Mobiele menu

Reducing relapse and recurrence in depression with continuation Cognitive Therapy: a randomized controlled trial

Projectomschrijving

Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) is effectief in het voorkomen van terugval in depressie bij herstelde patiënten. Het was nog niet duidelijk of PCT ook van toegevoegde waarde is voor patiënten die tijdens hun depressie reeds behandeld zijn met Cognitieve Gedragstherapie (CGT).
In dit onderzoek zijn 214 herstelde patiënten met een hoog risico op terugval gerandomiseerd over 2 condities: reguliere behandeling (TAU) en TAU plus PCT. Na 15 maanden zien we een significant verschil in terugval tussen de condities ten gunste van de PCT (33% vs 23%). Ook waren de depressieve restklachten lager bij de PCT groep. Daarnaast is er 70% kans dat PCT minder kosten met zich mee brengt per eenheid gezondheidswinst dan TAU.
Op basis van dit en eerder onderzoek, concluderen wij dat PCT aangeboden zou moeten worden aan alle herstelde patiënten die meerdere depressies hebben gehad, dus ook aan patiënten die tijdens hun depressie behandeld zijn met CGT.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Preventive cognitive therapy in preventing recurrence of depression
Auteur: M. de Jonge, C. Bockting, J. Dekker
Titel: Preventive Cognitive Therapy versus Treatment as Usual in preventing recurrence of depression: protocol of a Multi-centered randomized controlled trial
Auteur: Margo de Jonge, Claudi LH Bockting, Martijn J Kikkert, Judith E Bosmans and Jack JM Dekker
Titel: Preventive Cognitive Therapy versus Treatment as Usual in preventing recurrence of depression: protocol of a multi-centered randomized controlled trial
Auteur: Margo de Jonge, Claudi LH Bockting, Martijn J Kikkert, Judith E Bosmans, Jack JM Dekker
Magazine: BMC Psychiatry

Verslagen


Eindverslag

Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) is effectief in het voorkomen van terugval in depressie bij herstelde patiënten. Het was nog niet duidelijk of PCT ook van toegevoegde waarde is voor patiënten die tijdens hun depressie reeds behandeld zijn met Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

In dit onderzoek zijn 214 herstelde patiënten met een hoog risico op terugval gerandomiseerd over 2 condities: reguliere behandeling (TAU) en TAU plus PCT. Na 15 maanden zien we een significant verschil in terugval tussen de condities ten gunste van de PCT (33% vs 23%). Ook waren de depressieve restklachten lager bij de PCT groep. Daarnaast is er 70% kans dat PCT minder kosten met zich mee brengt per eenheid gezondheidswinst dan TAU.

Op basis van dit en eerder onderzoek, concluderen wij dat PCT aangeboden zou moeten worden aan alle herstelde patiënten die meerdere depressies hebben gehad, dus ook aan patiënten die tijdens hun depressie behandeld zijn met CGT.

Ernstige depressieve stoornissen staat op nummer twee van de meest voorkomende ziektebeelden en is vaak recidiverend van karakter. De meest effectieve psychologische interventie bij ernstige depressieve stoornissen is cognitieve therapie. Er zijn indicaties dat het aanbieden van cognitieve therapie na het beëindigen van de behandeling voor depressie, de kans op terugval verkleint.

In deze studie wordt de (kosten-) effectiviteit van Preventieve Cognitieve Therapie onderzocht in vergelijking met de reguliere behandeling bij patiënten die al eerder Cognitieve Therapie hebben ontvangen. De verwachting is dat deze behandeling de kans op terugval verkleint.

Patiënten die hun depressie behandeling succesvol hebben afgesloten worden at random verdeeld over de controle- en experimentele conditie. Bij aanvang, en na 3, 6, 12 en 15 maanden wordt een meting gehouden om de effectiviteit van de Preventieve Cognitieve Therapie te beoordelen in vergelijking met de controle conditie.

Samenvatting van de aanvraag

SAMENVATTING INLEIDING Ernstige depressieve stoornissen staat op nummer 2 van de top 15 meest voorkomende ziektebeelden en is vaak recidiverend van karakter. Naast het beperken van de negatieve gevolgen dient de focus te liggen op preventie van terugval. INTERVENTIE De meest effectieve psychologische interventie is cognitieve therapie. Er zijn indicaties dat deze ook een profylactische werking heeft na remissie. In deze studie wordt de (kosten-)effectiviteit van Preventieve Cognitieve Therapy (C-PCT) na respons op Acute Cognitieve Therapie (A-CT) onderzocht in vergelijking met de reguliere behandeling (CAU). DESIGN In een randomized controlled clinical trial (RCT) worden twee parallelle groepen vergeleken: (1) C-PCT na A-CT versus (2) CAU na A-CT, met follow-ups na 3, 6, 12 en 15 maanden. Randomisatie wordt gestratificeerd op het aantal eerdere episodes en mate van restsymptomen. STUDIEPOPULATIE Cliënten die zijn opgeknapt op A-CT, met minimaal twee eerdere depressieve episodes. UITKOMSTMATEN Primaire uitkomst: cumulatieve incidentie van terugval van depressie over 15 maanden volgens de DSM-IV-TR criteria, gemeten met het Structural Clinical Interiew for Depression (SCID). Secundaire uitkomsten zijn: ernst van de symptomen, gemeten met de Inventory of Depressive Symptomatology (IDS-R). POWER Met C-PCT versus CAU en 85 deelnemers per conditie, heeft dit onderzoek een power van 80% om een verschil van 17,5% aan te tonen in de cumulatieve incidentie van terugval in een follow-up van 15 maanden (eenzijdige toetsing, alpha=0,05). We verwachten dat relapse/recurrence prevalentie van 40%. Rekening houdend met een drop-out van 20%, moeten 214 deelnemers worden geincludeerd. ECONOMISCHE EVALUATIE De economische analyses worden uitgevoerd vanuit een maatschappelijk perspectief, met een tijdshorizon van 15 maanden. Primaire uitkomst: aantal depressievrije dagen. Zorggebruik en werkgerelateerde kosten wordt gemeten met de TiC-P en de PRODISQ en gewaardeerd volgens Nederlandse prijzen. Kosteneffectiviteitsratio’s zullen worden berekend. Bootstrapping wordt gebruikt om de onzekerheid rondom de ratio’s in te schatten. TIJDPAD Werving patienten: maand 1-36, interventie: maand 2-38, follow-up: maand 2-51, data-analyse/rapportage: maand 52-54. SUMMARY OBJECTIVE: Major depressive disorder (MDD) is projected to rank second on a list of 15 major diseases in terms of burden and is highly recurrent in nature. Accordingly, efforts to reduce the disabling effects of this chronic condition should shift to preventing recurrence after response to a acute treatment. INTERVENTION: The best established effective psychological intervention is cognitive therapy, with indications for prophylactic effects after remission. In this study (cost-) effectiveness of Continuation preventive cognitive therapy (C-C-PCT) after response to acute CT (A-CT) will be examined in comparison with care as us usual (CAU). DESIGN: A randomized controlled clinical trial in two parallel groups comparing (1) C-PCT after A-CT versus (2) CAU after A-CT, with follow-ups at 3, 6, 12 and 15 months. Randomisation will be stratified for number of previous episodes and the level of residual symptoms. STUDY POPULATION: Patients that responded to A-CT treatment with at least two previous depressive episodes. OUTCOME MEASURES: Primary outcome; cumulative person-time based incidence of depression relapse/recurrence over 15 months using DSM-IV-TR criteria as assessed by the Structural Clinical Interview for Depression. Secondary outcome severity: symptom severity as measured with the Inventory of Depressive Symptomatology (IDS-R). POWER: With C-PCT versus TAU 85 participants per condition, the trial has a power of 80% to detect a difference of 17,5% in the cumulative incidence rate of relapse/recurrence with a 15 months follow-up (1-tailed test, alpha=0.05). We assume that relapse/recurrence will occur in 40% of the cases. Allowing for a drop-out of 20% we need to include 214 participants in total at baseline. ECONOMIC EVALUATION: The economic evaluation will be conducted from a societal perspective with a time horizon of 15 months. Primary outcome measure: the number of depression-free days. Resource use and occupation-related costs will be measured using the TiC-P and PRODISQ, and will be valued using Dutch standard prices. Bootstrapping will be used to estimate the uncertainty surrounding these ratios. TIME SCHEDULE: Recruitment: months 1-36, intervention CT: months 2-39, follow-up assessments: months 2-51, data-analysis/reporting: months 52-54.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171102004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2016
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.J.M. Dekker
Verantwoordelijke organisatie:
Arkin