Mobiele menu

Regiobeeld Drechtsteden & West-Alblasserwaard

Projectomschrijving

Met subsidie van ZonMw en in opdracht van het samenwerkingsverband ‘GLI ZHZ’ heeft Dock4 een regiobeeld gemaakt voor gezondheid en leefstijl van inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid. Doel van het regiobeeld is om leefstijl-gerelateerde problemen in kaart te brengen en om aanknopingspunten te bieden voor gezondheidsprogramma’s. Van volwassenen en ouderen is de gezondheid in kaart gebracht, zoals hun ervaren gezondheid, overgewicht en diabetes. Er is gebruik gemaakt van data van de GGZ ZHZ, van landelijke prevalentiecijfers en van burgers. Aanbevelingen zijn om de aanpak van overgewicht te versterken, het leefstijlaanbod te vergroten, onderliggende data-analyse te verbeteren en een programma te ontwikkelen voor het terugdringen van het risico op depressie en/of angststoornissen. Daarmee biedt het regiobeeld handvatten aan samenwerkingsverband voor het versterken en vernieuwen van interventies.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Middels het regiobeeld willen de partners, die zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Gezonde Leefstijl (gemeenten, GGD, zorggroep, Your Health Spot, fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches) de omvang en (mogelijk) achterliggende oorzaken van leefstijlgerelateerde aandoeningen in de regio in kaart brengen alsmede de vraag naar & het aanbod van leefstijlinterventies. Met deze gegevens ontstaat een goede 0-meting om doelgroepspecifieke en wijkgerichte interventies (door) te ontwikkelen, kunnen bestaande interventies beter op elkaar worden afgestemd, ontstaat er meer inzicht in de (te verwachten) effectiviteit van bepaalde interventies en kunnen prioriteiten worden gesteld. We zoeken naar verschillen op wijkniveau bij jongeren, volwassenen en ouderen met over- of ondergewicht en/of chronische aandoeningen, die bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan demografische factoren, sociale klasse, inkomen, opleiding en gezinssituatie. Het door de preferente zorgverzekeraar opgestelde regiobeeld wordt als basis genomen. Dit (nog te beperkte beeld) wordt aangevuld door het verzamelen en analyseren van gemeentelijke data, data vanuit de huisartsenpraktijken, publieke informatie uit Vektis, uitkomsten van GGD-onderzoeken naar leefstijl en welbevinden, data van patiëntenorganisaties en data uit andere bestaande databases. De dan verkregen dataset zal worden geanalyseerd en vervolgens binnen één (pilot)wijk (De Staart in Dordrecht, gekoppeld aan het daar reeds lopende project ‘Armoede & Gezondheid’ waarbij leefstijl één van de pijlers is) worden voorgelegd aan een klankbordgroep van burgers in 2-3 bijeenkomsten. Zo wordt de analyse getoetst (herkennen de burgers het beeld) en verder aangevuld. De analyse wordt uitgevoerd door een door ZonMw erkend bureau. Dit bureau zal ook de klankbordgroep-bijeenkomsten organiseren en de bijeenkomst met de samenwerkingspartners voorzitten. Het uiteindelijke regiobeeld wordt door de samenwerkingspartners benut om lokale prioriteiten te bepalen, daar acties aan te koppelen en deze regionaal af te stemmen. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de regionale samenwerkingsagenda van de betrokken gemeenten en de preferente zorgverzekeraar.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010056
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.L. Janssen
Verantwoordelijke organisatie:
Your Health Spot