Mobiele menu

Samen naar juiste zorg op de juiste plek in (regio) Eindhoven

Projectomschrijving

Binnen het project ‘Samen naar de juiste zorg op de juiste plek in (regio) Eindhoven’ hebben Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis gewerkt aan het versterken van de samenwerking en zorg voor patiënten op de onderwerpen COPD/astma en diabetes. De transmurale afspraken (zorgpaden) zijn geëvalueerd en verbeterinitiatieven zijn opgepakt. Daarnaast is gewerkt aan de implementatie van een gezamenlijk Multidisciplinair Overleg voor diabetespatiënten, scholingen en dashboards in de eerste en tweede lijn voor astma/COPD. Deze dashboards maken inzichtelijk of patiënten op de juiste plek zorg ontvangen. Met name voor het (tweedelijns) dashboard bestaat ook belangstelling bij andere ziekenhuizen.

Het regionale samenwerkingsverband heeft door dit project een bijdrage geleverd aan het voorkomen (van duurdere vormen van zorg), verplaatsen (dichterbij de patiënt) en vervangen van zorg (digitale vormen van zelfzorg). De samenwerking is geïntensiveerd en versterkt en wordt dan ook voortgezet.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Eindhoven kenmerkt zich door hoge gemiddelde kosten aan zorg (zorgverzekeringswet); er wordt 40,8 miljoen euro per jaar meer uitgegeven dan gemiddeld in Nederland. De helft van deze bovengemiddelde kosten wordt veroorzaakt door medisch-specialistische zorg. Eindhoven zit hiermee in de top 5 van de duurste steden wat betreft zorgkosten. In 2018 zijn het Catharinaziekenhuis Eindhoven (CZE) en SGE (zorggroep en zorgaanbieder met 11 gezondheidscentra in Eindhoven) gestart met een bestuurlijk overleg, gericht op samenwerking in het algemeen en samenwerking rondom JZOJP in het bijzonder. Onderwerpen waar we vanaf de start focus op hebben zijn diabetes, astma, COPD en nierfalen. Er zijn volop ideeën voor andere onderwerpen zoals 1) verminderen van verwijzingen, 2) teleconsultatie, 3) onderwerpen op het snijvlak ziekenhuis-huisarts vanuit Alliantie Zinnige Zorg en 4) mogelijke onderwerpen die volgen uit de in 2019 in opdracht van DSP-VGZ-CZ uitgevoerde regio analyse. Echter, om resultaten te boeken willen we focus houden. Dit betekent dat we rondom diabetes, astma, COPD en nierfalen de volgende zaken willen realiseren: - Vaststellen van gezamenlijk beeld op basis van zo actueel mogelijke cijfers (voucher) - Bepalen van impactdoelstellingen / definitieve KPI’s waarop de samenwerking “beoordeeld” kan worden - Organiseren van bijeenkomsten/helpende structuur waarmee de gezamenlijke doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, met betrokkenheid van medisch specialisten, huisartsen en patiëntvertegenwoordiging. Hierbij zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande transmurale overleggen (professionals in the lead) - Organiseren van kennisdeling tussen de diverse regionale samenwerkingen tussen ziekenhuizen en huisartsenorganisaties (SGE-CZE, DOH-Anna, PoZoB en MMC) Ondanks inspanningen en energie van alle betrokkenen, slagen we er onvoldoende in om snelheid en slagkracht in de samenwerking te realiseren. En dat is wel wat we beogen, zowel om inhoudelijke resultaten te boeken (kwaliteit gelijk of beter), impact op zorgkosten te realiseren (Zinnige Zorg) en tevredenheid van zorgvragers te borgen. Positieve energie en inspanningen ontbreken niet, gezamenlijk programmamanagement/handen om de bovengenoemde zaken te realiseren echter wel. Om de gezamenlijke aanpak Zinnige Zorg / JZOJP op te stellen en uit te voeren, is gezamenlijke inspanning nodig op bestuurlijk niveau maar ook op niveau van projectleiding en niveau van specialisten/huisartsen/patiënten. De doelstellingen van 'samen naar de juiste zorg door gezamenlijke, persoonsgerichte, integrale zorgpaden' zijn o.a.: - Versterken van samenwerking tussen zorgverleners (specialisten en huisartsen) voor patiënten met een chronische aandoening in de regio met als resultaat beter afgestemde zorg voor de patiënt; - Komen tot een samenwerking- en/of organisatievorm tussen de huisartsengroepen en het ziekenhuis t.b.v. een gezamenlijke aanpak in de behandeling van patiënten met een chronische aandoening (transmurale zorgpaden); - Bijdragen aan vormen van zinnige zorg en daarmee een afbuiging realiseren in de stijging van zorgkosten o.a door zorg op maat, ontdubbeling van diagnostiek, gezamenlijke afspraken over farmacie (o.b.v. een analyse kan nader bepaald worden welke afbuiging partijen kunnen realiseren); - Versterken dat het functioneren van de patiënt centraal staat in het (gezamenlijke) behandeltraject (persoonsgerichte zorg); meer focus binnen behandeltrajecten op bevorderen van (positieve) gezondheid van en vergroten van eigen regie van patiënten. Als projectresultaten zijn benoemd: Fase 1: uiterlijk 1 augustus 2020 is transmuraal zorgpad diabetes, astma/copd ontwikkeld, met zorgpad nierfalen is gestart Fase 2: uiterlijk 1 maart 2021 wordt een interne analyse/audit opgeleverd om te bepalen of volgens zorgpaden patiënten zorg geboden krijgen en wat verbeterpunten zijn. Fase 3: uiterlijk 15 mei 2021 is eindrapportage gereed met projectresultaten als ook een voorstel voor een samenwerkingsvorm om te blijven werken aan zinnig en zuinige zorg over de lijnen heen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Nellen
Verantwoordelijke organisatie:
SGE Bedrijfsbureau