Mobiele menu

Regiobeeld - Regioplan Heerenveen

Projectomschrijving

Het Regioplan Heerenveen

Het Regioplan is een samenwerkingsverband van: huisartsen in de coöperatie Tjongerscoop, Specialisten en management van ziekenhuis Tjongerschans, Zorggroep Alliade/Meriant, Friese thuiszorgaanbieders, De Friesland Zorgverzekeraar, ZorgBelang Friesland, Cliëntenraad van ziekenhuis Tjongerschans, Dokterswacht Friesland en gemeenten.

Aanleiding

Medio 2019 heeft ROS Friesland het basis regiobeeld (regioanalyse 2015) geactualiseerd voor Regioplan Heerenveen. Op grond van het basis regiobeeld zijn vanaf 2018 verschillende projecten gestart. Om samenhang tussen de verschillende projecten aan te brengen heeft Regioplan Heerenveen in 2019 een programmatische aanpak ontwikkeld. Daarin zijn op twee niveaus doelstellingen geformuleerd en is aangegeven welke projecten bijdragen aan deze doelstellingen. Om richting te geven aan een nadere (her)formulering en invulling van doelstellingen, wordt in dit rapport het verdiepende regiobeeld gepresenteerd voor integrale ouderenzorg. Er is toegespitst op de populatie 65 jaar en ouder. Het rapport geeft informatie over demografie, gezondheid, zorgaanbod, zorgvraag, zorggebruik en zorgkosten.

Demografie

Het aantal oudere inwoners in de regio zal naar verwachting in de periode 2020 tot 2050 toenemen met 26,2 procent. In 2040 is een derde van de inwoners in de regio 65 jaar of ouder. De kans op
gezondheidsproblemen bij ouderen is gerelateerd aan de mate van ‘kwetsbaarheid’ van deze ouderen. Het aantal kwetsbare ouderen stijgt van 8065 van het totaalaantal 65-plussers naar 12206, een toename van 50% over een periode van 30 jaar.

Gezondheid

Inzicht in de determinanten van (on)gezondheid van de populatie is een belangrijke voorspeller van de zorgvraag en vormt een belangrijk aangrijpingspunt voor preventie van zorg in een later stadium van het leven. Het regiobeeld gaat in op ervaren gezondheid, psychische gezondheid, chronische aandoeningen en beperkingen, leefstijl en de sociaaleconomische status in de regio.

Zorgaanbod

De zorgvraag in de regio zal sterk toenemen als gevolg van de dubbele vergrijzing, daarbij komt dat het zorgaanbod afneemt door de demografische verandering: door vergrijzing gaan zorgprofessionals met pensioen. De ‘grijze druk’ (het aantal personen van 65 jaar en ouder als percentage van het aantal personen van 20-64 jaar) neemt toe van 37% in 2020 naar 58% in 2040. Minder werkenden zullen dus als zorgprofessional de ‘formele zorg’ voor ouderen op zich nemen. Informele zorg zal een grotere rol gaan spelen. Het mantelzorgpotentieel zal tussen 2020 en 2040 echter afnemen van 13 potentiële mantelzorgers per oudere naar 7, een afname van 46%. De druk op mantelzorgers zal stijgen.

Zorgvraag

Het regiobeeld geeft inzicht in de prognose van huisartsendiagnosecodes tussen 2019 en 2040 van de oudere populatie. Naar verwachting stijgt iedere huisartsendiagnosecode, met uitzondering van depressie. Van de drie aandoeningen met de hoogste ziektelast in 2040 is een uitwerking gegeven. Dit betreft: dementie/ alzheimer, cerebrovasculair accident (CVA) en artrose. Voor deze aandoeningen wordt in 2040 de hoogste ziektelast verwacht: de impact van een ziekte of aandoening op het leven van mensen op populatieniveau is dan hoog.

Zorggebruik & zorgkosten

De gezondheidszorg is in te delen naar verschillende wetten op basis waarvan inwoners zorg kunnen genieten. In deze hoofdstukken is de Vektis informatie verwerkt. Er is data opgenomen uit
de zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de Zvw zijn een aantal zorgsoorten uitgewerkt die zorgen voor hoge kosten in de bevolking 65+ en waarvan veel inwoners 65+ gebruik maken: Medisch specialistische zorg (met extra aandacht voor intensive care), Wijkverpleging (met uitsplitsing naar PGB en ZIN), Extramurale farmacie, Huisartsenzorg, Overige eerstelijnszorg (met aandacht voor ELV), Voor de Wlz zijn de categorieën Wlz instelling en Wlz thuiswonend verder uitgewerkt.

Producten

Titel: Rapportage verdiepend regiobreed ouderenzorg
Auteur: ROS Friesland i.s.m. werkgroep Informatiemanagement Regioplan Heerenveen e.o, een samenwerkingsverband van: huisartsen, medisch specialisten, verpleging en verzorging, thuiszorg, verzekeraar, dokterswacht, gemeenten en cliënten in de regio Heerenveen e.o.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding Regioplan Heerenveen e.o. is eind 2015 ontstaan om gezamenlijk Integrale Zorg te organiseren in de regio. Aanleiding was de zorg van zorgprofessionals dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg onder druk zal komen te staan. Regionale zorgprofessionals hadden de behoefte gezamenlijk te anticiperen om integrale en toekomstbestendige zorg te organiseren. Het Regioplan streeft naar het behalen van de Triple Aim doelen: meer ervaren kwaliteit van zorg; een gezondere populatie, tegen minder kosten per hoofd van de bevolking. De visie van het Regioplan is zorg waarbij de patiënt centraal staat, dichtbij wanneer het kan, verder weg wanneer het moet. Organisatie Het regioplan werkt toe naar een programmatische aanpak waarbij de organisatie verschillende niveaus kent. Op strategisch niveau werken de regiotafel en stuurgroep toe naar afspraken op bestuurlijk niveau. Op tactisch niveau werken verschillende regiegroepen (ouderenzorg – acute zorg – integrale zorg) aan programma’s op basis van specifieke pijlers rondom een bepaalde populatie (bijv. kwetsbare ouderen) of zorgtype (bijv. acute zorg). Binnen ieder programma worden verschillende projecten opgestart, waar door werkgroepen aan wordt gewerkt (bijv. ACP en meekijkconsulten). Aanpak – toepassing voucher Streven naar het behalen van de Triple Aim doelen, werken volgens de programmatische aanpak van ‘Juiste Zorg Op De Juiste Plek’ (voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg), vraagt om onderbouwing. Het Regioplan werkt daarom toe naar gezamenlijke gedragen doelstellingen op ieder niveau van de organisatie. Het regioplan vraagt een eerste Voucher aan voor het maken van een gezamenlijk regiobeeld, zodat met behulp van data onderbouwde doelstellingen kunnen worden ontwikkeld. Het regiobeeld brengt de populatie in beeld, bijbehorende problematiek én ‘burning platforms’ nu en in de nabije toekomst. Het Regioplan wil voor het maken van regiobeeld de expertise van ROS Friesland inzetten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E.E. van Ligten
Verantwoordelijke organisatie:
Alliade