Mobiele menu

Realiseren van bewonersinitiatief Mindset Wonen wat gerealiseerd wordt voor en door (jong) volwassenen met een fysieke beperking

Projectomschrijving

Realiseren van bewonersinitiatief Mindset Wonen in Nijmegen wat gerealiseerd wordt voor en door (jong) volwassenen met een fysieke beperking.

Doel

We willen binnen dit project in een periode van 18 maanden de Inclusie 3.0-methode toolkit ontwikkelen en testen, gericht op het creëren van voorwaarden voor participatie door mensen met een lichamelijke beperking, voor wie er momenteel geen woon-zorginitiatieven mogelijk zijn, omdat zij 24 uur assistentie/zorg nodig hebben, of waar een andere woonvraag van toepassing is. Doel is dat ze meer zelfstandig kunnen wonen en zelf hun assistentie en zorg bepalen.

Werkwijze

Met behulp van de toolkit willen we vanaf (eind) 2021 starten met de realisatie van het eerste wooninitiatief van Nederland, dat wordt opgezet en beheerd voor en door de doelgroep zelf. De toolkit kan gebruikt worden voor mensen met een lichamelijke beperking en organisaties die daar een binding mee hebben.Toolkit zal tot stand komen in samenwerking met Woonlink, Wunderbar.care en Mindset Wonen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

We willen binnen dit project in een periode van 18 maanden de Inclusie 3.0-methode toolkit ontwikkelen en testen, gericht op het creëren van voorwaarden voor participatie door mensen met een lichamelijke beperking, voor wie er momenteel geen woon-zorginitiatieven mogelijk zijn, omdat zij 24 uur assistentie/zorg nodig hebben maar die meer zelfstandig willen wonen en zelf hun assistentie en zorg bepalen. Met behulp van de toolkit willen we vanaf (eind) 2021 starten met de realisatie van het eerste wooninitiatief van Nederland, dat wordt opgezet en beheerd voor en door de doelgroep zelf. Het plan sluit sterk aan op de actualiteit, bijvoorbeeld het VN-verdrag (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), waarbij uit rapportages van 2018 en 2019 blijkt dat de Nederlandse overheid wel stappen heeft gezet om een inclusieve maatschappij te bevorderen, maar dat de aanpassingen te langzaam gaan. Daarnaast is er een toename in burgerinitiatieven, die behoefte hebben aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij formele processen (denk aan Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen). En aandacht van het kabinet bij nieuwe vormen van wonen en zorg. Dit initiatief is mede kansrijk vanwege de hoge mate van draagvlak en betrokkenheid, van de belangrijkste spelers rondom een dergelijk initiatief: -Mindset Wonen: initiatiefnemer en als stichting bestaat deze voor 100% uit mensen uit de doelgroep. -Woningcorporatie Talis: heeft al ruim geïnvesteerd in het voorbereidingstraject en investeert ook in diverse benodigde aanpassingen aan het gebouw in een nader te bouwen complex. Ook onderzoekt zij de mogelijkheden voor eHealth. - Gemeente Nijmegen: ondersteunt via inzet beleidsmedewerker WMO (bevestigt in een commitmentverklaring). - Zorgcoördinator: organiseert de individuele en collectieve inkoop van zorg. -Wunderbar: specialist in de realisatie van woonzorgcomplexen voor kwetsbare doelgroepen. -Woonlink: gespecialiseerd in wooninitiatieven van mensen met een beperking. -Happymiel: deskundig in verandermanagement en training/opleiding bij transities in de zorg. -Provincie Gelderland: heeft het voortraject (CPO) gefinancierd. -Ministerie VWS: draagt het initiatief een warmt hart toe. -Floqz, Platform Klik en NLVZE (Nederland Zorgt Voor Elkaar), die betrokken zijn voor het verspreiden van de projectresultaten. Dit project levert een toolkit op met bijv. een draaiboek, Blogs, Vlogs en een verfilming van de succesfactoren, zodat álle ervaringen en kennis gebruikt kunnen worden door andere organisaties of mensen uit de doelgroep. Actieve verspreiding zal plaatsvinden door het aanbieden van dit via o.a. belangenbehartigers als WOONLINK en Wunderbar, Happymiel, PerSaldo, NaarKeuze, Mee Wooninkel, Ieder(in) die een landelijk bereik hebben naar vergelijkbare groepen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742005012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Verstegen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting tot Steun van Mindset Wonen