Regionale samenwerking palliatieve zorg Zuidwest Nederland

Projectomschrijving

In dit project is het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland opgezet. Het betreft een samenwerkingsverband tussen organisaties in de regio Zuidwest-Nederland die actief zijn op het gebied van de palliatieve zorg.

Doel

Binnen het consortium werken deze organisaties samen met andere partners, waaronder de onderwijsinstellingen in de regio. Via een platte structuur kunnen knelpunten van de werkvloer leiden tot gerichte onderzoeks- en verbeterprojecten.

Betrokken partijen

Betrokken partijen zijn het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Erasmus MC, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en zorgaanbieders en andere organisaties binnen de netwerken palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland:

  • Rotterdam & omstreken
  • Nieuwe Waterweg Noord
  • Zuid-Hollandse Eilanden
  • Zeeland
  • Waardenland
  • Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen
  • Stadsgewest Breda
  • Midden-Brabant
Verslagen

Eindverslag

In dit project is het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland opgezet. Het betreft een samenwerkingsverband tussen organisaties in de regio Zuidwest-Nederland die actief zijn op het gebied van de palliatieve zorg. Betrokken partijen zijn het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Erasmus MC, de netwerken palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland (de netwerken Rotterdam & omstreken, Nieuwe Waterweg Noord, Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland, Waardenland, Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen, Stadsgewest Breda en Midden-Brabant) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).Binnen het consortium wordt samengewerkt met andere partners, w.o. de onderwijsinstellingen in de regio.
Via een platte structuur kunnen knelpunten van de werkvloer leiden tot gerichte onderzoeks- en verbeterprojecten.

In het afgelopen jaar is het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland opgezet. Het consortium bestaat uit het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Erasmus MC, de netwerken palliatieve zorg in de regio (de netwerken Rotterdam & omstreken, Nieuwe Waterweg Noord, Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland, Waardenland, Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen, Stadsgewest Breda en Midden-Brabant) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Algemeen doel van het Consortium is om door samenwerking de inhoud en organisatie van zorg voor mensen in de laatste levensfase in de regio te verbeteren. In deze samenwerking worden in de praktijk gesignaleerde knelpunten in de zorg aangepakt, in een cyclus van kennisontwikkeling (onderzoek), kennisdeling en –verspreiding (onderwijs) en kennistoepassing (implementatie in de praktijk). Patiëntvertegenwoordigers zijn via de patiënt- en naasten raad actief betrokken bij de plannen en de specifieke projecten die vanuit het consortium worden aangevraagd en uitgevoerd.

Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag betreft de ontwikkeling van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland, een samenwerkingsverband tussen organisaties in de regio Zuidwest-Nederland die actief zijn op het gebied van de palliatieve zorg. Algemeen doel van het Consortium is om door samenwerking de inhoud en organisatie van zorg voor mensen in de laatste levensfase in de regio te verbeteren. In deze samenwerking worden in de praktijk gesignaleerde knelpunten in de zorg aangepakt, in een cyclus van kennisontwikkeling (onderzoek), kennisdeling en –verspreiding (onderwijs) en kennistoepassing (implementatie in de praktijk). Bij de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de organisatie en inhoud van de palliatieve zorg in de regio wordt uitgegaan van de landelijke zorgmodule palliatieve zorg en van landelijke richtlijnen voor palliatieve zorg. Het op te richten consortium bestaat uit het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Erasmus MC, de netwerken palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland (de netwerken Rotterdam & omstreken, Nieuwe Waterweg Noord, Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland, Waardenland, Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen, Stadsgewest Breda en Midden-Brabant) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het consortium zal ten minste samenwerken met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC, de Zorgacademie Erasmus MC en de hogescholen van Breda en Rotterdam. De Nederlandse Patiënten Vereniging zal adviseren over en reflecteren op voorgenomen activiteiten in het consortium. Als voorbereiding voor de oprichting van het consortium hebben de netwerken in de regio al aangegeven wat volgens hen de belangrijkste knelpunten in de praktijk van de palliatieve zorg in hun regio zijn. Daarbij kwamen onderwerpen binnen alle thema’s waarvoor binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) aandacht wordt gevraagd (bewustwording en cultuur, organisatie en continuïteit van zorg, zorginhoudelijke innovaties, en participatie van patiënten en naasten) naar voren, zoals onvoldoende samenwerking, overdracht en regie in de zorg, onvoldoende zicht op de behoeften en tevredenheid van cliënten en naasten over de zorg, onvoldoende aandacht voor palliatieve zorg in het initiële onderwijs en specialistische scholing en onvoldoende vertaling van praktijk-gestuurd onderzoek naar de praktijk. Aan de hand van deze eerste knelpuntenanalyse zal een aantal thema’s worden geprioriteerd waar we binnen het consortium mee aan de slag gaan. Daartoe zullen werkgroepen worden samengesteld met vertegenwoordigers uit de verschillende geledingen van het consortium, waaronder minimaal een vertegenwoordiger van een netwerk. Deze werkgroepen zullen het knelpunt verder inventariseren en een oplossing voorstellen. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn o.a. implementatie van ‘Goede Voorbeelden’, praktijkgerichte onderzoeksprojecten van Bachelor studenten van de samenwerkende hogescholen, kortere of langere onderzoeksprojecten via het Erasmus MC gericht op analyse en/of de ontwikkeling van een interventie, en gebruik van ontwikkelde scholing. Om de ontwikkeling van palliatieve zorg gedurende de looptijd van het NPPZ te kunnen volgen, wordt een set van variabelen gedefinieerd die gemeten wordt gedurende het eerste jaar van het consortium (nulmeting) en vervolgens een aantal maal gedurende de komende jaren. Voor de set worden verschillende bronnen gebruikt: • Proces- en structuurkenmerken van het aanbod van palliatieve zorg in de regio • Meting van behoeften en zorguitkomsten bij een cohort patiënten met een beperkte levensverwachting met behoefte aan palliatieve zorg. Het betreft een landelijk initiatief, waaraan bijgedragen wordt vanuit de regio Zuidwest-Nederland. In het cohort zullen met behulp van vragenlijsten longitudinaal onder andere gemeten worden: markering van de palliatieve fase, kwaliteit van leven, symptoomcontrole, zorgconsumptie, spirituele zorg en mantelzorgbelasting. • Voor de gegevensverzameling bij het cohort wordt aansluiting gezocht bij de minimal dataset (MDS) die door de expertisecentra en het IKNL worden ontwikkeld. • Indicatoren die gekoppeld worden aan de doelstellingen voor het NPPZ, zoals deze door VWS en ZonMW geformuleerd gaan worden. Daarnaast wordt in afstemming met de samenwerkende hogescholen in de regio en de zorgacademie van het Erasmus MC een plan van aanpak opgesteld om palliatieve zorg systematisch aan te bieden in de hbo- en mbo opleidingen en hoe bij- en nascholing gestimuleerd kan worden. Onderwijs in het medisch curriculum wordt opgepakt door de landelijke expertisecentra. Tijdens jaarlijks te organiseren bijeenkomsten van het consortium worden de resultaten van de knelpuntanalyses, gegevens patiëntencohort en MDS/uitkomstindicatoren gedeeld. Op geleide van bevindingen worden projecten aangepast dan wel nieuwe ontwikkel- of verbeterprojecten gestart. Op die manier ontstaat een cyclus van knelpuntenanalyse, innovatie en implementatie gericht op een verbeterde palliatieve zorg.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
844001004
Looptijd:
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.C.D. van der Rijt MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC