Mobiele menu

Samen Buurten | Domeinoverstijgend samenwerken aan praktijklabs voor burgers

Flevoland staat voor specifieke uitdagingen op het gebied van sociale cohesie en zorg. De vergrijzing en snelle ontwikkelingen in de zorgsector vereisen een verhoogde participatie van burgers en hun gemeenschappen. Het streven is om in het kader van dit project gemeenschappen sterker te maken, zodat de langdurige zorg toegankelijk blijft. Burgerparticipatie, co-creatie en het burgerperspectief zijn daarbij essentieel. Het vormt de kern van een gezonde en veerkrachtige samenleving. Burgerinitiatieven hebben in dit project een centrale positie in het vormgeven van beleid en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Doel

De overkoepelende netwerkbeweging Samen Buurten is in 2022 gestart met als doel de samenlevingsopbouw in Flevoland te bevorderen en een impuls te geven. Om de impact van burgerinitiatieven te vergroten is een betere samenwerking en afstemming tussen partijen nodig. In dit project zal gewerkt worden met praktijklabs en met een regionaal zelflerend netwerk.

Aanpak/werkwijze

Voor het einde van 2024 zal in minimaal drie praktijklabs met elk 15 deelnemers gewerkt worden aan co-creatie met burgers. De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de zorginfrastructuur in Flevoland. Door middel van co-creatie wordt samen met burgers gewerkt aan concrete oplossingen, verbeteringen en innovaties.

Het regionaal lerend netwerk, waar minimaal 30 burgers aan deel zullen nemen, versterkt deze gelijkwaardige samenwerking. Het biedt een gestructureerde en systematische aanpak om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het stelt burgers in staat om niet alleen van elkaar te leren, maar ook om waardevolle contacten te leggen en te samenwerken met gelijkgestemde mensen en organisaties.

Samenwerkingspartners

Samen Buurten is een samenwerking tussen welzijnsinstanties, zorgaanbieders, gemeenten, de provincie Flevoland, onderzoeksinstituten en hogescholen. Kennispartners en mede-initiatiefnemers van Samen Buurten zijn: 's Heerenloo, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Coöperatie Hesterhuizen, Doenersdreef Zorg, Stichting Philadelphia Zorg, Triade Vitree, Zorgkantoor Zilveren Kruis, ZorgSaamWonen, Zenzo, Vegro, Ella Vogelaar Academie, Gemeente Dronten, Gemeente Almere, Provincie Flevoland, Kwintes, Landelijk Kenniscentrum LVB, Hogeschool Windesheim, Leger des Heils, MEE, NlZVE, Verwey-Jonker Instituut, VGN en VMCA. Zie voor een actueel overzicht de website samenbuurten.nu

Verwachte resultaten

Voor eind 2024 zullen drie praktijklabs en een regionaal zelflerend netwerk bijgedragen hebben aan het versterken van diverse burgerinitiatieven in Flevoland.

Kenmerken

Projectnummer:
10100082310021
Looptijd: 31%
Looptijd: 31 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Reuvecamp
Verantwoordelijke organisatie:
Acquire Publishing B.V.
Afbeelding
Verschillende mensen aan het samenwerken

Burgerparticipatie

Eén van de uitgangspunten van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek is dat de zorg tot stand komt in overleg met de patiënt/cliënt en naasten. ZonMw wil bijdragen aan het versterken van de rol van burgers in besluitvormingsprocessen in zorg en welzijn. Vanuit deze subsidieronde financiert ZonMw het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in 12 domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in verschillende regio’s van het land. Dit project is er daar één van. Bekijk hier de andere 11 projecten.