Mobiele menu

Regionale implementatie van interventies als netwerkzorg ter verbetering van het vroegsignaleringstraject rond zwangeren en (aanstaande) gezinnen in de Drechtstedenregio.

Projectomschrijving

Signalering van en ondersteuning aan zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties behoeft een domeinoverstijgende aanpak samen met regionale kernpartijen. Verloskundig samenwerkingsverband VSV Dordrecht e.o., de regionale JGZ organisatie Jong JGZ, de regionale sociale wijkteams en de gemeenten van de 'Drechtstedenregio' (behorende bij het adherentiegebied van het Albert Schweitzer ziekenhuis en het VSV) trekken hierin gezamenlijk op.

Het vroegsignaleringstraject met een ketenaanpak in unfiorm en gestructureerd signaleren, bevat drie losse elementen gericht op screenen, bespreken en toeleiden, die elkaar versterken en samen een nieuwe combinatie vormen. Het traject omvat een implementatiestrategie op operationeel niveau en strategisch niveau. Als kartrekker richt het VSV zich met behulp van een implementatiecoach op implementatie op strategisch niveau met regionale borging, eerste stappen naar monitoring van impact en effect en mogelijkheden voor de financiële barrières.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het vroegsignaleringstraject aan zwangeren en aanstaande gezinnen in de ‘Drechtstedenregio’ van Zuid-Holland Zuid, ingestoken vanuit een zorgnetwerk met de ketenaanpak in uniformiteit in screenen en signaleren, geeft een fundament aan regionale domeinoverstijgende samenwerking. De kern-partijen: verloskundig samenwerkingsverband VSV Dordrecht e.o., de regionale JGZ organisatie Jong JGZ en de regionale sociale wijkteams (SWT), gaan als keten met interventies werken in de 8 gemeenten behorende bij het verzorgingsgebied van de verloskundig zorgverleners regio Drechtsteden: Het Mind2Care screeningsinstrument en de GIZ-gespreksmethodiek. De implementatie behoeft ondersteuning op de volgende onderdelen: - Het vroegsignaleringstraject als netwerkzorg een structurele plek geven binnen de regio - Een PDCA-cyclus van leren en verbeteren opstarten op basis van een indicatorenset - De dialoog op gang helpen tussen de betrokken gemeenten en de preferente zorgverzekeraar over de plek van preventieve geboortezorg vanuit een domeinoverstijgend zorgnetwerk in het vergoedingenstelsel Hiervoor hopen we handvatten, richting en de dialoog op gang te krijgen met hulp van implementatiestrateeg en -coach Marleen Wilschut. Zij heeft ervaring met het opzetten van regionale domeinoverstijgende samenwerkingen, maar ook met werken aan indicatorensets en het genereren van zinvolle data waarop geleerd en verbeterd kan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838004134
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.W. Siebelt
Verantwoordelijke organisatie:
VSV Dordrecht e.o.