Mobiele menu

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland

Projectomschrijving

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland wil gelijkwaardige samenwerking tussen de formele en informele zorg rondom kinderen en jongeren. Wat kunnen professionals in de jeugdhulp doen om de samenwerking met het informele netwerk te verbeteren? In 4 Leerateliers wordt dit op verschillende manieren uitgewerkt. Het eerste project gaat over de succesfactoren van de jongerencommunity Triple ThreaT. Het tweede project richt zich op samenwerking met informele hulpbronnen om crisissituaties te voorkomen. Het derde project zoekt naar een manier om de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken als empowermenttool. En in het vierde project wordt onderzoek gedaan in Castricum en de regio Hollands Kroon naar de vraag: hoe kan de jeugdhulp minder zwaar en lang worden? Allerlei partners in de regio doen mee: gemeenten, professionals, beleidsmakers, gezinnen, jeugdigen en andere informele partners.  

Producten

Titel: Kwetsbare gezinnen en vertrouwde mensen om hen heen.
Auteur: Noor Tromp
Titel: Infographic voor professionals over samenwerken met informeel netwerk.
Auteur: Tromp, N.
Titel: Literatuurstudie versterken van formele en informele steun rondom jeugdigen in de specialistische hulpverlening.
Auteur: Smith, P.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De meeste jeugdigen groeien op tot gezonde volwassenen met steun van ouders/(mede-)opvoeders en omgeving. Deze informele hulpbronnen zijn een essentiële factor in de ontwikkeling van jeugdigen. De partners in de regio - gemeenten, professionals, beleidsmakers, gezinnen, jeugdigen en andere informele partners - constateren echter dat in de jeugdhulpverlening het potentieel van die informele hulpbronnen onvoldoende benut wordt en zien daar een belangrijk verbeterpunt. Een aanpak waarbij aansluiting bij (potentiële) informele hulpbronnen gezocht wordt, zien zij dan ook als noodzakelijk. Daarom richt deze Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland (RKJ-NH) zich op de samenwerking tussen formele en informele hulpbronnen rondom jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte. Hierbij gaat het zowel om het betrekken van bestaande (ouders/(mede-)opvoeders en andere naasten) als nieuwe hulpbronnen (zoals vrijwilligers, lotgenoten of contacten via sport- en buurtactiviteiten).

We richten voor onze RKJ 5 Leerateliers in, die ieder een specifiek onderdeel van dit gedeelde vraagstuk behandelen.

  1. Leeratelier 1. Leren over empowerment van jongeren door jongerencommunity Triple ThreaT
  2. Leeratelier 2. Samenwerken met informele hulpbronnen (JIM, ASH) om crisissituaties te voorkomen
  3. Leeratelier 3. Samenwerken met ouders/(mede-)opvoeders rondom de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  4. Leeratelier 4. Zo licht als kan. Samenwerken met informele hulpbronnen rondom gezinnen met complexe problematiek zodat zware hulp niet meer nodig is
  5. Leeratelier 5. De Participatiewinkel. Ruimte voor het beantwoorden van vragen van professionals aan de doelgroep en vice versa over benadering, bejegening, etc.

De doelgroep van deze RKJ betreft jeugdigen van alle leeftijden met een ondersteuningsbehoefte en hun ouders/(mede-)opvoeders. Per leeratelier maken we een verdere specificatie van de doelgroep. In de projectplannen staan alle partners per leeratelier vermeld. Met de samenwerking versterken we het handelingsrepertoire van professionals, de regionale verbinding en samenwerking, en bouwen we aan een opvoedklimaat in of dicht bij de leefwereld van jeugdigen en hun ouders/(mede-)opvoeders. Zo dragen we bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd. De verworven inzichten zijn direct toepasbaar in de praktijk. Deze RKJ is samen met de Werkplaats Sociaal Domein (WSD) Noord-Holland Noord gepositioneerd in het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland (KPSDNH).

Vertegenwoordigers van praktijkorganisaties zijn de projectleiders van 3 van de 5 Leerateliers. Zij zijn de linking pin tussen de werkplaats, hun organisaties, jeugdigen, hun ouders en andere netwerkleden. Zij bewerkstelligen als innovatie-ambassadeurs een verankering en doorwerking in hun eigen organisaties en in de regio. De twee overige projectleiders zijn afkomstig uit het Lectoraat Empowerment en Professionalisering / KPSDNH van Inholland. Elk Leeratelier betrekt meerdere perspectieven: ze werken vanuit de doelgroep en betrekken gemeente(s), uitvoerders (aanbieders), onderwijs (hbo en mbo) en onderzoek (universiteiten). Alle projectleiders en leden van de Leerateliers zijn expert op de door hen aangedragen thema’s en in elk Leerateliers zijn mensen met ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid betrokken.

We willen met onze kenniswerkplaats zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken en overleggen. Dit, om de betrokkenen niet nog meer te belasten in de al zo onder druk staande (werk-)omstandigheden. De doelstelling van de samenwerking in deze werkplaats betreft het creëren van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio Noord-Holland. Waarin ruimte is om te verbeteren, te vernieuwen en te veranderen. We willen het samen leren gestalte geven door alle betrokkenen op inhoud te inspireren en betrokken te houden. We gaan uit van wederkerigheid: we vragen regionale formele en informele partners te investeren in onze werkplaats en wegen per doelgroep af, wat we hun vanuit onze werkplaats kunnen bieden. Deze wederzijdse betrokkenheid van partijen vindt plaats in alle fasen en in alle gremia. We werken vanuit het bewustzijn dat het zo stevig betrekken van de doelgroep in de gehele RKJ Noord-Holland (sociaal-culturele) sensitiviteit en een passende benadering van jeugdigen en ouders/(mede-)opvoeders vraagt.

Kenmerken

Projectnummer:
10190022010008
Looptijd: 94%
Looptijd: 94 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. T. de Wit