Mobiele menu

Regioplan 'de beweging van Netwerk100'

Projectomschrijving

Welzijns- en zorgnetwerk 'Netwerk100' wil de opbrengsten van haar projecten en onderzoeken borgen en verspreiden in de regio. De ouderen van Netwerk100 benadrukken dat de opbrengst van jaren onderzoek, visieontwikkeling en samenwerking, zichtbaar en herkenbaar moet zijn.

 

Doel

 

Netwerk100 wil de opbrengsten van het NPO/Beter Oud in de regio Nijmegen borgen, in het bijzonder de (beleids)participatie van ouderen en de benadering Easycare met de oudere aan het stuur. Tevens willen we het aantal betrokken ouderen in de klankbordgroep en het ouderenpanel vergroten, en de uitkomsten van de dialogen verspreiden.

 

Werkwijze

 

Het plan omvat de facilitering van de dialoog in de wijken en organisaties. Netwerk100 heeft na afloop van de subsidieperiode een set van hulpmiddelen en tools voor de uitvoering van het communicatieplan ontwikkeld. Hiermee worden stakeholders in de regio, met name gemeenten, verzekeraars, WMO raden en bestuurders van Netwerk100 geïnformeerd over de samenhang van de regionale ambities en het landelijk beleid.

Verslagen


Eindverslag

Regioplan Netwerk100
In de overgangsperiode na het NPO heeft Netwerk100 het communicatiebeleid geactualiseerd. Een communicatieplan, waarin missie, visie en doelen zijn herbevestigd en aangescherpt, heeft de partijen opnieuw geënthousiasmeerd. Een nieuwe website laat helder en duidelijk zien waar Netwerk100 voor staat en wat de ambitie is voor 2017-2019.

In Netwerk100 is de ouderenparticipatie een centraal thema. De doelgroep ouderen in de regio worden benaderd door de organisaties van 100. Netwerk100 enthousiasmeert en faciliteert de organisaties om in hun projecten en praktijken te werken aan 'de ouderen aan het stuur'. De contacten met Wmo raden, cliëntenraden, gemeenten en verzekeraars zijn en worden onderhouden.

Het doelgroeppanel van Netwerk100 is actief bezig een grotere groep ouderen te betrekken, via een ouderenpanel en twee klankbordgroepen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting 100 uw welzijns- en zorgnetwerk wil de opbrengsten van haar projecten en onderzoeken borgen, verder brengen en verspreiden in de regio. De ouderen van Netwerk100 benadrukken dat de opbrengst van jaren onderzoek, visie-ontwikkeling en samenwerking, zichtbaar en herkenbaar moet zijn voor ouderen in de regio. De overall doelstelling van onderhavig plan sluit Netwerk 100 aan op haar plan 'Netwerk100 in beweging' (maart 2016). Netwerk100 wil de zichtbaarheid en herkenbaarheid versterken van de opbrengsten van het NPO/Beter Oud in de regio Nijmegen, in het bijzonder de (beleids)participatie van ouderen en de benadering Easycare met de oudere aan het stuur. De doelen die we met deze subsidieaanvraag willen bereiken: -versterken van de communicatie met ouderen, te meten aan de hand van benutting benutting van de website, facebook, email en telefoon door ouderen, - het aantal betrokken ouderen in klankbordgroep en ouderen-gebruikerspanel vergroten, en de uitkomsten van de dialogen kennis brengen van gemeenten, Wmo raden, zorgverzekeraars en provincie. Met deze subsidieaanvraag realiseert Netwerk 100 een communicatiebeleid en -plan waarin het voorgaande is uitgewerkt. Het plan omvat de facilitering van de dialoog in de wijken en organisaties. Netwerk100 heeft na afloop van de subsidieperiode een set van hulpmiddelen en tools voor de uitvoering van het communicatieplan: format voor bijeenkomsten (huiskamergesprekken) van ouderen met professionals en beleidsmakers, film of mini-documentaire, (format voor) persberichten, vernieuwing website en nieuwsbrief, communicatiehulpmiddelen voor doelgroeppanel, klankbordgroep en ouderenpanel, impuls voor PR in dagbladen en social media (facebook, twitter, linkedin) draaiboek voor bijeenkomsten van kennisdelen, presentaties e.d. De relatie met Beter Oud wordt hierin gelegd. Hiermee zijn stakeholders in de regio, met namen gemeenten, verzekeraars, Wmo raden en bestuurders van Netwerk100 tevens geïnformeerd over de samenhang van de regionale ambities met het landelijk programma Beter Oud.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
63300095005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.J. Bremer
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc