Psychosociaal functioneren bij Syrische statushouders: incidentie en schaalbare (vroeg-) signalering met een mobiel audio-instrument (SCALES-S)

Projectomschrijving

Syrische statushouders zijn momenteel de grootste groep statushouders in Nederland. Velen van hen hebben in Syrië of tijdens hun reis naar Nederland traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Ook ervaren velen moeilijkheden in Nederland, zoals de asielprocedure of het niet kunnen krijgen of voortzetten van werk en opleiding.

Somberheid en stress

Syrische statushouders zijn doorgaans veerkrachtig, maar een aanzienlijk deel heeft last van somberheid en stress. Het is niet bekend hoe ernstig deze klachten precies zijn. De meeste statushouders die last hebben van deze klachten ontvangen namelijk geen behandeling. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is de moeilijke communicatie met zorgverleners.

Doel

Dit project onderzoekt een ICT-audiotool, waarmee – zonder tolk – vragen over stress en andere problemen kunnen worden gesteld. Deze tool zal in samenwerking met Syriërs gebruikt worden om vast te stellen in hoeverre somberheid, angst, posttraumatische stress (PTSS), suïcidale gedachten en dagelijkse problemen voorkomen. Ook onderzoeken we hoe Syrische statushouders en zorgverleners de ICT-tool ervaren. Bij positieve resultaten wordt de ICT-tool geïmplementeerd in de praktijk.

Onderzoeks- en praktijkprojecten

Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Afbeelding
Verslagen

Eindverslag

Het SCALES-S (SchAaLbarE Signalering Statushouders-STRENGTHS) project heeft drie doelstellingen: 1. Het vaststellen van het voorkomen van psychische klachten zoals depressie, angststoornissen, en posttraumatische stress stoornis onder Syrische statushouders in Nederland, 2. Het bepalen van de validiteit en accuratesse van Syrisch-Arabische versies screeningsinstrumenten voor de (vroeg-) signalering van deze psychische stoornissen, en 3. Onderzoek naar de toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van een mobiele zelfinterview screeningstool voor afname van deze screeningsinstrumenten door belangrijke betrokkenen zoals klantmanagers, en de statushouders zelf.
Het afgelopen jaar is door de onderzoekers succesvol ingezet op het organiseren van een random steekproeftrekking om de eerste doelstelling te behalen. Deze steekproeftrekking zal in de volgende rapportageperiode plaatsvinden. Ook is ethische toestemming aangevraagd en verkregen om deelstudies 1 en 3 uit te voeren. De screeningslijsten zijn vertaald en aangepast naar het Syrisch-Arabisch, en de audiofiles in het Syrisch-Arabisch zijn gereed om ingevoerd te worden in de mobiele screeningstool. Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met Syrische experts en ervaringsdeskundigen. Deze hebben commentaar geleverd op de studie opzet en op de eerste versie van de mobiele screeningstool. Dit commentaar zal in de volgende versie worden verwerkt, en de tool zal worden uitgetest bij Syriërs en bij klantmanagers die de tool kunnen gebruiken.
Vanwege de beperkingen die zijn ingevoerd in verband met de COVID-19 crisis, zijn de meeste onderzoekswerkzaamheden tot nader orde opgeschort. Wij hopen een aantal interviews voor deelstudie 3 wel te kunnen uitvoeren via teleconferencing.

Samenvatting van de aanvraag
Sinds het uitbreken het conflict in Syrië heeft Europa, waaronder ook Nederland, een groot aantal Syrische vluchtelingen opgenomen. Veel Syriërs hebben traumatische gebeurtenissen meegemaakt, en worden blootgesteld aan allerlei dagelijkse moeilijkheden en beperkingen. In vergelijking tot de algemene Nederlandse bevolking komen bij Syrische vluchtelingen dan ook vaker psychische klachten zoals somberheid en nervositeit voor. Psychische klachten zorgen voor veel persoonlijk leed, en beperken het dagelijks functioneren en de integratie van vluchtelingen in sterke mate. Het is echter onduidelijk wat de incidentie en ernst is van specifieke psychische stoornissen onder Syrische statushouders in Nederland. Het verbeteren van toegang tot zorg voor Syrische vluchtelingen is een belangrijk doel van het EU STRENGTHS onderzoek (coördinator: VU hoofdaanvrager), waarin 15 internationale partners samenwerken om schaalbare psychosociale programma’s uitgevoerd door getrainde Syrische lekenhulpverleners aan te bieden aan Syrische vluchtelingen in 8 landen waaronder Nederland. Binnen STRENGTHS wordt echter geen onderzoek uitgevoerd naar de incidentie van psychosociale problemen bij Syrische statushouders, en naar schaalbare en gevalideerde strategieën voor (vroeg-)signalering en detectie van psychosociale problemen. Bij de start van STRENGTHS interviewden de aanvragers 38 Syrische statushouders in Nederland. De geïnterviewde vluchtelingen noemden problemen met taal en communicatie tussen zorgverlener en cliënt als een van de belangrijkste barrières tot zorg. Recent ontwikkelde Audio computer-ondersteunde zelfinterview (ACASI) apps, maken het mogelijk vragenlijsten en interviews in de moedertaal op tablet of smartphone af te nemen zonder tussenkomst van een tolk, en ook bij analfabeten. ACASI is onderzocht bij vluchtelingen met veelbelovende resultaten, maar werd nog niet toegepast of onderzocht in Nederland. Het doel van het SCALES-S (SchAaLbarE Signalering Statushouders-STRENGTHS) project is het vaststellen van de incidentie van psychosociale problemen (depressieve stoornissen, angststoornissen, PTSS, en suïcidaliteit; deelstudie 1), het bepalen van de accuratesse en afkapwaarden van de Syrisch-Arabische versies van verschillende screeningsinstrumenten voor de (vroeg-)signalering van psychosociale problemen bij Syrische statushouders (deelstudie 2). Hiertoe zal in deelstudie 1 een aselecte steekproef van 402 Syrische statushouders worden geworven bij wie psychosociale problemen, zoals depressie, angst, posttraumatische stressklachten en suïcidaliteit en verminderd dagelijks functioneren worden vastgesteld middels screeninsinstrumenten. Deze instrumenten zullen worden afgenomen met tablets met behulp van de mobiele audio-gestuurde zelfinterview screeningstool MAPSS (Multi-Adaptive Psychological Screening Software). Een deel van de deelstudie 1 deelnemers (232 statushouders), met aanvullende werving vanuit het STRENGTHS onderzoek, zullen worden uitgenodigd voor een semi-gestructureerd klinisch interview, om de accuratesse van in deelstudie 1 gebruikte Arabischtalige screeningsinstrumenten te bepalen. In deelstudie 3 wordt door middel van kwalitatieve interviews onderzocht in hoeverre de MAPSS tool voor psychische klachten bij Syrische statushouders acceptabel en bruikbaar is voor de eindgebruikers (Syrische statushouders, zorgverleners die deelnamen aan studie 1 en klantmanagers van de gemeenten). Syriërs met expertise in de ICT en klinische psychologie maken deel uit van de projectgroep. Tevens zal een expert- en ervaringsgroep van Syrische vluchtelingen direct betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van de studie. Cofinanciering voor het huidige project is beschikbaar binnen het EU H2020 STRENGTHS project. De resultaten en gevalideerde materialen (afkapwaarden en algoritmes voor screeners en de digitale ACASI audio-bestanden) zullen beschikbaar worden gemaakt voor verschillende stakeholders waaronder klantmanagers van de gemeenten, POH-GGzers, huisartsen, GGZ-instellingen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
636601004
Looptijd:
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Sijbrandij
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam