Mobiele menu

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Flevoland

Projectomschrijving

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Flevoland wil de ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders verbeteren. Doel: zorgen dat baby’s, kinderen en jongeren in Flevoland dezelfde kansen hebben als in andere delen van het land. Onderzoekers, professionals, jeugdigen en hun ouders werken samen in deze werkplaats. Zij verzamelen en bundelen kennis over preventie: het voorkomen van de inzet van specialistische zorg door betere ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen. Actieleren is het uitgangspunt. Er zijn 3 projecten: een preventieproject gericht op de eerste 1000 dagen van een kind, een project over het voorkomen van overdracht van problemen van ouders op kinderen en een samenwerkingsproject gericht op het integraal samenwerken rondom gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Onze vraagstukken
Alle Flevolandse gemeenten nemen deel aan de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Flevoland (RKWJF). Meer dan 10% van de Flevolandse jeugdigen ontvangt jeugdhulp en dit aantal stijgt. We hebben ons gericht op goed organiseren van de geïndiceerde zorg. De Flevolandse gemeenten vinden dat er meer aandacht moet komen voor preventie en willen de RKWJF daarvoor benutten.

Het Zorglandschap Jeugd Flevoland is een samenwerkingsverband van verschillende jeugdzorgorganisaties en de Flevolandse gemeenten. Dit zorglandschap heeft in eerdere leertrajecten geconcludeerd dat kinderen die uit huis geplaatst zijn te laat of geen begeleiding en ondersteuning is geboden. Vandaar de keus om, bij de subsidieaanvraag voor de opzet van een Kenniswerkplaats Jeugd, sterk in te zetten op preventie. Hiermee kan immers de krachtige infrastructuur die de laatste jaren is ingericht ten volle worden benut.

Waarom de beoogde werkplaats de juiste partij is om deze vraagstukken aan te pakken
In Flevoland is door de huidige samenwerkingspartners in de afgelopen jaren actief geparticipeerd in de bestaande Academische werkplaatsen. De partners die hier in deelnamen zijn nu verbonden aan de oprichting van RKWJF, en kunnen dus voortborduren op kennis die in eerdere Academische Werkplaatsen is opgedaan. De RKWJF is vervolgens samengesteld uit de voor Flevoland relevante spelers, waardoor een krachtig Flevolands netwerk is ontstaan. We houden in de komende periode verbinding met de Regionale Kenniswerkplaats IIsselland en de Regionale Kenniswerkplaats Risicojeugd.

Waar richten we ons op?
Met de RKWJF willen wij een verbetering realiseren in het netwerk van ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen in Flevoland vanuit het oogpunt van preventie. Dit doen wij door kennis te verwerven over primaire preventie en die kennis te bundelen en effectief in te zetten voor secundaire en tertiaire preventie en vv. Binnen de werkplaats leeft het sterke besef dat de 3 vormen van preventie in sterke verbinding met elkaar staan, en we kunnen leren van de levens van kinderen, jongeren en ouders.

Bij het versterken van preventie gaat het, naast het aanpakken van dreigende problemen er óók om te investeren in beschermende factoren. Dat begint al bij de basis. Bij gewoon opgroeien en opvoeden, bij wat kinderen en jongeren voor hun ontwikkeling nodig hebben én hoe volwassenen elkaar daarin kunnen ondersteunen. Door middel van peer-to-peer interviews willen we deze behoeften vanuit het perspectief van kinderen en jongeren in beeld brengen. Om deze verbeteringen te realiseren werken wij aan de hand van 3 thema’s én willen wij actieleren om zo lerend transformeren. De thema’s die we in deze kenniswerkplaats aanpakken zijn:

  1. Preventie in de 1e 1000 dagen van het leven.
  2. Preventie van overdracht van problemen van ouders op kinderen.
  3. Integraal samenwerken in preventie rondom multi-probleemgezinnen

Ons doel is ook deze verworven kennis en inzichten landelijk te delen.

Inzicht in deze vraagstukken en de verschillende perspectieven hierop
In Flevoland zijn er diverse programma’s gericht op preventie. De provincie Flevoland maakte een overzichtsstudie, en ook de GGD weet van de verschillende gemeenten wat zij doen. Uit de voorstudie die we deden in het kader van de startimpuls voor deze werkplaats blijkt dat er regionaal meer dan 40 interventies in kaart konden worden gebracht in een interventiematrix.

Bij professionals van JGZ en geboortezorg bestaat de indruk, dat preventieve screening (bijvoorbeeld door risico-inventarisatie in de zorg rondom de geboorte) zinvol is. Door risicosignalen vroegtijdig in kaart te brengen kunnen, voor ouders die het moeilijk hebben, tijdig passende interventies worden ingezet. Veel van de ouders die hier aan deelnemen worden hierdoor geholpen om de eerste – soms intensieve – jaren rondom de geboorte van een of meerdere kinderen succesvol door te komen.

Op welke manier gaan de betrokken partners gezamenlijk helpen aan een oplossing voor die vraagstukken (leer- en verbetercyclus)?
De partijen die deelnemen in de RKWJF hebben allen een belangrijke rol in de nulde en eerste lijn in Flevoland. Zij zullen hun expertise op het gebied van preventie, de eerste 1000 dagen, intergenerationele invloeden en integraal samenwerken inzetten. Daarnaast zullen zij zorgen voor draagvlak en commitment voor de onderzoeksprojecten in deze RKWJF. De leden van de kerngroep zorgen voor het informeren van hun achterban.

In de onderzoeksprojecten staat actieleren centraal. Met actieleren wordt beoogd om concrete praktijkvraagstukken bij de kop te pakken en op te lossen, door samen te reflecteren op het handelen, te werken aan alternatieve handelingsmogelijkheden en vervolgens in de praktijk met nieuw handelen te gaan experimenteren.

Ouders en jongeren hebben een actieve rol binnen alle 3 projecten. Zij hebben de volgende wensen geuit: ‘Het moet concrete handvatten opleveren, voor zowel ouders als professionals’. ‘Veel eerder voorkomen van problemen’.

Kenmerken

Projectnummer:
10190022010005
Looptijd: 90%
Looptijd: 90 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C. Vissenberg
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Flevoland