Mobiele menu

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Aangezichtspijn

Projectomschrijving

Aangezichtspijn is een verzamelterm; veel aandoeningen vallen onder pijn in het aangezicht.
De diagnose wordt vaak pas na een (te) lange periode gesteld. Hierbij kunnen veel verschillende artsen en tandartsen betrokken zijn. De ziektelast wordt als zeer intens ervaren en het arbeidsverzuim is hoog.

Werkwijze

Voor het opstellen van deze richtlijn is een werkgroep samengesteld uit ervaringsdeskundigen en behandelaars van 14 verschillende disciplines. Zowel patiënten als behandelaars hebben knelpunten rond de diagnostiek en behandeling van aangezichtspijn opgenoemd. Daarmee is de werkgroep aan de slag gegaan.

Er is veel literatuur doorgenomen. Echter, voor lang niet alle knelpunten is de oplossing al goed beschreven. Denk bijvoorbeeld aan de afstemming tussen de (tand)artsen onderling en de communicatie met de patiënt. Ook daarvoor worden mogelijkheden ter verbetering gezocht.

Verwachte resultaten

Van deze richtlijn wordt een speciale patiëntenversie gemaakt. De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten zal de patiënten trainen in het goed gebruik van de richtlijn. 

Producten

Titel: Werken met aangezichtspijn. Ervaringen van werknemers
Auteur: Noks Nauta, Peter van Amelsfoort, Marianne van den Berg
Titel: Chronische aangezichtspijn
Titel: Bijlagen richtlijn chronische aangezichtspijn
Link: http://www.provaweb.nl/richtlijnen/hoofdpijn

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De diagnose Aangezichtspijn, zowel de typische als de atypische vorm, wordt vaak (te) laat gesteld. Dit wordt mede veroorzaakt door de relatieve onbekendheid van artsen met deze vorm van pijn. Optimale behandeling kan plaats vinden op het raakvlak van diverse medische en paramedische disciplines, zoals huisarts, tandarts, neuroloog, kaakchirurg, anesthesioloog, KNO-arts, neurochirurg, fysiotherapeut, psycholoog en oogarts. De ziektelast wordt als zeer intens ervaren. Mede door de trage diagnosestelling kan de pijn chronisch worden en gepaard gaan met psychosociale klachten. Het arbeidsverzuim is hoog. Patiënt en diens naasten ervaren een forse afname van de kwaliteit van leven.(1) Het ontwikkelen en daarna toepassen van een multidisciplinaire richtlijn voor aangezichtspijn zal, naar verwachting, bijdragen aan de juiste screening en behandeling van de patiënt,(2) zodat: a. Hulpverleners en patiënten goed geïnformeerd kunnen worden over de klachten en de diagnose. b. De patiënt daardoor tijdig op de juiste behandelplek kan komen, waardoor onnodige chroniciteit van de aandoening kan worden voorkomen. c. De behandelingen tijdig en adequaat gestart en verder uitgevoerd kunnen worden, zodat arbeidsverzuim fors gereduceerd en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk hersteld kan worden. Het opstellen van een multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van aangezichtspijn is geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten in samenwerking met het CBO en met diverse actoren uit het multidisciplinaire veld van behandelaars van aangezichtspijn. De ontwikkeling van de richtlijn zal plaatsvinden volgens de methode van het CBO.(3-7) De patiënteninbreng wordt hierbij gewaarborgd. De klankbordwerkgroep zal bestaan uit patiënten en professionals. Bij het samenstellen van deze werkgroep zal evenredigheid worden nagestreefd in de vertegenwoordiging van de betrokken beroepsorganisaties alsmede betrokkenheid van zorgverzekeraars en reïntegratiedeskundigen. De richtlijn zal primair betrekking hebben op de beheersing van de pijn. Daarnaast zal aandacht geschonken worden aan het herstel van het maatschappelijk functioneren van de patiënt.(8) Tijdens het ontwikkelen van de richtlijn zal patiënten-informatiemateriaal worden gemaakt. Tevens zal een set indicatoren (meetbare zaken, die iets zeggen over de kwaliteit van een specifiek aspect van de zorgverlening) worden opgesteld. Aan patiënten met aangezichtspijn zal door de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten een training worden aangeboden om de patiëntenversie van de richtlijn goed te leren gebruiken.

Kenmerken

Projectnummer:
150020007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.K. Tuut
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
Afbeelding

Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.