Mobiele menu

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Projectomschrijving

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN) is de kennisinfrastructuur voor regionaal praktijkgericht onderzoek voor het domein van zwangerschap en geboorte. Binnen het RCZWN werken geboortezorgprofessionals, ketenpartners in de zorg, professionals uit het sociale domein, beleidsmakers, onderzoekers en onderwijspartners multidisciplinair en lijnoverstijgend met elkaar samen.

Het doel van deze samenwerking en van het praktijkgericht onderzoek doen, is het ontwikkelen, verspreiden en implementeren van nieuwe kennis en oplossingen. Deze dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen partijen en daarmee aan het bevorderen van integrale geboortezorg en het verbeteren van de maternale en perinatale gezondheid.

Hiertoe worden de huidige activiteiten van het RCZWN voortgezet en worden extra activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op het positioneren, financieel bestendigen en borgen van het RCZWN.

Bekijk hier de website van het Regional Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN): www.regionaalconsortium.nl

Producten

Titel: Presentatie NRCG t.b.v. landelijke netwerkdag / Webinar
Auteur: Hanneke Torij
Titel: NRCG en Kansrijke Start Dordrecht
Auteur: Hanneke Torij
Titel: Presentatie VWS
Auteur: Haneke Torij, Jan Jaap Erwich
Titel: Regionale Consortia Zwangerschap & Geboorte
Auteur: Hanneke Torij, Jan Jaap Erwich, Marieke Smith, Liezeth Drabbels, Pim Teunissen, Bianca Visser, Yvonne Roselaers, Claudia Snijder, Marlie Cerneus
Titel: Development of a Blueprint for Integrated Care for Vulnerable Pregnant Women
Auteur: H. W. Harmsen van der Vliet-Torij, A. A. Venekamp, H. J. M. van Heijningen-Tousain, E. Wingelaar-Loomans, J. Scheele, J. P. de Graaf,· M. P. Lambregtse-van den Berg, E. A. P. Steegers · M. J. B. M. Goumans
Magazine: Maternal and Child Health Journal
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10995-021-03340-y
Titel: Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG)
Auteur: De coördinatoren en projectleiders van het NRCG
Link: http://www.netwerkconsortia.nl
Titel: Digitale Terugblik Webinar NRCG
Auteur: Angelica venekamp, Simone Plaizier, Hanneke Torij, Jan Jaap Erwich
Link: https://kenniscentra.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31579048.html

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN) is de kennisinfrastructuur voor regionaal praktijkgericht onderzoek voor het gehele domein van zwangerschap en geboorte. Binnen het RCZWN werken geboortezorgprofessionals, hun ketenpartners in de zorg, professionals vanuit het sociale domein, beleidsmakers, onderzoekers en onderwijspartners multidisciplinair en lijnoverstijgend met elkaar samen aan zorg en onderzoek. Het doel van deze samenwerking en van het gezamenlijk praktijkgericht onderzoek doen, is het ontwikkelen, verspreiden en implementeren van nieuwe kennis en oplossingen. Deze nieuwe kennis en oplossingen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen al deze partijen en daarmee aan het bevorderen van integrale geboortezorg, het verbeteren van maternale en perinatale gezondheid en het terugdringen van maternale- en perinatale gezondheidsverschillen. Aansluitend bij de behoefte aan kennisontwikkeling vanuit de praktijk is er in de afgelopen jaren in het kader van een aantal onderzoeken nieuwe kennis ontwikkeld en zijn concrete producten ontwikkeld. Voorbeelden van deze producten zijn een Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis (die momenteel m.b.v. een VIMP-subsidie in alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Zuidwest Nederland geïmplementeerd wordt) en een Toolkit Arbeid en Zwangerschap (voor verloskundige zorgverleners, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen). Structurele financiering is erg belangrijk om het RCZWN als kennisinfrastructuur duurzaam te bestendigen en te borgen. De doelstellingen van dit project zijn daarom: - Duurzaam bestendigen en borgen van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN) - Bijdragen aan het duurzaam bestendigen en borgen van de landelijke kennisinfrastructuur van de regionale consortia - Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek door alle partners binnen de keten - Het RCZWN als kennisinfrastructuur verder ontwikkelen en blijvend positioneren, zodat kennisontwikkeling, -verspreiding en -implementatie blijvend kan worden gerealiseerd - Met praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis genereren, dissemineren en implementeren in de praktijk en in het onderwijs - Met de ontwikkelde kennis en producten bijdragen aan de perinatale en maternale gezondheid en aan het terugdringen van verschillen in de perinatale en maternale gezondheid. - Het verbinden van de medische-, sociale en onderwijs & wetenschap domeinen - Bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg, de samenwerking tussen geboortezorgprofessionals en de ontwikkeling van integrale geboortezorg Om deze doelstellingen te bereiken worden de huidige activiteiten van het RCZWN voortgezet en worden extra activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op het financieel bestendigen en borgen van het RCZWN en op het beter positioneren van het RCZWN. Deze extra activiteiten omvatten een jaarlijkse procesevaluatie, specifieke aandacht voor communicatie zoals omschreven staat in het opgestelde communicatieplan en activiteiten gericht op structurele financiering van het RCZWN. Het bestendigen en consolideren van zowel het RCZWN als van de landelijke multidisciplinaire kennisinfrastructuur die de regionale consortia samen met ZonMw hebben ontwikkeld (het kennisnetwerk geboortezorg) draagt bij aan de samenwerking tussen de consortiumpartners, de kwaliteit van de geboortezorg en de ontwikkeling van integrale geboortezorg. Hierbij wordt qua thematiek invulling gegeven aan onderzoek dat aansluit bij de inhoudelijke programmalijnen van het ZonMw programma, te weten: - Preventie: gezondheidsbevordering - Preventie: pre- en neonatale screening - Zorginterventies in de integrale geboortezorgketen - Organisatie en kwaliteit van integrale geboortezorg

Kenmerken

Projectnummer:
543001007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.W. Torij
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam