Mobiele menu

Real world efficiency of Bevacizumab in Advanced Breast Cancer

Projectomschrijving

Om de waarde van het gebruik van bevacizumab, een remmer van bloedvatvorming bij kanker, toegevoegd aan chemotherapie bij patiënten met uitgezaaide borstkanker te beoordelen in de dagelijkse Nederlandse praktijk werd een observationeel onderzoek uitgevoerd in 8 Nederlandse ziekenhuizen.  Hieruit bleek dat bevacizumab in de dagelijkse praktijk minder vaak werd voorgeschreven dan verwacht en bij een deel van de patiënten buiten het in Nederland gestelde indicatiegebied werd voorgeschreven. De tijd tot progressie van ziekte was langer in de patiëntengroep die werd behandeld met bevacizumab en taxaan-chemotherapie dan de patiëntengroep die werd behandeld met alleen taxaan- chemotherapie.  De bijwerkingen van bevacizumab waren in de dagelijkse praktijk zoals die reeds bekend zijn uit de literatuur. Echter, uit deze studie in de dagelijkse praktijk bleek dat het gebruik van bevacizumab in de Nederlandse situatie in geen enkele subgroep kosteneffectief was.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting: Doel/vraagstelling: Is bevacizumab-paclitaxel behandeling kosteneffectief ten opzichte van eerstelijns taxaan monotherapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom? Is er sprake van een doelmatige inzet van bevacizumab (hoe en aan wie) in de dagelijkse praktijk? Studie opzet: I. Een retrospectieve en prospectieve cohortstudie van patiënten met een mammacarcinoom, met afstandsmetastasen gediagnosticeerd in 2007 t/m 2009. II. Markov model met input van volumina en kosten uit de praktijk en de effectiviteit uit de gerandomiseerde studies en de praktijk. Studiepopulatie/databronnen: Cohortstudie van alle patiënten met mammacarcinoom, met afstandsmetastasen gediagnosticeerd in 7 Nederlandse ziekenhuizen in de periode 2007 t/m 2009. Databronnen: IKL/IKZ kankerregistratie, patiëntendossiers, PALGA, DBC / ziekenhuisinformatiesysteem. Interventie: Eerstelijns bevacizumab-paclitaxel behandeling vergeleken met eerste lijns paclitaxel (taxaan) behandeling. Ook afgezet tegen keuzes voor en resultaten van andere eerste lijns behandelingen bij patiënten zonder indicatie voor bevacizumab. Primaire uitkomstmaten: Selectie in de praktijk voor bevacizumab, effectiviteit en toxiciteit van bevacizumab in vergelijking met andere eerste lijns behandelingen, volumina en kosten van bevacizumab en andere eerstelijns behandelingen. Sample size /data analyse: Van ongeveer 900 patiënten worden in de database uitgebreide patiënt-, tumor- en behandelgegevens opgenomen. Naar verwachting worden 100 patiënten met bevacizumab-paclitaxel behandeld. Economische evaluatie: Het Markov model maakt gebruik van kosten en volumina uit de cohortstudie en effectiviteit uit de gerandomiseerde studies en de cohort studie: Hoe verhouden de incrementele kosten en effecten van de beide behandelstrategieën (met versus zonder bevacizumab) zich? Tijdpad: 0-30 maanden: identificeren van de patiënten in de participerende ziekenhuizen, data collectie en invoer in de elektronische database door de datamanagers; 0-24 maanden: Markov model bouwen, verzamelen van kostgegevens; 24-30 maanden: testen van het Markov model; 31-33 maanden: laatste data verzamelen en data opschonen; test analyses verrichten; 34-36 maanden: analyse van de klinische gegevens en kosteneffectiviteit, eindrapportage schrijven, publicaties en presentaties. Summary: Objective(s)/research question(s): Is bevacizumab-paclitaxel cost-effective opposed to first line taxane monotherapy in the metastatic breast cancer setting? Is bevacizumab effectively used: how and to whom was it given? Study design: I. A prospective and retrospective cohort study including breast cancer patients with distant metastasis diagnosed in 2007 – 2009. II. Markov modelling of cost-effectiveness by input from the cohort study on resource use and from the clinical phase III trials and the cohort study on effectiveness. Study population(s)/datasets: All breast cancer patients diagnosed with distant metastasis in 2007 – 2009 in 7 Dutch hospitals. Patient identification by the cancer registries of IKL / IKZ, patient files, PALGA (pathology reports) and Diagnosis – Treatment – Combination (acronym is DBC) / hospital information system. Intervention: First-line bevacizumab-paclitaxel treatment compared to first-line paclitaxel (taxane) treatment. Also, opposed to choices for and results of other first-line treatments. Primary outcome measures: Selection for bevacizumab in daily practice, effectiveness and safety of bevacizumab in comparison to other first line treatments, volumes and costs of bevacizumab and other first line treatments. Sample size calculation / data analysis: Of about 900 patients information on patient and tumour characteristics and delivered therapy will be included in the database. It is estimated that approximately 100 of these will have been treated with bevacizumab. Economic evaluation: In a Markov model resource use as collected in the cohort study and effectiveness data from the randomized trials and the cohort study will be incorporated: How do the incremental costs relate to the effect of bevacizumab on progression-free survival? Time schedule: 0-30 months: identification of eligible patients in the participating hospitals, data collection and entry in the electronic database by data managers; 0-24 months: building of Markov model, collecting cost data; 24-30 months: testing of the Markov model; 31-33 months: final data collection and cleaning of database, performing test analyses; 34-36 months: analysis of clinical data and cost-effectiveness, writing of final report, publications and presentations.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
152001009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+