Samen in beweging met kwetsbare bewoners

Projectomschrijving

Probleemstelling

Kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychiatrische problematiek en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ervaren vaak problemen op meerdere levensterreinen tegelijk. Het doel van dit project is om deze groepen te stimuleren om deel te nemen in de lokale gemeenschap, en op deze manier volwaardig mee te laten doen in de samenleving.

Aanpak

De focus ligt op de ‘frontlijn’; de (uitvoerende) professionals en actieve burgers die samenwerken met en voor deze groepen. Dit vraagt om integraal gemeentelijk beleid en goede afstemming tussen partijen die begeleiding, zorg- en hulpverlening bieden. Een breed samenwerkingsverband van Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AGORA, GGD’en, gemeenten en expertise organisaties op gebied van welzijn en bewegen ondersteunen de ‘frontlijn’. Ontwikkeling en uitvoering gaan hand in hand. In lokale en bovenregionale werkgroepen worden kennis en ervaringen gedeeld.

Bekijk dit project in het hoofdstuk Preventief gemeentebeleid en in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Bekijk ook de film in deze publicatie: In beeld: zo werken lokale consortia aan kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid

Producten
Titel: Factsheet Samen in Beweging - Opbrengsten Fase 1 (maart 2021)
Auteur: Stouten-Hanekamp M
Titel: Plan van Aanpak Samen in Beweging in Steenwijkerland
Auteur: Gemeente Steenwijkerland
Titel: Stappenplan Welzijn op Recept Kampen
Auteur: Wijz
Link: https://www.wijz.nu/sites/default/files/2021-04/WOR%20Stappenplan%200421.pdf
Titel: Folder Welzijn op Recept Oost Gelre
Auteur: GGD NOG Oost Gelre
Titel: Folder Grip&Glans Steenwijkerland
Auteur: Steenwijkerland GGD IJsselland
Titel: Artikel 1 - een wandeling doet je afweer goed.
Auteur: Izeboud C., Groen S.
Titel: Plan van aanpak Samen in Beweging in Zwartewaterland
Auteur: Gemeente Zwartewaterland
Titel: Plan van Aanpak Samen in Beweging Winterswijk
Auteur: GGD NOG
Titel: Artikel 2 - (Blijf) Samen in Beweging
Auteur: Izeboud C., Groen S.
Titel: Stappenplan Welzijn op Recept Oost Gelre
Auteur: GGD NOG Oost Gelre HZOA
Titel: Artikel 4 - (Blijf) Samen in Beweging
Auteur: Izeboud C., Groen S.
Titel: Plan van aanpak Samen in Beweging in Kampen
Auteur: Gemeente Kampen
Titel: Stappenplan Welzijn op Recept Winterswijk
Auteur: GGD NOG Winterswijk HZOA
Titel: Nieuwsbrief Samen in beweging - december 2021
Auteur: Izeboud C., Groen S.
Titel: Folder Welzijn op Recept Zwartewaterland
Auteur: IJsselheem
Titel: Artikel 3 - (Blijf) Samen in Beweging
Auteur: Izeboud C., Groen S.
Titel: Folder Welzijn op Recept Winterswijk
Auteur: GGD NOG - Winterswijk
Titel: Visual Samen in Beweging - De Krim
Auteur: GGD IJsselland
Titel: Visual Samen in Beweging - Wijk Clingenborgh - gemeente Steenwijkerland
Auteur: GGD IJsselland
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1918/visual-steenwijkerland-def.jpg
Titel: Visual Samen in Beweging Kampen
Auteur: GGD IJsselland
Titel: Visual Samen in Beweging Zwartewaterland
Auteur: GGD IJsselland
Titel: Actieplan Samen in Beweging in de Krim versie 1.0
Auteur: Gemeente Hardenberg, GGD IJsselland
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1923/actieplan-sib-dekrim.pdf
Titel: Samen in Beweging met kwetsbare bewoners. Fase 1 - Analyse gemeente Kampen
Auteur: GGD IJsselland in samenwerking met Werkplaats Sociaal Domein en gemeente Kampen
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1912/gezondheidsprofiel-kampen-samen-in-beweging.pdf
Titel: Evaluatieplan Samen in Beweging 2020 - 2022
Auteur: Agathe de Lange, Geerke Duijzer, Monica Stouten, Marja Jager-Vreugdenhil
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1909/20200707-evaluatieplan-sib-def.pdf
Titel: Samen in Beweging met kwetsbare bewoners. Tussenrapport van fase 1 - 2019: inzicht in motieven en behoeften van kwetsbare groepen om 'in beweging' te komen en de kansen voor integraal samenwerken rondom dit vraagstuk
Auteur: Monica Stouten-Hanekamp, Alie Velvis, Maarten van Garderen, Marieke Jansen-van Vilsteren, Cobi Izeboud, Geerke Duijzer
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1917/tussenrapport-samen-in-beweging-2019-def.pdf
Titel: Plan van Aanpak Samen in Beweging. Vitaal ouder worden in Oost Gelre - Fase 2: 2020 - 2022
Auteur: Dorien Pardijs, Michiel Krabbenborg, Cobi Izeboud
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1921/plan-van-aanpak-sib-in-oost-gelre-def.pdf
Titel: Artikel Samen in Beweging
Auteur: Edi Gelder, Cobi Izeboud
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1911/artikel-samen-in-beweging-winterswijk.pdf
Titel: Nieuwsbrief Samen in Beweging
Auteur: Marieke Jansen-van Vilsteren, Cobi Izeboud
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1922/nieuwsbrief-sib-juni-2020.pdf
Titel: Plan communicatie en PR Samen in Beweging
Auteur: GGD Noord- en Oost-Gelderland
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1924/communicatieplan-sib.pdf
Titel: E-magazine Kwetsbare ouderen
Auteur: Agathe de Lange, Geerke Duijzer
Titel: Sociale Kaart Oost Gelre
Auteur: Oost Gelre
Link: https://www.vrijetijdsmakelaar.nl/
Titel: Sociale Kaart Zwartewaterland
Auteur: Zwartewaterland
Link: http://www.samenzwartewaterland.nl
Titel: Promotiefilm Welzijn op Recept Kampen
Auteur: GGD IJsselland
Link: https://www.wijz.nu/welzijn-op-recept
Titel: Promotiefilmpje over Welzijn op Recept Zwartewaterland
Auteur: GGD IJsselland
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DemSJa98Wm0
Titel: De structuur van Welzijn op Recept staat
Auteur: S. Groen, J. Dieleman (geïnterviewd door landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept
Magazine: DS De Stentor
Link: https://welzijnoprecept.nl/de-structuur-van-welzijn-op-recept-staat/
Titel: Slotrapportage Onderzoek: Samen in beweging met kwetsbare inwoners.
Auteur: Stouten-Hanekamp, M., Lassche-Scheffer, J., Velvis, A., Veening, M., Teekman, C., Jager-Vreugdenhil, M. & Duijzer, G. (2023)
Titel: Website met informatie en digitaal verwijssysteem
Auteur: Wijz Welzijn
Link: https://www.wijz.nu/vind-een-welzijnscoach
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
De samenwerkingspartners richten zich op het ontwikkelen en uitvoeren van integraal beleid dat bijdraagt aan een gebiedsgerichte aanpak die kwetsbare groepen activeert om te participeren in de lokale (dorps)gemeenschap en hen in staat stelt om volwaardig mee te doen op alle levensterreinen. De focus ligt hierbij op ‘de frontlijn’: de (uitvoerende) professionals en actieve burgers die met elkaar samenwerken rond kwetsbare groepen. Deze professionals en actieve burgers werken nauw samen met beleidsmakers in de gemeenten. Volwaardig kunnen participeren vormt met name een uitdaging voor kwetsbare groepen, omdat zij vaak op meerdere levensterreinen tegelijk problemen ervaren. Het gaat hierbij om ouderen, mensen met psychiatrische problematiek of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast staan de deelnemende gemeenten voor de opgave om dit integrale beleid vorm te geven in plattelandsgebieden die gekenmerkt worden door meerdere kleine kernen waar de vergrijzing toeneemt en voorzieningen voor kwetsbare groepen (dreigen) te verdwijnen. In dit project willen we kansen en mogelijkheden identificeren in gemeenten die te maken hebben met het bevorderen van participatie van kwetsbare groepen in deze gebieden. Juist deze doelgroep heeft baat bij een integrale aanpak waarin organisaties gerelateerd aan de verschillende beleidsterreinen sport, welzijn, gezondheid, sociaal domein, werk & inkomen nauw samenwerken. In deze aanvraag wordt via het opbouwen en versterken van de lokale en bovenregionale lerende uitvoeringspraktijk invulling gegeven aan integraal beleid gericht op kwetsbare groepen. Hiervoor is een breed samenwerkingsverband gevormd van de (Academische) Werkplaatsen Sociaal Domein en Publieke Gezondheid in Overijssel en Gelderland, gemeenten en organisaties met expertise op het gebied van welzijn, sport & bewegen. Deze partijen faciliteren en ondersteunen ‘de frontlijn’. Het project omvat twee fasen: 1. opstellen plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid (1 jaar) en 2. lokale uitvoering plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid (3 jaar). FASE 1 heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt via analyse van diverse data- en informatiebronnen en dialoog met stakeholders en burgers toegewerkt naar een breed gedragen plan van aanpak dat aansluit bij de lokale gemeentelijke context. Anderzijds wordt een lerende uitvoeringspraktijk opgebouwd door met de hoofdrolspelers (frontlijnwerkers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de kwetsbare groepen) een kennisagenda op te stellen. Wat hebben zij nodig aan kennis en interventies of methodes om aan de slag te gaan? In FASE 2 vindt daadwerkelijke implementatie van het plan van aanpak plaats door de uitvoering van een mix van (erkende) interventies door de lokale projectorganisatie, aansluitend bij de lokale gemeentelijke context. Daarnaast wordt vorm gegeven aan de lerende uitvoeringspraktijk. De ‘frontlijn’ gaat aan de slag met de gekozen methoden of interventies. Dit wordt begeleid met actieonderzoek, zowel kwalitatief naar de ervaringen van alle betrokkenen (bewoners, frontlijnwerkers en beleidsmakers) als kwantitatief naar gezondheids- en participatieindicatoren. De opbrengsten van dit onderzoek worden regelmatig ingebracht in ontwikkelbijeenkomsten, als input voor de lokale leergemeenschap. Ontwikkeling en uitvoering gaan op deze manier hand in hand. Ervaringen uit de praktijk, resultaten van onderzoek en specialistische expertise dragen samen bij aan continue kwaliteitsverbetering wat bijdraagt aan het overstijgende doel om kwetsbare groepen optimaal te laten participeren in de samenleving. Daarnaast wordt de opgedane kennis breder beschikbaar gemaakt via het onderwijs van o.a. Hogeschool VIAA, Buurtsportcoach Academy van Sportservice Overijssel en Academische werkplaats AGORA.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
531006106
Looptijd:
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Dieleman PhD
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Noord- en Oost-Gelderland