Regionaal Leernetwerk Academische Werkplaats (Transformatie) Jeugd Rotterdam (ST-RAW)

Projectomschrijving

Regionaal leernetwerk (ST-RAW): voor een effectieve kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en gemeentelijk jeugdbeleid.

Er bestaat een noodzaak om (toekomstige) jeugdprofessionals beter toe te rusten om hun werk binnen het nieuwe jeugdstelsel goed uit te voeren. Een actuele vraag blijft hoe kennis structureel ingebed kan worden in onderwijs, praktijk en beleid.

Het doel van het regionaal leernetwerk is om kennisontwikkeling en uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en gemeentelijk jeugdbeleid te faciliteren en waarborgen. Om dit te realiseren wordt een werkwijze ontwikkeld waarin gezamenlijk leren centraal staat. Bestaande activiteiten uit het onderwijs, het sociaal domein en de gezondheidszorg worden met elkaar verbonden met specifieke aandacht voor participatie en diversiteit vanuit de doelgroepen. Hiermee worden hulp en ondersteuning door jeugdprofessionals aan jongeren en ouders effectiever gemaakt en de eigen kracht van jongeren en hun gezin versterkt.

Producten
Titel: Procesevaluatie werkgroep Ouders in Actie
Auteur: Cnossen, M., Wingelaar-Loomans E.M., met medewerking van alle leden van het Regionaal Leernetwerk Jeugd rondom de Best Practice Ouders in Actie
Titel: Procesevaluatie werkgroep de Blauwdruk
Auteur: Cnossen, M., Wingelaar-Loomans E.M., met medewerking van alle leden van het Regionaal Leernetwerk Jeugd rondom de Best Practice Blauwdruk
Titel: Procesevaluatie Regionaal Leernetwerk Jeugd
Auteur: Cnossen, M., Bramsen, I., met medewerking van alle leden van het Regionaal Leernetwerk Jeugd rondom de Best Practice Mijn Pad
Titel: Focusgroep Vaders in Actie
Auteur: Wendi van Helden Marjon Schagen
Titel: Document: voorwaarden en condities voor duurzame kennisdeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk in het jeugddomein.
Auteur: H. Torij, I. Bramsen, M. Cardol. C. Holst, W. Jansen. E. Wingelaar-Loomans
Titel: Cursushandleiding Horizon: Training Ontdek Mijn Pad! Autonomieversterkend werken met jeugdigen & gezinnen
Auteur: Bramsen, I.
Titel: Overdracht van pre- naar postnatale zorg bij kwetsbare zwangeren
Auteur: Studenten van Minor Urban Health Project
Titel: Cursushandleiding Albeda: Training Ontdek Mijn Pad! Autonomieversterkend werken met jeugdigen & netwerk
Auteur: I. Bramsen
Titel: Overzicht kwetsbaarheid curriculum Verloskunde
Auteur: Ans Pellikaan
Titel: Symposium: Een Blik op Vrijwilligers.
Auteur: C. Holst, M. van Dongen, M. Schagen
Titel: Symposium: Ruimte voor Regie
Auteur: I. Bramsen en ervaringsdeskundigen
Titel: Werkgroep Mijn Pad
Auteur: Inge Bramsen
Titel: Werkgroep de Blauwdruk
Auteur: Eva Wingelaar-Loomans, Hanneke Torij
Titel: Management en Motivatie van Vrijwilligers
Auteur: Jeanette Buitelaar, Bas Goedendorp, Anja Verweel
Titel: Procesevaluatie
Auteur: Eva Wingelaar-Loomans
Titel: Regionaal Leernetwerk Jeugd
Auteur: Eva Wingelaar-Loomans, Hanneke Torij, Wilma Jansen
Titel: Werkgroep Ouders in Actie
Auteur: Wendi van Helden
Titel: Mijn Pad App
Auteur: Bramsen, I., Kuiper, C., Willemse, K. & Cardol, M.
Titel: Samen leren en samen innoveren in kleinschalige lokale netwerken.
Auteur: Bramsen, I., Wingelaar-Loomans, E., Holst, C., Torij, H., Jansen, W., & Cardol, M.
Titel: Ruimte voor Regie met Mijn Pad
Auteur: Bramsen, I., Kuiper, C., & Cardol, M.
Titel: Autonomieversterkend werken met Mijn Pad.
Auteur: Bramsen, I., Kuiper, C., Willemse, K., & Cardol, M
Titel: Werken met Vrijwilligers
Auteur: Studenten
Link: https://youtu.be/Pk6qoxT1b6M
Titel: Ervaringen met geboortezorgprofessionals.
Auteur: M. Cnossen, M. Ferrier, samen met jonge moeders die zwanger raakten in kwetsbare omstandigheden.
Titel: Mijn Pad: jongeren aan het woord. Een educatieve film voor jeugdhulpverleners.
Auteur: Charlotte van der Linden samen met zes jongeren in de JeugdzorgPlus.
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

De veranderingen in het jeugdstelsel als gevolg van de transformatie in de jeugdhulp vragen naast nieuwe, vakinhoudelijke competenties van jeugdprofessionals, ruimte voor ontwikkeling en aandacht voor samenwerking met onderwijs en onderzoek. Deze samenwerking is nodig om (toekomstige) professionals beter toe te rusten, om hulp en ondersteuning aan jongeren en ouders door jeugdprofessionals effectiever te maken en daarmee de eigen kracht van de jongere en het gezin te versterken. Deze aanvraag heeft als doel om een regionaal leernetwerk in te richten rondom transformatie jeugd en kwaliteit van de jeugdhulpketen en om daarmee het proces van kennisuitwisseling te faciliteren en te vergemakkelijken in aansluiting op de behoeften van betrokken samenwerkingspartners uit het onderwijs en de praktijk. Deze aanvraag is in het bijzonder gericht op het versterken van vaardigheden van (toekomstige) professionals om: (1) Cliëntgericht te werken (2) Tijdig te signaleren (3) Integraal te werken (4) Eigen regie en eigen kracht bij jeugdigen en gezinnen te faciliteren en te versterken (5) Onderlinge samenwerking tussen professionals te verbeteren. Hierbij is specifiek aandacht voor participatie van de doelgroep en voor behoeften vanuit zowel de praktijk als vanuit het onderwijs, gericht op het versterken van kennis en vaardigheden, houding en gedrag van docenten en van toekomstige professionals. Bovendien is er binnen het op te richten leernetwerk concreet aandacht voor diversiteit. Hierbij wordt aangesloten bij de operationalisatie van diversiteit zoals die reeds binnen de academische werkplaats Samen Transformeren Rotterdamse Academische Werkplaats (ST-RAW) wordt gehanteerd, namelijk: naar etnische herkomst, leeftijdsfase en mate van psychische kwetsbaarheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De concrete vraagstukken rondom diversiteit richten zich in deze aanvraag op verschillen in werkzame elementen en verschillen in effectiviteit van interventies en methodieken. Hierbij kijken we per subpopulatie (etnische herkomst, leeftijdsfase en mate van psychische kwetsbaarheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen) welke eventuele verschillen er zijn en welke aanpassingen er nodig zijn om de doelgroep adequaat hulp te kunnen bieden. Om bovenstaand doel te bereiken gaan we: Een werkwijze ontwikkelen die duurzame inbedding van bestaande en nieuw ontwikkelde kennis rondom jeugd in de curricula en in de praktijk waarborgt. Centraal hierbij staat het gezamenlijk en in co-creatie ontwikkelen en implementeren van kennis. Hierbij: o Verbinden we reeds bestaande initiatieven en activiteiten (zoals bijvoorbeeld de leerkringen in het wijknetwerk vanuit de werkplaats sociaal domein, minisymposia vanuit het regionaal consortium en kennisateliers vanuit ST-RAW) met elkaar, waarbij specifieke aandacht is voor het verbinden van het sociaal domein en de gezondheidszorg in Rotterdam; o Gaan we drie bestaande best practices (BP’s) gerelateerd aan of direct verbonden met ST-RAW meer met elkaar in verbinding brengen en bovendien inbedden in het onderwijs en in bestaande initiatieven en activiteiten in Rotterdam. De drie BP’s zijn geselecteerd omdat zij: - Aansluiten bij de behoeften vanuit de praktijk en samenwerkingspartners; - Het gehele jeugddomein bestrijken van min 9 maanden tot jong volwassenheid - Aansluiten bij de transformatiedoelen preventie en vroegtijdig ingrijpen, hulp op maat en vermindering regeldruk zorgprofessionals; - Zich uitstekend lenen voor – en gericht zijn op – multidisciplinaire samenwerking en interdisciplinair opleiden. Het proces van doorontwikkeling en implementatie van deze drie BP’s (wat een gezamenlijk leerproces is) wordt gebruikt bij het ontwikkelen van een werkwijze voor duurzame inbedding van bestaande en nieuw ontwikkelde kennis in de curricula en in de praktijk. Hiermee geven wij in aansluiting op de transformatiedoelen een extra impuls aan duurzame kennisontwikkeling, -implementatie en -disseminatie tussen onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid met speciale aandacht voor diversiteit en voor behoeften en participatie vanuit onderwijs, praktijk en in het bijzonder jongeren en hun ouders.

Kenmerken
Projectnummer:
737300004
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.W. Harmsen van der Vliet-Torij MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam