Mobiele menu

Regiobeeld - Regioplan Heerenveen

Het Regioplan Heerenveen

Het Regioplan is een samenwerkingsverband van: huisartsen in de coöperatie Tjongerscoop, Specialisten en management van ziekenhuis Tjongerschans, Zorggroep Alliade/Meriant, Friese thuiszorgaanbieders, De Friesland Zorgverzekeraar, ZorgBelang Friesland, Cliëntenraad van ziekenhuis Tjongerschans, Dokterswacht Friesland en gemeenten.

Aanleiding

Medio 2019 heeft ROS Friesland het basis regiobeeld (regioanalyse 2015) geactualiseerd voor Regioplan Heerenveen. Op grond van het basis regiobeeld zijn vanaf 2018 verschillende projecten gestart. Om samenhang tussen de verschillende projecten aan te brengen heeft Regioplan Heerenveen in 2019 een programmatische aanpak ontwikkeld. Daarin zijn op twee niveaus doelstellingen geformuleerd en is aangegeven welke projecten bijdragen aan deze doelstellingen. Om richting te geven aan een nadere (her)formulering en invulling van doelstellingen, wordt in dit rapport het verdiepende regiobeeld gepresenteerd voor integrale ouderenzorg. Er is toegespitst op de populatie 65 jaar en ouder. Het rapport geeft informatie over demografie, gezondheid, zorgaanbod, zorgvraag, zorggebruik en zorgkosten.

Demografie

Het aantal oudere inwoners in de regio zal naar verwachting in de periode 2020 tot 2050 toenemen met 26,2 procent. In 2040 is een derde van de inwoners in de regio 65 jaar of ouder. De kans op
gezondheidsproblemen bij ouderen is gerelateerd aan de mate van ‘kwetsbaarheid’ van deze ouderen. Het aantal kwetsbare ouderen stijgt van 8065 van het totaalaantal 65-plussers naar 12206, een toename van 50% over een periode van 30 jaar.

Gezondheid

Inzicht in de determinanten van (on)gezondheid van de populatie is een belangrijke voorspeller van de zorgvraag en vormt een belangrijk aangrijpingspunt voor preventie van zorg in een later stadium van het leven. Het regiobeeld gaat in op ervaren gezondheid, psychische gezondheid, chronische aandoeningen en beperkingen, leefstijl en de sociaaleconomische status in de regio.

Zorgaanbod

De zorgvraag in de regio zal sterk toenemen als gevolg van de dubbele vergrijzing, daarbij komt dat het zorgaanbod afneemt door de demografische verandering: door vergrijzing gaan zorgprofessionals met pensioen. De ‘grijze druk’ (het aantal personen van 65 jaar en ouder als percentage van het aantal personen van 20-64 jaar) neemt toe van 37% in 2020 naar 58% in 2040. Minder werkenden zullen dus als zorgprofessional de ‘formele zorg’ voor ouderen op zich nemen. Informele zorg zal een grotere rol gaan spelen. Het mantelzorgpotentieel zal tussen 2020 en 2040 echter afnemen van 13 potentiële mantelzorgers per oudere naar 7, een afname van 46%. De druk op mantelzorgers zal stijgen.

Zorgvraag

Het regiobeeld geeft inzicht in de prognose van huisartsendiagnosecodes tussen 2019 en 2040 van de oudere populatie. Naar verwachting stijgt iedere huisartsendiagnosecode, met uitzondering van depressie. Van de drie aandoeningen met de hoogste ziektelast in 2040 is een uitwerking gegeven. Dit betreft: dementie/ alzheimer, cerebrovasculair accident (CVA) en artrose. Voor deze aandoeningen wordt in 2040 de hoogste ziektelast verwacht: de impact van een ziekte of aandoening op het leven van mensen op populatieniveau is dan hoog.

Zorggebruik & zorgkosten

De gezondheidszorg is in te delen naar verschillende wetten op basis waarvan inwoners zorg kunnen genieten. In deze hoofdstukken is de Vektis informatie verwerkt. Er is data opgenomen uit
de zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de Zvw zijn een aantal zorgsoorten uitgewerkt die zorgen voor hoge kosten in de bevolking 65+ en waarvan veel inwoners 65+ gebruik maken: Medisch specialistische zorg (met extra aandacht voor intensive care), Wijkverpleging (met uitsplitsing naar PGB en ZIN), Extramurale farmacie, Huisartsenzorg, Overige eerstelijnszorg (met aandacht voor ELV), Voor de Wlz zijn de categorieën Wlz instelling en Wlz thuiswonend verder uitgewerkt.

Producten

Titel: Rapportage verdiepend regiobreed ouderenzorg
Auteur: ROS Friesland i.s.m. werkgroep Informatiemanagement Regioplan Heerenveen e.o, een samenwerkingsverband van: huisartsen, medisch specialisten, verpleging en verzorging, thuiszorg, verzekeraar, dokterswacht, gemeenten en cliënten in de regio Heerenveen e.o.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E.E. van Ligten
Verantwoordelijke organisatie:
Alliade