
Titel: Changing psychiatric care at the Emergency Department
Auteur: Christien van der Linden

Verslagen


Eindverslag

De pilot Haagse Spoed werd opgezet om ervaring op te kunnen doen met een gecombineerde somatische en psychiatrische SEH.
Gedurende de pilot werden 499 patiënten beoordeeld op de Haagse Spoed, gemiddeld 1,84 per dienst.
Belangrijkste succesfactoren waren
• Verbeterde samenwerking tussen seh en crisisdienst, uitwisseling van kennis, beter begrip voor elkaar
• Betere zorg voor patienten met psychiatrische problematiek op de SEH
• Kortere wachttijden op de SEH
• Voorbereiding op implementatie generieke module acute psychiatrie

Leerpunten
• Voor crisisdienst medewerkers is deze manier van werken (pt. naar je toe laten komen en op een centrale locatie beoordelen) een veel grotere aanpassing dan SEH medewerkers. Aandacht voor het begeleiden van de cultuurverandering vanuit het management is hiervoor nodig.
• Levensvatbaarheid Haagse Spoed in de toekomst hangt af van de mogelijkheid voldoende patiënten naar deze beoordelingslocatie toe te laten komen. Bovenstaande cultuurverandering is daarbij belangrijk evenals de totstandkoming van een vorm van passend vervoer (Psycholance).
• Er zijn verbetering aan de fysieke werkplek van de crisisdienst medewerkers op de Haagse Spoed nodig.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. A.S. Borsboom
Verantwoordelijke organisatie:
Parnassia, Psycho-medisch Centrum