Mobiele menu

Project Straatadvocaat Leeuwarden: Met raad en daad op straat!

Projectomschrijving

Doel

In 1 juni 2019 is Straatadvocaat Leeuwarden begonnen met het project ‘Straatadvocaat, met raad en daad op straat’. In samenwerking met Stichting LIMOR zijn 3 ervaringsdeskundigen een werkgroep gestart.

Werkwijze

De Straatadvocaat ging de straat op en het bestuur werkte hard aan de oprichting en structurele borging van de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden. Op 6 december 2019 is de stichting officieel opgericht en heeft Stichting LIMOR ze losgelaten en zich teruggetrokken.

Het project werkt vanuit 4 waarden:

  1. (h)erkenning vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid
  2. bieden van hoop en perspectief
  3. kijken naar mogelijkheden
  4. eigenwijze beïnvloeding met lef en passie

Resultaten

De straatadvocaat heeft in het half jaar tijd ruim 60 mensen te woord gestaan, 4 mensen aan onderdak geholpen, 5 mensen teruggeleid naar de passende zorg, 3 uithuiszettingen voorkomen en 8 mensen doorverwezen naar een advocaat. Het doel voor komende jaren is het werkgebied van de Straatadvocaat uit te breiden naar de gehele provincie.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Op 1 juni 2019 is Straatadvocaat Leeuwarden begonnen met het project “Straatadvocaat: met raad en daad op straat”. In samenwerking met LIMOR zijn drie ervaringsdeskundigen een werkgroep gestart.

De straatadvocaat ging de straat op en het bestuur werkte hard aan de oprichting en structurele borging van de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden. Op 6 december 2019 is de stichting officieel opgericht en heeft Stichting LIMOR ze losgelaten en zich teruggetrokken.

Het project werkt vanuit vier waarden: (h)erkenning vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid, hoop en perspectief bieden, zien van mogelijkheden en eigenwijze beïnvloeding met lef en passie.

De Straatadvocaat heeft in het half jaar waarin zij gesubsidieerd zijn door ZonMw ruim 60 mensen te woord gestaan, 4 mensen aan onderdak geholpen, 5 mensen teruggeleid naar zorg, 3 huisuitzettingen voorkomen en 8 mensen doorverwezen naar een advocaat.
Het doel voor komende jaren is het werkgebied van Straatadvocaat uit te breiden naar de gehele provincie.

Samenvatting van de aanvraag

In Leeuwarden is voor (ex-)ggz cliënten, die kampen met (dreigende) dakloosheid, geen onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen beschikbaar. Uit een brief van het College van B&W d.d.10 december 2018 blijkt dat de functie van een onafhankelijk cliëntondersteuner in de Wmo niet helder is ingevuld. Van de mensen die problemen hebben vindt 70 procent niet de weg naar een onafhankelijk cliëntondersteuner. Wij gaan een straatadvocaat inzetten in de gemeente Leeuwarden. Er is een grote groep mensen in de stad die niet snel aanklopt bij reguliere cliëntondersteuners. Deze groep komt vaak tussen wal en schip terecht en vindt niet op tijd hulp bij hun problemen. Dat kan resulteren in dakloosheid, maar ook in verward gedrag, vereenzaming & vervuiling. Voor deze mensen willen we goed bereikbare zichtbare ondersteuning opzetten. Concreet: De straatadvocaat is een vertrouwenspersoon & belangenbehartiger voor mensen die dakloos zijn/dreigen te worden. Hij richt zich op herstellen van vertrouwen, ondersteunt mensen bij de ingewikkelde procedures rondom huisvesting, werk & inkomen en zorg. De straatadvocaat spreekt de taal van de straat & die van kantoor. Hierdoor is hij in staat een brug te bouwen tussen de behoefte van de straat en de plannen van kantoor. Zijn Kerntaken zijn: Contact met de doelgroep. Korte lijnen met politiek & zorglandschap. Gesignaleerde knelpunten aankaarten. We gaan een stichting opzetten, voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor de (O)GGZ doelgroep in Leeuwarden. Onze straatadvocaat is ervaringsdeskundig met als vooropleiding sociaal cultureel werk en ervaring als straathoekwerker. Tijdens de projectperiode zal het bestuur van de stichting zich bezighouden met de borging. Ook hebben zij als taak de straatadvocaat inhoudelijk en praktisch te ondersteunen. We starten met een mini congres met thema ‘Wegwijs en Straatwijs! Hiermee maken we de straatadvocaat bekend bij onze doelgroep, hulpverlening, politiek & media. Aanwezig zijn ook straatadvocaten en straatjuristen uit het hele land. Wij doen de aanvraag met Stichting LIMOR, landelijke instelling voor maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie. In de regio investeert de straatadvocaat in overleg met zorgprofessionals & beleidsmakers. Meerdere organisaties en lokale sleutelfiguren hebben reeds toegezegd ons project te onderschrijven. Te weten: Zienn / ombudswerk LOS Wyb Feddema & Jan Van Olffen / Marjan Houkes, GGD Fryslan specialist aanpak personen met verward gedrag / Aart Jongejan, straat advocaat Gouda / Mr. Johan Pieters advocaat / St. Werkplaats COMO. Verder heeft het College Rechten van de mens een referentie geschreven. Deze kan niet als bijlage toegevoegd worden aan de subsidieaanvraag maar is op te vragen bij de penvoerder. Wij hebben een groot netwerk van straatadvocaten & straatjuristen en cliëntenraden uit de G4 (grote 4 steden). Dit landelijke netwerk is van belang wanneer cliënten geen hulp van de gemeente krijgen doordat regiobinding toegepast wordt en/of de warme overdracht naar regio van herkomst niet uitgevoerd zoals bedoeld. Onze doelgroep bestaat uit mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, mensen in armoede, geen vertrouwen hebben in de overheid of hulpverlenende instanties. Mensen in (of met een achtergrond in) de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, ggz, verslavingszorg & de zogenaamde zorgmijders. Deze laatste is extra lastig te bereiken omdat zij hun vertrouwen in “het systeem” kwijt zijn. De straatadvocaat investeert met name in het “er zijn”, luisteren, bakje koffie, ontbijtje maar vooral hen zien & respecteren. De werkgroep bestaat uit 3 ervaringsdeskundigen en een professional van LIMOR. De straatadvocaat heeft als ervaringsdeskundige kennis van de straat & heeft contact met de doelgroep. Hij heeft een achtergrond in sociaal cultureel werker/straathoekwerk. Zie ook bijgevoegd cv. De stichting Twee ervaringsdeskundigen uit de werkgroep gaan samen het bestuur vormen, geadviseerd door Aart Jongejan, straatadvocaat. Er is gekozen een mannelijke en een vrouwelijke ervaringsdeskundige in te zetten omdat de problematiek bij mannen en vrouwen verschilt. Borging zoeken wij bij de volgende organisaties: Mienskipsfonds: Dit fonds wil bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en levendigheid in Leeuwarden. Het Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in de samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Gemeente Leeuwarden We gaan met de wethouder, ambtenaren & de gemeenteraad spreken over structurele financiering voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor de OGGZ doelgroep. In bijgevoegde begroting ziet u hoeveel financiering wij vragen. Wij vragen budget aan voor: pr (o.a. Website, flyers e.d.), mobiel kantoor (om de doelgroep te ondersteunen), vergoeding vrijwilligers. Voorop staat dat wij vanuit de wensen & initiatieven van de mensen werken, hiervoor hebben we financiële ruimte gereserveerd. Denk bijv. aan een picknick, samen koken, muziek maken of andere activiteiten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638019016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Mac Gillavry
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting LIMOR

Gegevens projectleider

E-mailmacgillavry@gmail.com
Telefoon: 06 46 26 41 93

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Leeuwarden (regio Friesland).