Mobiele menu

Project Wijkverpleegkundige "Gewoan Dwaan" in Leeuwarden

In 4 aandachtswijken in Leeuwarden (Bilgaard, Vrijheidswijk, Heechterp en Schieringen) werkten 2 wijkverpleegkundigen als zichtbare schakels. Ze richtten zich op ouderen, chronisch zieken, achterstandsgezinnen en allochtonen.

Doel

Om de gezondheidsachterstand van deze doelgroepen te verminderen. Concreet wilden de wijkverpleegkundigen bij minimaal 100 cliënten hulp bieden.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen werden zichtbaar in de wijk doordat ze overal contacten legden. Ze bezochten bijvoorbeeld wekelijks de buurthuizen en breidden hun netwerk uit. De banden met de huisartsen werden aangehaald, zodat ze samen meer cliënten bereikten en elkaar aanvulden. Om cliënten met vragen en problemen goed te kunnen helpen, zochten de wijkverpleegkundigen ook samenwerking met andere partijen zoals de gemeente, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. De wijkverpleegkundigen richtten zich niet alleen op het oplossen van problemen. Ze maakten (allochtone) bewoners ook bewust van hun invloed op de eigen gezondheid (preventie). Zo wilden ze bereiken dat klachten door overgewicht en diabetes afnemen.

Resultaten

De gezondheidsachterstand bij ouderen, allochtonen en chronisch zieken is verminderd. Hier zijn de wijkverpleegkundigen veel mee bezig geweest. De wijkverpleegkundigen hebben deze resultaten behaald door het uitvoeren van verpleegkundige zorg, organiseren bakkies in de buurt, het geven van groepsvoorlichting en door intensieve samenwerking met huisartsenpraktijken, hulpverleners in de buurt en mantelzorgers. De kans die voorbijkwam wijkverpleegkundigen een rol te geven in het zorgprogramma kwetsbare ouderen was een belangrijke. Hiermee ontstond een structurele wijze van samenwerking met huisarts en praktijkondersteuner en de zorg aan de oudere is verbeterd.

Producten

Verslagen


Eindverslag

De wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel hebben een concrete invulling gegeven aan de visie van Palet "Altijd in de Buurt". De wijkverpleegkundigen hebben zich gericht op: - Verminderen gezondheidsachterstanden voor alle bewoners. Van de 11 reacties in de eindevaluatie geven 5 aan dat de gezondheidsachterstand van inwoners is afgenomen en 4 dat deze hetzelfde is gebleven. - Bewustzijn van kwetsbare (allochtone) bewoners over eigen gezondheid. Op individueel niveau is dit verbeterd. Binnenkort start de groepsgewijze voorlichting aan allochtone ouderen (bv Hindoestaanse woongroep in Bilgaard). Het gezamenlijk uitvoering geven aan het zorgprogramma kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk heeft een positief effect op de samenwerking en de zorg aan de oudere is verbeterd - Klachten door diabetes en overgewicht bij allochtonen. De wijkverpleegkundigen hebben voorlichting gegeven over diabetes aan een groep allochtone vrouwen. - De gezondheidsachterstand bij ouderen, allochtonen en chronisch zieken is verminderd. Hier zijn de buurtverpleegkundigen veel mee bezig geweest. Evaluaties geven aan dat dit doel lijkt te zijn behaald. - Laagdrempeligheid waardoor zelfredzaamheid wordt bevorderd.4 respondenten in de eindevaluatie zeggen dat de zelfredzaamheid en eigen regie is toegenomen en 5 vinden dat deze gelijk is gebleven. Allochtonen weten van het bestaan van de buurtverpleegkundigen. Op dit moment in samenwerking met Welzijn Centraal in Leeuwarden bezig met het achterhalen welke vragen er bij de allochtonen leven. Het gezamenlijk uitvoeren van dit project met de welzijnsorganisatie heeft de samenwerking tussen professionals verbeterd alsook de zorg. Bovendien worden de vragen van allochtonen op een gedegen manier in kaart gebracht waardoor verwacht mag worden dat het aanbod straks op de vraag aansluit - Verbinding in de 1e lijn. 8 respondenten in de eindevaluatie vinden dat de verbinding in de eerste lijn is toegenomen. Een effect van deze verbinding is dat overleg is verbeterd. Ook dat er gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en dat er adequaat wordt gereageerd. De directe korte lijn wordt als laagdrempelig ervaren, zodat snel overleg mogelijk is. De samenhang met huisarts en praktijkondersteuner is toegenomen. - Minder crisissituaties door alcoholproblematiek en huiselijk geweld. Door het vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen worden crisissituaties voorkomen. Er is geen zicht op het wel of niet halen van deze doelstelling doordat wijkverpleegkundigen doorverwijzen naar hulpverleners die zich specifiek op achterstandsgezinnen richten (Amaryllisgedachte) - Meer cohesie in de wijk. Dit is een speerpunt van de buurtverpleegkundigen geweest. Evaluaties geven aan dat dit is toegenomen. Er is veel samenwerking met huisartsen en welzijn. De wijkverpleegkundigen hebben bovenstaande resultaten behaald door het uitvoeren van verpleegkundige zorg, organiseren bakkies in de buurt, het geven van groepsvoorlichting en door intensieve samenwerking met huisartsenpraktijken, hulpverleners in de buurt en mantelzorgers. De kans die voorbijkwam om de buurtverpleegkundigen een rol te geven in het zorgprogramma kwetsbare ouderen was een belangrijke. Hiermee ontstond een structurele wijze van samenwerking met huisarts en praktijkondersteuner. Een werkwijze die steeds meer inhoud krijgt. Een andere kans was om gezamenlijk met Welzijn Centraal het project preventieve huisbezoeken bij allochtonen inhoud te geven. Doordat in het eerste jaar duidelijk werd dat het lastig was om bij deze groep binnen te komen, was de vraag om mee te doen van Welzijn Centraal snel bevestigend beantwoord. Dit project loopt nu nog, het is een kans om zo achter vragen van allochtonen te komen zodat er straks een sluitend aanbod geboden kan worden. Door bovengenoemde resultaten en aansluiting op de visie van Palet, heeft de organisatie ervoor gekozen om de wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel in meer wijken in Leeuwarden en dorpen rondom in te zetten. Eindverslag

Kenmerken

Projectnummer:
206010048
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Roorda
Verantwoordelijke organisatie:
Palet Leeuwarden
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.