Mobiele menu

Regiobeeld ouderenzorg in Midden-Kennemerland

Projectomschrijving

De Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland werkt al langere tijd samen met ViVa! Zorggroep, Buurtzorg en het Rode Kruis Ziekenhuis samen rond de zorg in de regio voor (kwetsbare) ouderen. Om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten in de toekomst, die per wijk kunnen verschillen, heeft ZONH een regiobeeld opgesteld. Dit regiobeeld geeft zicht in de demografische ontwikkelingen, de zorgvraag, het zorgaanbod vanuit professionele organisaties en door mantelzorgers en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Door het gedifferentieerde beeld in de regio, vraagt dit om een gedifferentieerde aanpak. De inzichten die uit het regiobeeld naar voren komen, zijn het startpunt voor verder overleg en samenwerking om te zorgen dat nu en in de toekomst de juiste zorg door de juiste professional op de juist plek wordt gegeven.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Inzicht krijgen in (toekomstige) knelpunten in de ouderenzorg door een beeld te vormen van: 1. Demografische ontwikkelingen 2. Ontwikkeling zorgvraag a. Ouderen en zorg: dementie, psychische problemen, comorbiditeit, polyfarmacy, kwetsbare ouderen b. Ontwikkeling spoedzorg bij ouderen c. Ontwikkeling chronische zorg bij ouderen d. Verwijzingen (ZVW) bij ouderen/ diagnostiek bij ouderen 3. Ontwikkeling arbeidsmarkt (eerstelijn & VVT) 4. Steunsystemen (o.a. mantelzorg) De expert draagt er zorg voor dat de data op de onderwerpen worden verzameld. Dit wordt zowel gedaan vanuit bestaande openbare databronnen als vanuit registraties van betrokken. Daar waar nodig en mogelijk wordt data nader geanalyseerd. De expert brengt de uitkomsten van de data samen in een rapport/ presentatie. De expert organiseert een bijeenkomst met de betrokken partijen waarin de uitkomsten worden besproken en een aanzet wordt gemaakt voor een actieplan ouderenzorg Midden Kennemerland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Beunder
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenvereniging Midden Kennemerland