Mobiele menu

Samen gezinnen versterken: dat leren we in de wijk!

Welzijnswerk, scholen, sportverenigingen en de jeugdgezondheidszorg (het ‘voorveld’): zij hebben veel contact met kinderen en ouders en kunnen steun bieden waar nodig. Vanuit een brede blik, dichtbij de leefwereld van kind en gezin in de wijk. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord, zodat je niet langs elkaar heen werkt.

Onderzoeksinstituut IVO en de gemeente Rotterdam gaan samen met professionals en bewoners in drie wijken in Rotterdam onderzoeken wat hierbij goed werkt. En hoe professionals, ouders en jongeren van elkaar kunnen leren. We zetten daarvoor een leernetwerk op. Van elkaar leren en uitproberen: dat staat voorop. We zullen meerdere keren interviews houden met bewoners en professionals in de wijk. Degenen die betrokken zijn bij de drie wijkaanpakken gaan ook bij elkaar in de wijk langs (roadshows).

Het project leidt onder meer tot een handreiking voor wijkgericht werken vanuit het voorveld, en een opzet voor een workshop om andere wijken op weg te helpen.

Producten

Titel: Leernetwerk: Samen Leren Gezinnen Versterken
Auteur: Cas Barendregt & Barbara van Straaten
Link: http://www.ivo.nl

Verslagen


Eindverslag

Welzijnswerk, scholen en de jeugdgezondheidszorg (het ‘voorveld’) kunnen steun bieden aan kwetsbare gezinnen. Met deelnemers uit het voorveld van drie Rotterdamse wijken werkten we samen in het leernetwerk ‘Samen Leren Gezinnen Versterken’. We ontdekten hierin hoe professionals en vrijwilligers onderling van elkaar kunnen leren over thema’s die spelen op wijkniveau en thema’s die overkoepelend van belang zijn. Denk aan: hoe doe ik een goede casuïstiekbespreking, cultuursensitief werken en empowerment. Het vergt wel capaciteit om te organiseren en te faciliteren (inhoud en proces), én om tijd (en toestemming) om deel te nemen. Dit is soms lastig gezien de werkdruk die wordt ervaren. Deelnemers aan het leernetwerk organiseerden, elk voor hun eigen wijk, een roadshow: een themabijeenkomst voor professionals en vrijwilligers, om te leren en om te ontmoeten.

In de samenwerking op wijkniveau vinden sociale professionals elkaar ook omdat, naast de formele taakstelling, zij de (onuitgesproken) missie delen kwetsbare gezinnen te willen ondersteunen en gelijke kansen voor kinderen te stimuleren. Elkaar fysiek ontmoeten, elkaar kennen helpt de samenwerking. Wijknetwerken zijn veelal gericht op het elkaar leren kennen om de onderlinge vindbaarheid en samenwerking te bevorderen. De geprogrammeerde inhoud lijkt vooral dienstbaar aan de netwerkfunctie. Ere zijn ook wijknetwerken die beogen een methodiek gezamenlijk aan te leren en in de praktijk te brengen. Ook deze netwerken vergen organisatie en facilitering.

Deze een andere lessen uit het project zijn verwerkt in een handreiking waarin samen leren om gezinnen te versterken centraal staat.

In het leernetwerk Samen Leren Gezinnen Versterken puzzelen Onderzoeksinstituut IVO en de gemeente Rotterdam samen met (vrijwillige) hulpverleners hoe we gezinnen kunnen versterken en hoe we daarbij het beste van elkaars expertise kunnen leren. We werken samen in drie Rotterdamse wijken: Crooswijk, Hillesluis en Bospolder-Tussendijken. In ons leernetwerk hebben we besloten vooral het accent te leggen op samen leren. De uitwisseling van ervaringen en het delen en horen van verschillende perspectieven is verrijkend. Het helpt beter te begrijpen wat je zelf aan het doen bent en waarom je het doet zoals je het doet.

In individuele en groepsbijeenkomsten met praktijkmensen reflecteren we op vraagstukken van alledag in het voorveld, zoals: contact met het wijkteam, netwerken als werkwoord, leren als onderdeel van de beroepsidentiteit, een vertrouwensband opbouwen en wantrouwen in ‘instanties’. In interviews met deelnemers gaan we dieper in op hoe mensen invulling geven aan hun rol en wat ze daarbij nodig hebben van collega’s, netwerkpartners en de gemeente.

Uit elke wijk hebben we vertegenwoordigers uit het voorveld: een gezinscoach, kindercoach, trainer en verbinder. Allemaal zijn ze betrokken bij ouders en kinderen en proberen ze hen te versterken, ieder vanuit zijn/haar eigen organisatie en rol.

In een leernetwerk is het belangrijk om regelmatig de leerbehoefte van de deelnemers te peilen. Samenwerking in het wijknetwerk bleek een belangrijk thema. Denk aan de relatie met het wijkteam die niet altijd soepel verloopt, of aan de (eigen) zichtbaarheid en gezien (en erkend!) worden door andere wijkorganisaties. Een manier om kennismaking en samenwerking te bevorderen is de casusbespreking. We bespraken hiervoor de incidentmethode en oefenden er onderling mee. Heel leerzaam. Een van de deelnemers heeft het direct toegepast in haar praktijk. “Het werkte goed. Het was een inspirerende ochtend”, zei ze hierover.
Andere thema’s die we nog willen uitdiepen zijn cultuursensitief werken, chronische stress door armoede en omgaan met laaggeletterdheid.

We zullen met dit leernetwerk nog een paar keer bij elkaar komen om onze thema’s te bespreken en in elke wijk zullen we nog een grotere bijeenkomst organiseren om met het voorveld te reflecteren op wat we geleerd hebben en te reflecteren op wat nodig is om effectief verder te kunnen.

Kenmerken

Projectnummer:
744220110
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Jansen Lorkeers
Verantwoordelijke organisatie:
IVO