Mobiele menu

Regionale eenduidigheid bij overdrachten: SBAR

Projectomschrijving

In de acute zorgketen is goede communicatie tussen de zorgverleners van groot belang. Goed gestructureerde informatieoverdracht vergroot de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Een structuur om informatie in de zorg over te dragen is de SBAR (Situation, Background, Assessment en Recommendation).

SBAR in de praktijk

In de dagelijkse praktijk blijken hulpverleners de SBAR structuur nog maar weinig te gebruiken. Met dit onderzoek wil de Amsterdamse regio deze gestandaardiseerde overdracht graag verder implementeren en onderzoeken of de SBAR bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. De focus ligt op de overdrachten tussen de ambulancedienst en de spoedeisende hulp. Al het ambulancepersoneel van Ambulance Amsterdam, SEH personeel van de ziekenhuizen AMC, VUmc, OLVG Oost en West worden getraind in het gebruik van de SBAR met e-learning en een training in kleinere setting. Als het onderzoek positief uitpakt zullen de trainingen verder worden uitgerold in heel Noord-Holland en Flevoland.

Producten

Titel: The use of the SBAR communication tool by ambulance paramedics in the emergency room
Auteur: E. Zwaan, G. Geuzenbroek, F. Holleman
Titel: Communicatie in de acute zorgketen – Volg jij het nog?
Auteur: Frits Holleman, Geertje Geuzebroek, Esther Zwaan, Angelo Hooker, Michiel Gorzeman, Ineke Schouten, Wouter van Leeuwen
Link: http://bit.ly/2tMa8Ey
Titel: Implementation of the SBAR communication tool by ambulance paramedics
Auteur: G. Geuzenbroek, E. Zwaan, F. Holleman
Titel: SBAR-poster
Auteur: E. Zwaan, G. Geuzenbroek, J. Berdowski, M. Rhebergen, F. Holleman
Titel: E-learning Vooraankondiging en Overdracht (SBAR)
Auteur: Doczero
Link: http://bit.ly/2HsWCI2
Titel: SBAR-notitieblokje
Auteur: E. Zwaan, G. Geuzenbroek, J. Berdowski, M. Rhebergen, F. Holleman

Verslagen


Eindverslag

Gestructureerde informatieoverdracht tussen zorgverleners verbetert de kwaliteit en veiligheid van zorg. Spoedzorgprofessionals in Nederland gebruiken hiervoor de SBAR structuur (chronologisch overdragen van Situation, Background, Assessment, Recommendation). Uit dit onderzoek blijkt echter dat zorgverleners van de ambulancedienst en SEH de SBAR vaak nog niet volledig en correct (chronologisch) toepassen. Na e-learning, themabijeenkomsten en een multimediale campagne droegen de zorgverleners wel iets vollediger over (van 7% naar 18%), maar het bracht geen verbetering in de chronologie. Omdat er een leereffect over de tijd werd geconstateerd bevelen wij aan om de interventieperiode in de toekomst te verlengen en te intensiveren. Verder dachten ambulancezorgverleners dat zij vaak wel volledig en chronologisch volgens SBAR overdroegen (90%). Daarom adviseren wij ook mondelinge en schriftelijke feedback op de overdracht onderdeel te maken van de standaard werkprocedures.

Samenvatting van de aanvraag

In de acute zorgketen is goede informatie overdracht en communicatie tussen de verschillende zorgverleners van groot belang. Te verwachten valt dat een goede overdracht tussen verschillende zorgprofessionals zal bijdragen aan de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Wereldwijd wordt hiervoor in steeds grotere mate het instrument SBAR gebruikt. De SBAR is een eenvoudig te onthouden instrument dat de zorgverlener kan gebruiken om zijn/haar communicatie vorm te geven, in het bijzonder de communicatie op een kritiek moment, en waarvoor onmiddellijke aandacht en actie van de zorgverleners vereist is. De dagelijkse praktijk leert ons echter dat de SBAR methodiek nog weinig, en vaak niet op een goede manier wordt gebruikt tijdens overdrachten in acute situaties. Mede hierdoor bestaat binnen de ROAZ regio’s VUmc/AMC onder de verschillende ketenpartners in de acute zorg de behoefte en draagvlak om een gestandaardiseerde overdracht gedegen en in korte tijd verder te implementeren. In een project willen wij de toegevoegde waarde van overdracht middels SBAR aantonen op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid en de overdrachten in de acute zorg regionaal stroomlijnen. De focus ligt hierbij op de overdrachten tussen ambulance en SEH. Dit doen wij door het aanbieden van een actieve interventie aan het personeel van 1 ambulancedienst en 4 SEH’s. De SBAR methodiek wordt aangeboden aan de hand van een e-learning module en trainingsbijeenkomsten in combinatie met een actieve multimediale communicatiecampagne. Het effect van de interventie zal worden getoetst in een (observationeel) voor- en na-onderzoek. Hierin zal gebruik worden gebruikt van 3 methodieken: observatiemetingen, dossieronderzoek en vragenlijstonderzoek onder de betrokken zorgverleners. Uiteindelijk zal dit project resulteren in een groter inzicht in het belang van eenduidigheid in overdrachten, het vaker en op een juiste manier inzetten van de SBAR-methodiek, en daardoor betere uitkomsten voor patiënten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516004501
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. de Vries
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG, locatie West