Mobiele menu

Regionale coordinatie implementatie wet verplichte GGZ

Doel

Door middel van dit project wordt geïnvesteerd in een eenvoudige en sluitende meldpunt-infrastructuur voor kwetsbare inwoners in de regio. Het project beoogd de samenhang tussen de bestaande meldfuncties te verbeteren. Daarnaast worden eventuele lacunes in het aanbod in kaart gebracht (bijvoorbeeld de doelgroep en 24/7 bereikbaarheid). Die analyse kan ertoe leiden dat een bestaand meldpunt wordt uitgebreid of dat er een nieuw meldpunt wordt opgericht. Het uiteindelijk doel is dat signalen over kwetsbare inwoners snel en adequaat worden opgepakt en correct doorgeleid.

Werkwijze

Het project bestaat uit 3 fasen:

 1. Inventarisatie van lokale en regionale meldpunten in de 15 regiogemeenten, aansluiten op ontwikkelingen, landelijke nummer meldingen verward gedrag en meldpunt Wet verplichte GGZ
 2. Uitvoeren pilots en regionaal meldpunt
 3. Verbetervoorstellen voorleggen voor regionale uitrol en communicatie

Resultaten

De wet verplichte GGZ is geïmplementeerd. In nauwe afstemming met de Twentse gemeenten en de andere samenwerkingspartners zoals OM, ggz en politie zijn de volgende resultaten geboekt:

 • Er is een werkproces meldfunctie en verkennend onderzoek en een werkproces crisismaatregel en hoorplicht vormgegeven.
 • De meldfunctie is ingericht en er zijn medewerkers geworven met de juiste expertise om de meldfunctie te bemannen en de verkennende onderzoeken uit te voeren.
 • Er heeft besluitvorming in de regionale platforms plaatsgevonden.
 • Er is een advies-werkgroep ingericht over het gebruik van het systeem Khonraad.
 • Is er een regionaal periodiek Brinkgrevenoverleg ingericht (in samenwerking met regio IJsselland).
 • Er is een piketdienst ingericht voor het uitvoeren van de hoorfunctie voor 13 van de 14 gemeenten.
 • Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de gemeenten.
 • Er is een scholing over het uitvoeren van de verkennende onderzoeken georganiseerd in samenwerking met de VNG academie
 • Er is een bestuurlijke sessie georganiseerd voor de burgemeesters in Twente om het proces rondom de crisismaatregel en de rol van de burgemeester hierin te bespreken.
 • Per 1 juli 2020 behandelt de meldfunctie ook de niet acute meldingen over personen met verward gedrag en draagt deze in goede afstemming over naar de gemeenten.

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De wet verplichte GGZ is geïmplementeerd.
In nauwe afstemming met de Twentse gemeenten en de andere samenwerkingspartners zoals OM, GGZ en Politie is:
Een werkproces meldfunctie en verkennend onderzoek vormgegeven.
Een werkproces crisismaatregel en hoorplicht ontwikkeld.
De meldfunctie ingericht en medewerkers met de juiste expertise geworven om de meldfunctie te bemannen en de verkennende onderzoeken uit te voeren.
Heeft besluitvorming plaatsgevonden in de regionale besluitvormingsplatforms
Is er een werkgroep ingericht die geadviseerd heeft over de informatie-uitwisseling en het gebruik van het systeem Khonraad.
Is er een regionaal periodiek overleg ingericht (het Brinkgrevenoverleg i.s.m. regio IJsselland)
Is er een piketdienst ingericht voor het uitvoeren van de hoorfunctie voor 13 van de 14 gemeenten.
Zijn er samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de gemeenten.
Is er een scholing georganiseerd m.b.t. het uitvoeren van de verkennende onderzoeken i.s.m. de VNG academie
Is er een bestuurlijke sessie georganiseerd voor de (loco) burgemeesters in Twente om het proces rondom de crisismaatregel en de rol van de burgemeester hierin te bespreken.
Per 1 juli 2020 behandelt de meldfunctie ook de niet acute meldingen over personen met verward gedrag en draagt deze in goede afstemming over naar de gemeenten.

De doelstellingen zoals gesteld in het projectplan zijn daarmee gerealiseerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638025002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Klunder MSc
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Twente

Contactgegevens projectleider

E-maile.klunder@ggdtwente.nl
Telefoon: 06 51 72 17 34

Locatie

Dit project wordt uigevoerd in Twente.