Mobiele menu

Regiecentrum Acute Opvang en Crisisvoorzieningen Maatschappelijke Zorg Maastricht/Heuvelland

Niet alle mensen die als gevolg van psychische of psychosociale problemen in crisis raken en acuut zorg- en/of opvang nodig hebben, kunnen daarvoor terecht in de ggz. Natuurlijk moeten er ook voor de mensen die niet terecht kunnen in de ggz voldoende goede crisisvoorzieningen beschikbaar zijn.

Doel

Deze pilot wil de beschikbaarheid van voldoende en voldoende gedifferentieerde crisisvoorzieningen realiseren en verbeteren. Een regiecentrum draagt zorg voor melding, beoordeling, risicotaxatie en zorgtoewijzing voor cliënten van de maatschappelijke zorg in crisis. Via het in te richten Regiecentrum worden cliënten indien nodig toegeleid naar een van de verschillende varianten van crisisopvang: Crisisinterventie Thuis, Acute Opvang op Maat of Bed met Toezicht.

Samenwerkingspartners

Hiertoe werken de gemeenten van de regio Maastricht/Heuvelland, zorgaanbieders uit de ggz en de maatschappelijke zorg en cliënten en ervaringsdeskundigen samen.

Resultaten

Sinds 1 augustus 2018 draagt het project Crisisvoorzieningen Maatschappelijke Zorg Maastricht/Heuvelland zorg voor psychisch kwetsbare mensen in crisissituaties. In dit project wordt gewerkt met 3 verschillende arrangementen voor crisisopvang:

  1. Crisisinterventie thuis
  2. Acute opvang op maat
  3. Bed met toezicht

Arrangementen duren maximaal 14 dagen, waarbinnen het vervolgtraject voorbereid dient te worden. Een Regieteam (bestaande uit ervaringsdeskundigen en andere professionals) heeft de regie over de toewijzing van de passende opvang en crisiszorg. In de pilotperiode van 13 maanden werden 150 mensen gezien, waarvan 45 personen een crisisarrangement kregen. De overige mensen zijn op een andere manier geholpen.

De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: er zijn voldoende crisisplaatsen beschikbaar gemaakt, er is voldoende differentiatie in de verschillende crisisplaatsen gerealiseerd, er is een 24/7 meldpunt voor crisissituaties maatschappelijke zorg gerealiseerd.

De komende maanden zal deze aanpak ingebed worden in de maatschappelijke opvang-transformatie die gaande is in de regio Maastricht-Heuvelland.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Sinds 1 augustus 2018 draagt het project Crisisvoorzieningen Maatschappelijke Zorg Maastricht/Heuvelland zorg voor mensen in Maastricht en omgeving die door een ernstige ontregeling in het dagelijks leven als gevolg van psychische of sociale problemen in crisis zijn geraakt en die niet in aanmerking komen voor opname in de GGZ of in het ziekenhuis. In het project wordt gewerkt met 3 verschillende arrangementen voor crisisopvang:
A. Crisisinterventie Thuis
B. Acute Opvang op Maat. Hiervoor is voorzien in een flexibele voorraad van commerciële of particuliere locaties, verspreid in Maastricht en het Heuvelland,
C. Bed met toezicht,bedoeld voor crisissituaties waarbij extra zorg in een 24-uurssetting nodig is.
Arrangementen duren maximaal 14 dagen, waarbinnen het vervolgtraject (incl. indien nodig huisvesting, inkomen en overdracht naar reguliere – bestaande of nieuwe - zorg of ondersteuning) voorbereid dient te worden.
In de pilotperiode van 13 maanden werden 150 mensen gezien, waarvan 45 personen een crisisarrangement kregen. De overigen zijn op een andere manier geholpen.
Buiten kantooruren neemt de 24-uurs crisisdienst van de GGZ de meldpuntfunctie over. Zonodig wordt een cliënt opgenomen en de volgende werkdag overgedragen aan het Regiecentrum.
De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd: Er zijn voldoende crisisplaatsen beschikbaar gemaakt, er is voldoende differentiatie in de verschillende crisisplaatsen gerealiseerd, er is een 24/7 meldpunt voor crisissituaties maatschappelijke zorg gerealiseerd.
De komende maanden zal deze aanpak ingebed worden in de maatschappelijke opvang-transformatie die gaande is in de regio Maastricht-Heuvelland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014040
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.H. Reiters
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Maastricht