Mobiele menu

Richtlijnenspel

Projectomschrijving

Wat houdt het JGZ-richtlijnenspel in?

Het JGZ-richtlijnenspel is beschikbaar via een online platform, waarbij met korte vragen kennisvergaring en intercollegiaal gesprek over richtlijnen gestimuleerd wordt. Spelers krijgen drie keer per week de ‘Vraag van vandaag’. Beantwoording kan direct vanuit de e-mail, waarna een korte toelichting op het juiste antwoord volgt op basis van de richtlijn. Spelers kunnen aanvullend losse vragen en/of quizzen maken. Het
Richtlijnenspel is laagdrempelig ingericht om spelers in zeer korte tijd een leermoment te laten ervaren en richtlijnen on top of mind te houden, zonder het gevoel van extra werkdruk. Spelers kunnen op eenvoudige wijze feedback geven en reageren op een vraag. Zo ontstaat er interactie tussen spelers over een vraag en de inhoud van een richtlijn. Dit levert feedback op om de richtlijn op termijn te verbeteren of vernieuwen.

Accreditatie voor deelname

Het JGZ Richtlijnenspel is geaccrediteerd. Alle geregistreerde JGZ-professionals kunnen per kalenderjaar 4 accreditatiepunten verdienen wanneer zij minimaal 120 vragen per kalenderjaar hebben beantwoordt. Het BIGnummer wordt gekoppeld aan een individueel account. Wil je weten hoe? Neem dan contact op met redgrasp.

Deelnemers over het JGZ Richtlijnenspel

“Het nodigt mij uit tot nadenken en doornemen van de richtlijnen en daarmee kan ik mijn kennis vergroten.”
“Goed voor je eigen kennis maar ook voor de kwaliteit van zorg.”
“Mooie en leuke methode die weinig tijd kost, maar wel veel oplevert. Het is zelfs zo dat ik het jammer vind
als er op sommige dagen geen vraag verschijnt!”
“Speelse manier om je kennis op te frissen en met de richtlijnen bezig te zijn”

Verslagen


Eindverslag

Het JGZ-richtlijnenspel is beschikbaar via een online platform, waarbij met korte vragen kennisvergaring en intercollegiaal gesprek over richtlijnen gestimuleerd wordt. Spelers krijgen drie keer per week de ‘Vraag van vandaag’. Beantwoording kan direct vanuit de e-mail, waarna een korte toelichting op het juiste antwoord volgt op basis van de richtlijn. Spelers kunnen aanvullend losse vragen en/of quizzen maken. Het Richtlijnenspel is laagdrempelig ingericht om spelers in zeer korte tijd een leermoment te laten ervaren en richtlijnen on top of mind te houden, zonder het gevoel van extra werkdruk. Spelers kunnen op eenvoudige wijze feedback geven en reageren op een vraag. Zo ontstaat er interactie tussen spelers over een vraag en de inhoud van een richtlijn. Dit levert feedback op om de richtlijn op termijn te verbeteren of vernieuwen.
Deelnemers over het JGZ Richtlijnenspel:
“Het nodigt mij uit tot nadenken en doornemen van de richtlijnen en daarmee kan ik mijn kennis vergroten.”
“Goed voor je eigen kennis maar ook voor de kwaliteit van zorg.”
“Mooie en leuke methode die weinig tijd kost, maar wel veel oplevert. Het is zelfs zo dat ik het jammer vind als er op sommige dagen geen vraag verschijnt!”
“Speelse manier om je kennis op te frissen en met de richtlijnen bezig te zijn”

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting

Het voorliggende projectvoorstel beschrijft de pilot voor het gebruik van een Richtlijnenspel voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ter ondersteuning van de plan-do-check-act cyclus van richtlijnontwikkeling en -implementatie.

Probleemstelling

De bijdrage van professionals aan de totstandkoming van richtlijnen is beperkt. Dit zou een reden kunnen zijn waarom richtlijnen niet voor alle professionals eigen voelen. Communicatie omtrent richtlijnen heeft al snel het karakter van eenrichtingsverkeer, maar dit “zenden” leidt helaas niet tot een optimale ontvangst. Er blijft een hoge drempel om kennis te nemen van deze lange saaie documenten. Met moeizame implementatie en borging van richtlijnen als resultaat.

Relevantie

Het ontwikkelen van de JGZ richtlijnen kost veel tijd. Een gemiddeld traject beslaat al snel twee jaar. Vervolgens leest maar één derde van de JGZ professionals een richtlijn helemaal door hoewel slechts 15 procent denkt dat zijn of haar kennis van de richtlijnen niet beter kan. Het is dus zaak om dit paradoxale gat in betrokkenheid te overbruggen.

Implementatie en borging: de theorie

Uit ervaringen elders blijkt dat het herverpakken van richtlijnen (in fraaier vormgegeven websites of in apps - nu tijdelijk populair) nauwelijks effect sorteert. Het gaat hier immers opnieuw alleen maar om zenden. Kwaliteitsbeleid behelst nu eenmaal meer dan documentbeheer, namelijk interactie met en tussen professionals over nut en noodzaak van het juist toepassen of beredeneerd afwijken van richtlijnen.

Uit recent onderzoek blijkt dat het bewustzijn van richtlijnen de zwakste schakel in de implementatie is en dat participatie en co-creatie door de doelgroep kan helpen.

Doel van het project

Het in gebruik nemen van een platform ter ondersteuning van alle facetten van de plan-do-check-act cyclus.

We brengen een laagdrempelig dagelijks kennisspel over de JGZ richtlijnen. Een belangrijk doel is om bij de JGZ professional een sterkere betrokkenheid te stimuleren bij de richtlijnen. Dit wordt bereikt door dagelijks per e-mail vragen te stellen over een richtlijn waardoor de “awareness” van JGZ-richtlijnen toeneemt en tegelijkertijd het inzicht ontstaat bij de professional in de kennis ervan. Dagelijks verzamelt het platform de feedback van de gebruikers zodat inzicht wordt verworven in “acceptability” van de richtlijn. Het spel vertaalt complexe materie naar de praktijk (“wat doe jij in deze situatie?”) - “applicability” - en traint continu mensen in het gebruiken van de richtlijn. (“ability”). Het kennisspel geeft een dagelijkse korte interactie met de richtlijnen waardoor de thema’s top-of-mind blijven en professionals er naar kunnen handelen (“acted on”) als er zich een toepasselijke situatie voordoet.

Onderbouwing

We motiveren het gebruik van het kennisspel door ons te bedienen van een “hook cycle”, bestaande uit een trigger, een actie, een variabele beloning en een investering. Deze cyclus is een goede basis voor het ontwikkelen van een gewoonte en wordt ook gebruikt door partijen als Facebook, Twitter en Instagram om hun gebruikers aan zich te binden. De variabele beloning is de verrassing of het antwoord goed is en de (korte) uitleg daaromtrent. Verder krijgt men inzicht in de beantwoording van anderen, worden punten en badges uitgereikt en worden teamscores teruggekoppeld. Tot slot worden mensen uitgenodigd tot het doen van een investering in de vorm van het geven van feedback op de vraag en de richtlijn.

Kansen

Kansen van het Richtlijnenspel voor de JGZ sector breed:

• Continue feedback op de richtlijnen vanuit het veld

• Een meetbare indicatie van de beheersing van richtlijnen.

• Gerichtere ondersteuning van JGZ-organisatie bij implementatie door onderbouwing met cijfers.

Voor de JGZ professional specifiek biedt het Richtlijnenspel:

• Beter inzicht in de eigen beheersing van de richtlijnen.

• Frequente prikkel om nadenken over de toepassing, in kennis en vaardigheden, van de richtlijnen.

• Inhoud van richtlijn doorlopend onder de aandacht waardoor de kans dat een professional ze in de praktijk brengt toeneemt.

Belemmeringen-uitdagingen

Tijdens het project zal de uitdaging liggen in het werven van voldoende deelnemers onder alle disciplines en het beperken van uitval van deelnemers. Na het project zal het Richtlijnenspel alleen onder de juiste financiële randvoorwaarden voortgezet kunnen worden. Dat betekent dat de kwaliteit van het spel, het bewustzijn van eigen betrokkenheid bij richtlijnen en de bereidheid om te betalen voor wat deelname aan het spel oplevert, hand in hand moeten gaan.

Kenmerken

Projectnummer:
732000204
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Dunnink Arts
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid