Mobiele menu

Samen Bouwen aan Participatie

Projectomschrijving

Net als ieder mens hebben mensen met brandwonden of die NF hebben doorgemaakt het recht en de plicht om te participeren in de maatschappij. Helaas zitten deze mensen nog vaak gevangen tussen stigma, wet- en regelgeving en complexe systemen en krijgen ze niet de kans en aandacht om zichzelf te ontwikkelen en hun (loon)waarde in te zetten. Toch kán het wel en dat hebben we in dit project laten zien door de projectleden uit de genoemde doelgroep. Op professionele wijze hebben zij hun ervaringsdeskundigheid ingezet en op basis van de vlieguren en ontwikkeling die ze gemaakt hebben, zijn ze nu op weg naar duurzame inzetbaarheid.

In het project zijn aan de hand van de patiëntreis de ervaren belemmeringen van mensen die recent, of iets langer, zijn ontslagen uit het Brandwondencentrum en weer aan het werk willen of moeten gaan in kaart gebracht. Er zijn drie persona’s ontwikkeld met ieder een ander verloop van belemmeringen gedurende hun reis terug naar werk. Er is een wetenschappelijke factsheet beschikbaar, nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan rondom het thema ‘Arbeid als medicijn’ en wordt er aangesloten bij de ontwikkelingen rondom uitkomstgerichte zorg en ehealth.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het project Samen Bouwen aan Participatie (SBP 3.0) wordt vanuit ‘meer mens, minder patiënt’ samen gebouwd aan participatie. Onze visie en werkwijze is focus op de mens, denkend vanuit de klant. Het doel van het project is om (kwetsbare) mensen met een beperking of chronische ziekte in staat te stellen om autonoom keuzes te kunnen maken, zodat ze duurzaam kunnen participeren in de samenleving. Dus van kijken naar wat niet (meer) kan, naar wat (nog) wel kan. Het project wordt ingestoken vanuit ervaringskunde door ervaringsdeskundigen die via informatie anderen willen inspireren om op basis van invloed impact te genereren. Om het bereik te vergroten kan iedere ervaringsdeskundige en (zorg)organisatie meedoen en meebouwen. Er zijn geen belemmeringen om mee te doen, omdat: …er sprake is van een gedeelde ambitie (zie doel); …de eigen belangen worden gerespecteerd; …iedere deelnemer betekenis kan geven aan het proces; …er niet alleen wordt gekeken naar de huidige populatie van mensen met een beperking of chronische ziekte. In het kader van preventie wordt ook verbinding gelegd met de zorg, zodat de potentiele doelgroep vroegtijdig wordt geïnformeerd over de (on)mogelijkheden om te participeren. Wat gaan we doen? 1) het inventariseren van (on)mogelijkheden om aan (vrijwilligers)werk te komen voor onze doelgroep (mensen met een beperking of chronische aandoening). 2) aanhaken en meedoen met (lopende) participatieprojecten. 3) brede speelveld in kaart brengen en met elkaar verbinden. 4) het inbedden van bestaande en nieuwe e-tools ten behoeve van werkhervatting en participatie. 5) De opbrengst van de inventarisatie en de deelprojecten (zie 1 t/m 4) vormen de input voor het op te leveren eindrapport annex het uitbrengen van een handreiking welke de basis vormt voor de beweging 2022 en verder. Voor wie doen de we dit? - Onze doelgroep - Werkgevers - Overheden - (zorg)organisaties Wat levert het op? 1) Het in staat stellen van (kwetsbare) mensen met een beperking of chronische ziekte om autonoom keuzes te kunnen maken, zodat ze duurzaam kunnen participeren in de samenleving 2) Het verder brengen van samen bouwen aan participatie als beweging/coalitie met als visie en werkwijze focus op de mens, denkend vanuit de klant. Resulterend in ontschotting en effectieve samenwerking met relevante samenwerkingspartners. Hoe gaan we dat doen? De projectmedewerker(s) zullen zich met name bezig houden met deskresearch, inhoudelijke interviews (zie 1), het organiseren van bijeenkomsten voor focus- en klankbordgroep(en), schrijven van de handreiking (zie 5) en verantwoording. De projectleider zal zich primair bezig houden met 2,3 en 4, het onderhouden van bestaande contacten met partners/stakeholders, het aanboren van nieuwe contacten/samenwerkingspartners en het verbinden en monitoren/bijsturen van de tussentijdse resultaten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742005013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T.R. Radstake
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging van Mensen met Brandwonden