Mobiele menu

Project Kapstok: Samenwerkingsverband 1e lijn en welzijn in Emmen

Resultaten

Project Kapstok heeft bijgedragen aan het op de agenda’s zetten van mantelzorg in eerstelijnsoverleg en het stimuleren van samenwerking tussen:

 • de eerstelijnsprofessionals
 • welzijnswerkers/mantelzorgconsulenten 
 • het gemeentelijke Zorgloket op het gebied van mantelzorgondersteuning


Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat eerstelijnsprofessionals nu meer aandacht hebben voor mantelzorgers en vaker doorverwijzen naar mantelzorgconsulenten en het Zorgloket. Driekwart van de ondervraagde eerstelijnsprofessionals geeft aan dat daarmee de kwaliteit van ondersteuning aan mantelzorgers is verbeterd.

Landelijke overdracht

De ervaringen en resultaten van Project Kapstok zijn tijdens expertmeetings over de evaluatie van de LHV-toolkit ‘Mantelzorg in de huisartspraktijk’ overgedragen aan beleidsmedewerkers van:

 • LHV
 • NHG
 • Expertisecentrum Mantelzorg
 • Mezzo

Initiatiefnemers project

 • Zuid Oost Drentse Huisartsen Coöperatie (ZODHC)
 • Icare Thuiszorg
 • Welzijnsgroep Sedna
 • Gemeente Emmen
 • Veranda Advies

Meer informatie

Vervolgproject 'Kapstok Emmen Aangehaakt'

Verslagen


Eindverslag

Project Kapstok: Samenwerkingsverband 1e lijn en welzijn in Emmen

Trefpunt WMO & Volksgezondheid in Emmen is een uitwisselingsplatform van eerstelijnzorgverleners, thuiszorg, ouderenzorg, welzijn en de gemeente. Het platform wil de multidisciplinaire samenwerking verder versterken. Dit gebeurt in Project Kapstok rond het thema mantelzorg. Daarbij gaat het om samenwerking over de grenzen van de eerstelijnszorg, AWBZ en Wmo heen.

In Emmen zijn in 2008 goede ervaringen opgedaan met de pilot Mantelzorgondersteuning in de Huisartsenpraktijk. Deze werkwijze wil men verankeren en opschalen door samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners, thuiszorg, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersorganisaties.

Doel is mantelzorgers eerder in beeld te krijgen en hen adequater te ondersteunen om overbelasting te voorkomen. Met korte lijnen tussen de betrokken partijen. Dit door:
• een structureel overlegmodel in hometeams/eerstelijnsoverleg met mantelzorgconsulenten in 2 stadswijken en 3 dorpen,
• voorlichting aan eerstelijnszorgverleners over de verwijs- en inschakelmogelijkheden tijdens eerstelijnsnetwerkbijeenkomsten in de wijken en dorpen van Emmen,
• opzet een werkbare routing in de communicatie tussen eerstelijnszorgverleners/thuiszorg en het Zorgloket en mantelzorgconsulenten.

Doelgroep
Eerstelijnszorgverleners, wijkverpleegkundigen, mantelzorgconsulenten, welzijnswerkers, het Zorgloket van de gemeente en vrijwilligersorganisaties.

Relevantie
Door het onderwerp (mantelzorg) én door de samenwerkingscoalitie tussen eerstelijnszorgverleners, welzijnswerkers en de gemeente (eerstelijnszorg, Wmo en AWBZ) is dit een experiment met hoge maatschappelijke relevantie en urgentie. Mogelijk kan dit als voorbeeld en vliegwiel dienen voor het verder verstevigen en bestendigen van dergelijke samenwerkingscoalities.

Resultaten
Project Kapstok heeft bijgedragen aan het op de agenda’s zetten van mantelzorg in eerstelijnsoverleg en het stimuleren van samenwerking tussen de eerstelijnsprofessionals, welzijnswerkers/mantelzorgconsulenten en het gemeentelijke Zorgloket op het gebied van mantelzorgondersteuning. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat eerstelijnsprofessionals nu meer aandacht hebben voor mantelzorgers en vaker doorverwijzen naar mantelzorgconsulenten en het Zorgloket. Driekwart van de ondervraagde eerstelijnsprofessionals geeft aan dat daarmee de kwaliteit van ondersteuning aan mantelzorgers is verbeterd.

Borging
Gedurende project Kapstok was het veld van zorg en welzijn enorm in beweging door de voorbereidingen op de drie decentralisaties vanuit het Rijk. Binnen de gemeente Emmen wordt in dit kader ingezet op het wijkgericht werken met sociale teams. Het Mantelzorgexperiment van project Kapstok zal geborgd worden binnen deze sociale wijkteams. Daarmee krijgt dit een plek binnen de toekomstige zorg- en welzijnsstructuur in de gemeente, met als doel: Mantelzorg blijvend op de agenda.

Initiatiefnemers
Zuid Oost Drentse Huisartsen Coöperatie (ZODHC), Icare Thuiszorg, Welzijnsgroep Sedna, Gemeente Emmen en Veranda Advies.

Project Kapstok: Samenwerkingsverband 1e lijn en welzijn in Emmen

Trefpunt WMO & Volksgezondheid in Emmen is een uitwisselingsplatform van eerstelijnzorgverleners, thuiszorg, ouderenzorg, welzijn en de gemeente. Het platform wil de multidisciplinaire samenwerking verder versterken. Dit gebeurt in Project Kapstok rond het thema mantelzorg. Daarbij gaat het om samenwerking over de grenzen van de gezondheidszorg, AWBZ en WMO heen.
In Emmen zijn in 2008 goede ervaringen opgedaan met de pilot Mantelzorgondersteuning in de Huisartsenpraktijk.
Deze werkwijze wil men verankeren en opschalen door samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners, thuiszorg, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersorganisaties. Doel is mantelzorgers eerder in beeld te krijgen, hen adequater te ondersteunen om overbelasting te voorkomen. Met korte lijnen tussen de betrokken partijen.
Dit door:
• een structureel overlegmodel in hometeams/eerstelijnsoverleg met mantelzorgconsulenten in 2 stadswijken en 3 dorpen,
• voorlichting aan eerstelijnszorgverleners over de verwijs- en inschakelmogelijkheden tijdens 1e lijnsnetwerkbijeenkomsten
in de wijken en dorpen van Emmen,
• opzet routing in de communicatie tussen eerstelijnszorgverleners/thuiszorg en het Zorgloket en de mantelzorgconsulenten.

Doelgroep:
Huisartsen, hun praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, eerstelijnspsychologen, GGZ-professionals, wijkverpleegkundigen, mantelzorgconsulenten, welzijnswerkers, het Zorgloket van de gemeente en de Contactpunten Mantelzorg.

Initiatiefnemers:
• Zuid Oost Drentse Huisartsen Coöperatie
• Icare Thuiszorg
• Welzijngroep Sedna
• Gemeente Emmen
• Veranda Advies

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
154012221
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.A. Nijhout MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Emmen