Mobiele menu

Project Regionaal informatie- en coördinatiepunt aanpak personen met verward gedrag én gevaarsrisico in Midden-Nederland

Projectomschrijving

Voor de doelgroep ‘personen met verward gedrag én gevaarsrisico’ waar naast GGz-instellingen en gemeenten in veel gevallen ook OM, politie, Reclassering en NIFP bij betrokken zijn, ontbreekt een samenhangende aanpak/coördinatie.

Doel

In dit project wordt een projectleider aangesteld om een regionaal informatie- en coördinatiepunt voor Midden-Nederland te realiseren.

Werkwijze

De activiteiten in het informatie- en coördinatiepunt zijn:
 • Bemiddelen bij plaatsing. Regelmatig komt het voor dat een persoon met verward gedrag niet geplaatst wordt bij de meest passende instelling.
 • (Warme) overdracht bij uitstroom vanuit de residentiële zorginstelling of Justitiële instelling naar het lokale veld.
 • Gedeelde en/of te raadplegen informatie over de groep personen met verward gedrag en gevaarsrisico (knooppunt).
 • Financiering niet leidend laten zijn, maar de patiënt en zijn behandel- en beveiligingsbehoefte faciliteren in meest passende plaatsing.

In het project wordt een implementatieplan opgesteld waarbij goede aansluiting wordt gezocht bij plannen en activiteiten bij de overige bouwstenen, m.n. Melding, Beoordeling en risicotaxatie en Toeleiding. Daarnaast wordt gewerkt aan het actief betrekken van alle relevante partijen, zoals regionale GGZ-instellingen, instellingen voor mensen met verstandelijke beperking, GGD-en, OM, NIFP, politie, 3RO, DJI, Veiligheidshuizen in Midden Nederland alsmede familie- en cliëntenberaden.

Resultaat

Uit het project  bleek een breed draagvlak en behoefte aan een “Schakelpunt”. Dit schakelpunt draagt bij aan een sluitende aanpak in het complexe netwerk van (medische) zorg, straf, hulp en ondersteuning.

Concept schakelpunt

De belangrijkste functies voor het concept van het Schakelpunt zijn:
 • Bemiddelen en coördineren bij de meest passende plaatsing en financiering;
 • Bevorderen van warme overdrachten tussen GGz c.q. strafrechtelijke instellingen en ambulante zorg/ gemeentelijk sociaal domein en v.v.;
 • Expertise leveren en escaleren bij onmogelijkheden bij plaatsing en overdrachten.
 • Continuïteit van passende, tijdige zorg èn het voorkomen en beperken van overlast en gevaar staan centraal. Het Schakelpunt ondersteunt primair de professionals van partners met expertise bij vragen of situaties met niet-sluitende ketens en gevaarsrisico van een persoon.
Het Schakelpunt adviseert, escaleert, signaleert en verbindt. Het Schakelpunt schakelt goed met Veiligheidshuizen, ZSM, meldpunten acuut en niet-acuut en alle partners.

Vervolg

In een vervolgtraject zal het Schakelpunt daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Dit betreft een praktijk pilot project van 20 maanden voor het beoogde Schakelpunt.  

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Uit het project “Regionaal informatie- en coördinatiepunt voor mensen met verward gedrag en gevaarsrisico Midden-Nederland” bleek een breed draagvlak en behoefte aan zo’n “Schakelpunt”. Dit draagt bij aan een sluitende aanpak in het complexe netwerk van (medische) zorg, straf, hulp en ondersteuning.
De belangrijkste functies van het Schakelpunt zijn:
1. Bemiddelen en coördineren bij de meest passende plaatsing en financiering;
2. Bevorderen van warme overdrachten tussen GGz c.q. strafrechtelijke instellingen en
ambulante zorg/ gemeentelijk sociaal domein en v.v.;
3. Expertise leveren en escaleren bij onmogelijkheden bij plaatsing en overdrachten.

Continuïteit van passende, tijdige zorg èn het voorkomen en beperken van overlast en gevaar staan centraal. Het Schakelpunt ondersteunt primair de professionals van partners met expertise
bij vragen of situaties met niet-sluitende ketens en gevaarsrisico van een persoon. Het Schakelpunt adviseert, escaleert, signaleert en verbindt. Het Schakelpunt schakelt goed met Veiligheidshuizen, ZSM, meldpunten acuut en niet-acuut en alle partners.

Samenvatting van de aanvraag

Casus: Een verwarde man uit de regio Utrecht wordt geplaatst in een PPC in Den Haag en vervolgens in een FPK in Amsterdam. Het blijkt erg lastig om de informatie-uitwisseling over de voortgang steeds actueel inzichtelijk te houden. Bovendien was het eerst niet helder of betrokkene de beste zorg zou krijgen via een BOPZ- maatregel of via een strafrechtelijke plaatsing. De kans is groot dat betrokkene na afloop van de art. 37-maatregel terugkeert naar Utrecht. De vraag is dan hoe de lokale zorg goed kan aansluiten op het uitgevoerde intramurale zorgtraject. Voor de doelgroep ‘personen met verward gedrag èn gevaarsrisico’ waar naast GGZ-instellingen en gemeenten in veel gevallen ook OM, politie, Reclassering en NIFP bij betrokken zijn, ontbreekt een samenhangende aanpak/ coördinatie van: • Plaatsing op de juiste titel in de juiste instelling • Een warme overdracht vanuit de residentiële GGZ-setting of Justitiële Instelling naar ambulante zorg in de lokale setting • Een informatieknooppunt waar partijen uit zowel zorg als strafrecht in elk geval kunnen raadplegen wie/ welke partijen betrokken zijn bij de desbetreffende persoon met verward gedrag (dat-informatie) • De financiering. Het huidig financieringsstelsel is hierin eerder belemmerend dan helpend. Immers als iemand met een justitiële titel wordt geplaatst, moet die geplaatst worden op een door justitie ingekocht bed via een zogenaamde Diagnose beveiliging behandelcombinatie (DBBC). Heeft de persoon die niet, dan is soms plaatsing op een plek met hoog beveiligingsniveau niet mogelijk of moet fors worden bijbetaald. Doorstroming naar lichtere vormen van zorg wordt eveneens vaak belemmerd doordat alleen geoormerkte instellingen op een DBBC zorg mogen leveren. Deze subsidieaanvraag betreft dan ook het aanstellen van een projectleider voor het ontwikkelen en in uitvoering brengen van een regionaal informatie- en coördinatiepunt. De activiteiten in dit informatie- en coördinatiepunt zijn: (a) Bemiddelen bij plaatsing van de betrokken casus in de meest passende instelling met het meest passende beveiligingsniveau (vrijwillig of BOPZ). Regelmatig komt het voor dat een persoon met verward gedrag niet geplaatst wordt bij de meest passende instelling. Dit geeft vaak problemen bij de instelling, met niet zelden het resultaat dat de betrokken persoon voortijdig de instelling verlaat, terwijl behandeling nog steeds een noodzaak is. Daarnaast is een vervolgplaatsing na zijn detentie regelmatig nodig, maar lastig te organiseren, enerzijds omdat DJI niet volledig op de hoogte is van de behandelmodaliteiten en beveiligingsniveaus van de GGZ/zorginstellingen in de regio en anderzijds omdat het soms gewoonweg niet lukt de plaatsing (aansluitend aan detentie) te realiseren. (b) (Warme) overdracht bij uitstroom vanuit de residentiële zorginstelling of Justitiële instelling naar het lokale veld. Als een persoon met verward gedrag en gevaarsrisico terugkomt in diens woonomgeving en de direct betrokkenen naast de directe familie (zoals wijkagent, woningcorporatie of wijkteam van de gemeente) zijn hiervan niet op de hoogte, dan kan de betrokken persoon onvoldoende goed worden begeleid bij diens re-integratie in de samenleving. Daarmee wordt de overgang van een (veilige) klinische setting of justitiële setting naar een (onveilige) persoonlijke woonomgeving nogal eens te groot. We willen de veiligheid van de omgeving en de cliëntzorg goed waarborgen. (c) Gedeelde en/of te raadplegen informatie over de groep personen met verward gedrag en gevaarsrisico (knooppunt). Als een persoon met verward gedrag verhuist, is het voor de effectiviteit van hulpverlening en kwaliteit van zorg van belang dat informatie over eerder betrokken partijen en instellingen aan de nieuwe partijen kan worden doorgegeven om de continuïteit van de aanpak te borgen. Dit om dubbel werk bij hulp- en zorgverleners te voorkomen en de veiligheid voor de omgeving zo goed mogelijk te waarborgen. (d) Financiering niet leidend laten zijn, maar de patiënt en zijn behandel- en beveiligingsbehoefte faciliteren in meest passende plaatsing. De subsidieaanvraag betreft dus: - aanstellen projectleider voor 6 maanden die de opdracht krijgt om voor de bouwstenen Passende ondersteuning, zorg en straf alsmede Informatievoorziening: o (a) bestuurlijke draagvlak en financiële middelen te genereren voor een structureel regionaal informatie- en coördinatiepunt M-N voor de aanpak van die inwoners die door verward gedrag zorgen voor agressie, (potentiële) dreiging, risico en/of gevaar voor de omgeving. o (b) een implementatieplan te schrijven, waarbij goede aansluiting wordt gezocht bij plannen en activiteiten bij de overige bouwstenen, m.n. Melding, Beoordeling en risicotaxatie en Toeleiding. o (c) daarbij alle relevante partijen actief te betrekken, zoals regionale GGZ-instellingen, instellingen voor mensen met verstandelijke beperking, GGD-en, OM, NIFP, politie, 3RO, DJI, Veiligheidshuizen in Midden Nederland alsmede familie- en cliëntenberaden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020045
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.C.M. Kooij
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zeist

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio's:

 • Amersfoort: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.
 • Flevoland: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.
 • Foodvalley Utrecht: Renswoude, Rhenen en Veenendaal. 
 • Gooi en Vechtstreek: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
 • Utrecht: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.