Mobiele menu

Richtlijn Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich op opvoedingsvragen en basale opvoedingsvaardigheden van ouders. Daarnaast ook op het signaleren van zorgwekkende opvoedingssituaties. Uiteindelijk doel is ouders en kinderen te ondersteunen en bij beginnende problemen tijdig in te grijpen.
De JGZ heeft een groot bereik en kan daarom een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van opvoedingsproblemen door pedagogische advisering, instructie en begeleiding, signalering van opvoedingsproblemen en het bieden van interventies bij lichte problematiek.
De richtlijn geeft sturing aan het praktisch handelen van de JGZ-beroepskracht bij opvoedingsondersteuning, waarbij de cliënt centraal staat. Met een richtlijn opvoedingsondersteuning zal de JGZ ouders bij de opvoeding van jonge kinderen optimaal kunnen ondersteunen.
Het eindproduct is een effectieve en praktisch bruikbare richtlijn die duidelijkheid zal verschaffen aan de JGZ en de samenwerkingspartners en aan ouders over het voorkomen, signaleren en oplossen van opvoedingsproblemen.

Verslagen


Eindverslag

De JGZ richtlijn 'opvoedingsondersteuning' is bedoeld om de preventie, signalering en aanpak van opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen in de jeugdgezondheidszorg wetenschappelijk te onderbouwen en te stroomlijnen. Deze richtlijn is specifiek gericht op:
• vragen die ouders hebben over het opvoeden aan medewerkers in de JGZ,
• de (anticiperende) voorlichting over de opvoeding die de JGZ verstrekt vanuit haar collectief preventieve opdracht,
• signalen die JGZ-professionals opvangen over eventuele opvoedingsproblemen en
• de voorlichting, advisering, (lichte) hulp en eventuele verwijzing van ouders en jeugdigen naar gedragswetenschappers en andere specialistische zorgverleners binnen of buiten het Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).
In de JGZ wordt zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt, waarbij de professional nadrukkelijk het perspectief van de ouder als uitgangspunt kiest en zoekt naar sterke punten van de ouder in de opvoedingssituatie en deze benoemt. De adviezen die JGZ aan ouders geeft, moeten acceptabel zijn, aansluiten bij hun behoeften en die van hun kind en passen bij hun visie over opvoeding en de zorg rond hun kind. Het eindproduct omvat een op consensus gebaseerde werkwijze voor opvoedingsondersteuning in de JGZ als onderdeel van de lokale preventieve en zorgstructuur voor jeugdigen en ouders.

De richtlijn bestaat uit 3 dokumenten: 1) het uitgebreide achtergronddokument, 2) de samenvatting en de samnevatting voor het management en 3) praktische werkkaarten, zoals de beslisboom en gespreksleidraad voor de uitvoerende professional. De beslisboom en de gespreksleidraad is bedoeld om houvast te geven bij het doorvragen aan ouders en het inschatten van de behoeften van ouders. De richtlijn is echter geen handboek met informatie over de meest voorkomende opvoedvragen en de antwoorden hierop.
De eerste behoefte van ouders is een luisterend oor: ze willen hun vragen voorleggen en hun zorgen delen met een professional. Ze verwachten daarbij een professionele, luisterende houding in een gelijkwaardige samenwerking met heldere en eenduidige adviezen op maat. Ouders verwachten van een professional dat deze hen in hun rol positief bekrachtigt, niet problematiseert en stigmatiseert. Met ouders praten over opvoeding en ontwikkeling van kinderen is een basistaak van de JGZ professional. Tijdens alle contactmomenten moet daarom opvoeding direct of indirect aan de orde komen; ook als ouders er niet zelf over beginnen.

x

Kenmerken

Projectnummer:
156000011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.P. L'Hoir
Verantwoordelijke organisatie:
TNO