A randomized, double-blind, controlled withdrawel trial in Crohn’s Disease Patients in long-term remission on mesalazine.

Projectomschrijving
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mesalazine een bescheiden effect heeft op het voorkómen van een opvlamming van de ziekte van Crohn. Mogelijk is het hierbij zo, dat speciale kenmerken van de ziekte, bijvoorbeeld het darmdeel dat betrokken is in de ziekteactiviteit, of de wijze waarop in het verleden een opvlamming behandeld is (bijvoorbeeld met medicijnen of door een operatie) voorspellen of mesalazine effect zal hebben. Er wordt echter vermoed dat een groot aantal patiënten mesalazine gebruikt zonder dat dit het ziektebeloop beïnvloed. De nadelen hiervan zijn, dat men blootgesteld wordt aan eventuele bijwerkingen van een middel zonder veel voordelen te hoeven verwachten, het ongemak van het innemen van medicijnen en de met het gebruik van mesalazine gerelateerde kosten voor de maatschappij. Deze overwegingen hebben geleid tot de beslissing in een aantal Nederlandse ziekenhuizen om te stoppen met deze medicatie. Idealiter zou een belangrijk deel van de patienten het middel kunnen stoppen, hetgeen tot een aanzienlijke kostenreductie leid. Deze studie is voortijdig gestaakt ivm logistieke problemen.
Verslagen

Eindverslag

Het doel van deze zogenaamde CROWN studie was om het effect te evalueren van het stoppen van mesalazine onderhoudstherapie bij patienten met de ziekte van Crohn. In de meeste tot op heden verrichtte studies blijkt dit middel niet erg effectief maar het vermoeden bestaat dat er een subgroep bestaat van Crohn patienten die wel degelijk voordeel hebben van langdurig gebruik. De studie zou hierover duidelijkheid kunnen geven; idealiter zou een belangrijk deel van de patienten het middel kunnen stoppen, hetgeen tot een aanzienlijke kostenreductie had geleid. De beperkte groep patienten bij wie het middel wel degelijk effect heeft zou dit op goede gronden kunnen doorgebruiken. Helaas kon de studie op grond van logistieke problemen niet worden afgerond.

Patienten met chronische darmontstekingen, zoals de ziekte van Crohn, worden vaak behandeld met medicijnen die een opvlamming van de ziekte moet voorkomen. Onderzoek naar de werkzaamheid van mesalazine, een van de vaker gebruikte geneesmiddelen in dit verband, heeft tegenstrijdige resultaten opgeleverd. In de huidige studie wordt onderzocht of onderhoudstherapie met mesalazine in deze patientencategorie (kosten) effectief is. Hiertoe zal in een groot cohort patienten met de ziekte van Crohn in een rustige fase nagegaan worden of het stoppen van mesalazine nadelig effect heeft op het ziekte beloop. Verder zal een poging gedaan worden om patienten te karakteriseren die wel degelijk baat hebben bij mesalazine. Tenslotte wordt de kwaliteit van leven en de rol van therapie-trouw nader onderzocht. De studie zal naar verwachting over 2 jaar worden afgerond.

Samenvatting van de aanvraag
SUMMARY OBJECTIVE: To study the effect of withdrawal of mesalazine maintenance therapy in patients with Crohn’s disease (CD). DESIGN: Randomized controlled study to assess the value of mesalazine in the maintenance setting of CD patients and to identify subgroups of patients benefiting most from this treatment. POPULATION: CD patients in remission on mesalazine maintenance therapy with or without immunomodulatory co-medication (e.g. azathioprine, methotrexate). INTERVENTION: After informed consent, 906 patients will be randomized to continuation of mesalazine therapy (2x1000mg) or switching to placebo in a 1:1 ratio. OUTCOME PARAMETERS: Disease activity as assessed by clinical activity scores, endoscopic and biochemical parameters, quality of life, medical costs. POWER ANALYSIS: A total of 2 x 412 + 10% lost-to FU subjects will be included to yield a 80% power for a non-inferiority margin of 7.5%, assuming a relapse rate of 25%. DATA ANALYSIS: Intention-to-treat analysis, using Chi-square test, Mann-Whitney test, Kaplan-Meier curves and Cox regression analysis. Subgroup analyses will be performed for predefined characteristics using statistical interaction tests. ECONOMIC EVALUATION: Cost-minimization analysis. SCHEDULE (months): -6-0: identification of patients; 0-3: development of CRF, METC, training research nurses; 4-15: Inclusion of CD patients; 4-33: Follow-up, data management; 33-36: Data analysis, reporting results SAMENVATTING DOEL: evalueren van het effect van het stoppen van mesalazine onderhoudstherapie bij patienten met de ziekte van Crohn (CD) in remissie. STUDIEOPZET: multicentrisch, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie. STUDIEPOPULATIE: CD-patienten zonder ziekteactiviteit op stabiele onderhoudsmedicatie (mesalazine en/of azathioprine, methotrexaat). INTERVENTIE: na het verkrijgen van toestemming, zullen patienten worden gerandomiseerd. Bij de helft van de patienten zal de mesalazine in een dosering van 2 maal daags 1000 mg worden voortgezet, bij de andere helft zal placebo gegeven worden. UITKOMSTMATEN: ziekte activiteit, gemeten aan klinische en endoscopische activiteitsscores en biochemische parameters, meting van kwaliteit van leven en vergelijking van medische kosten. SAMPLE SIZE BEREKENING: uitgaande van een power van 80% voor een non-inferiority limiet van 7,5% en een relapse rate van 25%, zijn er 2 x 412 patienten patienten nodig. Rekening houdend met 10% verlies uit de follow-up zullen er in het totaal 906 patienten geincludeerd worden. DATA ANALYSE: intention-to-treat analyse, gebruikmakend van de Chi-kwadraat test, de Mann-Whitney test, Kaplan-Meier curves en Cox regressie analyse. Voorts zal subgroep-analyse worden verricht met van te voren gedefinieerde parameters, gebruikmakend van statistische interactie testen. ECONOMISCHE EVALUATIE: cost-minimization analyse. TIJDPAD (in maanden): -6-0: identificatie van patienten; 0-3: ontwikkeling van de CRF, METC, trainen van research verpleegkundigen; 4-15: inclusie; 4-33: follow-up, data management; 33-36: data analyse, rapportage.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
170995004
Looptijd:
2009
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B. Oldenburg
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht