Mobiele menu

ROK Deventer; Relatie Ouder Kind Deventer

Projectomschrijving

Relatie Ouder Kind Deventer

Vraagstuk

Bevorderen van de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie tijdens de zwangerschap en de periode daarna bij kwetsbare (aanstaande) ouders in Deventer.

Onderzoek

Het onderzoek omvat drie taakstellingen:

  1. Inhoudelijke vorming van het netwerk. Hierin wordt literatuuronderzoek gedaan naar risicofactoren en worden bestaande interventies in kaart gebracht. Ervaringen van ouders worden erin betrokken. Er wordt een keuze gemaakt voor (door)ontwikkeling van interventies, die in een pilot worden getoetst en geëvalueerd
  2. Samen leren via activiteiten waarin professionals elkaar ontmoeten
  3. Verspreiden van kennis via bestaande verbindingen met opleidingen, beroepsverenigingen en een bestaand platform

Verwachte uitkomst

We verwachten de volgende uitkomsten:

  1. Toolbox met interventies en producten
  2. Korte lijnen tussen professionals
  3. Vrij toegankelijke kennis en producten

En: meer kinderen die een veilige hechtingsrelatie kunnen ontwikkelen en daarmee een grotere kans op een gezond en gelukkig leven.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: e.polstra@impluz.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het ontwikkelen van een veilige hechtingsrelatie tussen kind en ouder(s) is enorm belangrijk voor een gezond en gelukkig leven. De ontwikkeling van een hechtingsrelatie begint al tijdens de zwangerschap. Er zijn beschermende en risicofactoren voor de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie. Beschermend zijn bijvoorbeeld sensitief en responsief ouderschap, een steunend netwerk en een stabiele leefomgeving. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld verwaarlozing, geweld en armoede. Professionals in de zorg voor kwetsbare (aanstaande) ouders kunnen een rol van betekenis spelen in het stimuleren van de hechtingsrelatie en in het signaleren van risicofactoren. In Deventer willen we daarom een netwerk oprichten waarbinnen deze professionals kennis delen en korte lijnen met elkaar hebben zodat preventief kan worden gewerkt en zo nodig de juiste zorg en ondersteuning wordt gegeven aan de juiste patiënt/cliënt. Er zijn al interventies en producten beschikbaar in Deventer, maar deze worden nog maar weinig gedeeld en zijn veelal gericht op specifieke groepen in het specialistische veld. Middels het huidige project willen we deze kennis en expertise naar voren brengen: beschikbaar en geschikt maken voor een breder publiek. De doelstelling van dit project is het bevorderen van de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie tussen ouder(s) en kind tijdens de zwangerschap en daarna bij kwetsbare (aanstaande) ouders in Deventer. Drie taakstellingen worden uitgevoerd. De eerste taakstelling gaat om het inhoudelijk vormgeven van het netwerk. Eerst wordt literatuuronderzoek gedaan om inzicht te krijgen in bestaande kennis, interventies en producten voor het stimuleren van en signaleren van risicofactoren voor de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke interventies en hulpmiddelen er in het Deventerse al worden aangeboden. Ervaringen van ouders met dit aanbod worden onderzocht en ook wordt hen gevraagd waar zij in de reguliere zorg mogelijkheden zien om meer aandacht te besteden aan het belang van de hechtingsrelatie. Op basis van deze informatie wordt met de organisaties uit het netwerk gezamenlijk een besluit genomen over welke interventies worden doorontwikkeld en welke producten ontwikkeld moeten worden. Na de daadwerkelijke doorontwikkeling vindt een pilot met de interventies en producten plaats, welke wordt geëvalueerd. Tenslotte wordt een toolbox opgeleverd. Deze bestaat uit kennis, interventies en producten. De tweede taakstelling gaat om het gezamenlijk leren in het netwerk. Er worden activiteiten georganiseerd zoals een werkconferentie, een training en casustafels. Professionals ontmoeten elkaar en leren samen. Zo ontstaan korte lijnen waardoor ook buiten de activiteiten makkelijker contact kan worden gezocht. De derde taakstelling richt zich op het verspreiden van de ontwikkelde kennis. Verbindingen bestaan met verschillende opleidingen, na- en bijscholingstrajecten en beroepsverenigingen. Ook zal worden aangesloten bij een bestaand platform zodat de kennis en produkten vrij toegankelijk zijn. Tijdens het project wordt samenwerken met verschillende partijen: organisaties in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de gemeente met de wijkteams. Gemene deler tussen de organisaties is dat zij allen zorg bieden aan kwetsbare (aanstaande) ouders. Ook is een ervaringsdeskundige bij het project betrokken. Zij behoorde in het verleden tot de doelgroep kwetsbare ouders en heeft inmiddels een opleiding in ervaringsdeskundigheid gedaan. Ook worden ouders uit de doelgroep benaderd via bestaande cliëntenraden. Zij denken mee in verschillende fases in het project. Door het netwerk zullen professionals betere competenties ontwikkelen rond het stimuleren van de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie. Hierdoor zullen meer kinderen een veilige hechtingsrelatie kunnen ontwikkelen, waardoor zij een grotere kans hebben op een gezond en gelukkig leven.

Kenmerken

Projectnummer:
554001003
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
EM Polstra
Verantwoordelijke organisatie:
Dimence Groep