Samen op School (SoS)

Projectomschrijving

De Academische Werkplaats ‘Samen op School’ richtte zich op 2 hoofdvragen:

  1. ‘Effectieve ondersteuning van leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs door verbeterde samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulpverlening’.
  2. ‘De wijze waarop de gemeentelijke jeugdhulp filosofie (beleid, sturing en provisie van jeugdhulp) doorwerkt in de kwaliteit van samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp.’

In de projectperiode van 4 jaar zijn 2 promotieonderzoeken uitgevoerd, met een analytische raamwerk en bijbehorende workshop over samenwerking als concreet resultaat. Er zijn tevens 12 Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten uitgevoerd en opgeleverd in de regio IJsselland en Flevoland. De vragen kwamen vanuit het onderwijs en werden samen geïnitieerd met een gemeente en/of praktijkinstelling. In de projectperiode is een online Magazine en een eindfilm opgeleverd. Er werden 19 bijeenkomsten over diverse Community’s of Practice (CoP’s) en 6 (mini)conferenties georganiseerd. Ook is een LAB-dag georganiseerd waar de stem van 17 leerlingen van 3 verschillende VO scholen is gehoord. Alle resultaten zijn terug te lezen op de website
 

Website: www.samenopschool.org
Regio: Flevoland en IJsselland

Lees over de achtergronden bij de Roadshow van de Academische Werkplaats Samen op School:

Online Magazine Samen op School 

Bekijk de video op YouTube

Flyer: Academische Werkplaats Samen op School (SoS) Regio: Flevoland en IJsselland

Producten
Titel: Bijzonder praktijkonderzoek ‘ervaren baat van samenwerking’
Auteur: Anita Gelmers-Groen
Link: https://wp.me/p7apJ1-oD
Titel: “Een populatieanalyse onder de leerlingen van groep 1 tot en met 4 van SBO de Brug”
Auteur: Emine Biçen
Link: https://wp.me/p7apJ1-sk
Titel: THINK: HAVO/VWO ready?
Auteur: Diane Roelofs
Link: https://wp.me/p7apJ1-m8
Titel: Samen(werking) van het ondersteuningsteam op SBO de Brug
Auteur: Els Bos-de Groot Tanja van der Vinne Tonnis Bolks
Link: https://samenopschool.org/over/klein-en-fijn-projecten/
Titel: “Integrale zorg voor leerlingen Greijdanus College Zwolle”
Auteur: Christa Noppers, Desiree Liefers, Hariët Meems en Lidewij Fokkens
Link: https://wp.me/p7apJ1-p2
Titel: Samenwerking SBO de Watertuin
Auteur: Karlijn Bakker (MWD) Andrea Dekker (SPH) Shanti Kriek (MWD) Hilliza van der Linde (SPH)
Link: https://samenopschool.org/over/klein-en-fijn-projecten/
Titel: THINK op school: twee jaar Klein & Fijn projectonderzoek
Auteur: Eva van Dijk Dorien Graas
Link: https://samenopschool.files.wordpress.com/2020/03/think-op-school-definitief.pdf
Titel: THINK op school: leerling opbrengsten
Auteur: Rinske Tolsma
Link: https://wp.me/p7apJ1-jf
Titel: ‘Hoe onderwijs en zorg elkaar vinden’
Auteur: Dianne Mostert Linda van der Sluis Nicole Timmerman Gerlinda van Wijhe Corien Woudenberg
Link: https://wp.me/p7apJ1-cs
Titel: THINK op school in beeld
Auteur: Danique Hobert
Link: https://wp.me/p7apJ1-j4
Titel: THINK op school: het ontwerpen van THINK
Auteur: Romy Schakelaar Tom Witteveen
Link: https://wp.me/p7apJ1-bZ
Titel: THINK in het praktijkonderwijs
Auteur: Samantha Valk
Link: https://wp.me/p7apJ1-m0
Titel: 4 jaar AWTJ Samen op School in vogelvlucht
Auteur: Angela Thissen Erik Jumelet
Link: https://www.youtube.com/watch?v=wDjHq3Hp2Co&t=1s
Titel: Sfeerfilmpje werkconferentie 'Korte Lijntjes' AWTJ SoS
Auteur: Angela Thissen Jantien Gerdes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ie2cxMZTpJo&t=21s
Titel: Sfeerfilmpje Roadshow AWTJ SoS
Auteur: Angela Thissen Sylvia Huisman
Link: https://www.youtube.com/watch?v=wEi89rHPSdU&t=3s
Titel: Filmpje over Samen op School (korte versie)
Auteur: ZonMw, met medewerking van diverse participanten van Samen Op School
Link: https://youtu.be/hc5gmom46Qk
Titel: Filmpje over Samen op School (lange versie)
Auteur: ZonMw, met medewerking van diverse participanten van Samen op School
Link: https://youtu.be/htVq6hVB5cg
Titel: Sfeerfilmpje College Tour AWTJ SoS
Auteur: Angela Thissen
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rERKvbqLdoE
Titel: Sfeerimpressie eindcongres Samen op School (9 oktober 2019)
Auteur: Angela Thissen Bureau Bijzondere projecten
Link: https://www.youtube.com/watch?v=R3bWvz5-OXg
Titel: Online Magazine 'Samen op School'
Auteur: ZonMw
Link: https://zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/samen-op-school/cover/
Titel: Analytisch raamwerk, gebruikt tijdens AWTJ SoS werkconferentie 'Korte Lijntjes' in 2018
Auteur: Jantien Gerdes
Link: https://samenopschool.org/producten/raamwerk-samenwerking-jantien-gerdes/
Titel: Artikel ‘Het zou mooi zijn als er begrip over en weer kan ontstaan’
Auteur: Jantien Gerdes
Link: https://samenopschool.org/producten/artikel/
Titel: Publicatie "Samenwerken om onderwijs en jeugdhulp te verbinden en schooluitval te voorkomen"
Auteur: Redactie Leene Communicatie, Beeld Shutterstock
Link: https://samenopschool.org/2016/10/03/jeugdhulp/
Titel: Folder 'Bouwen aan vertrouwen'
Auteur: Sharon Stellaard
Link: https://samenopschool.org/producten/folder-bouwen-aan-vertrouwen/
Titel: Presentatie startbijeenkomst Community of Practice (CoP) De Brug in Zwolle
Auteur: Angela Thissen
Link: https://samenopschool.files.wordpress.com/2016/09/160928-cop-de-brug-start.pdf
Titel: Website Samen op School
Auteur: Angela Thissen
Link: https://samenopschool.org/
Verslagen

Eindverslag

De Academische Werkplaats ‘Samen op School’ richtte zich op 2 hoofdvragen:
1. ‘Effectieve ondersteuning van leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs door verbeterde samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulpverlening’
2. ‘De wijze waarop de gemeentelijke jeugdhulp filosofie (beleid, sturing en provisie van jeugdhulp) doorwerkt in de kwaliteit van samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp.’

In de projectperiode van 4 jaar zijn 2 promotieonderzoeken uitgevoerd, met een analytische raamwerk en bijbehorende workshop over samenwerking als concreet resultaat.

Er zijn tevens 12 Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten uitgevoerd en opgeleverd in de regio IJsselland en Flevoland. De vragen kwamen vanuit het onderwijs en werden samen geïnitieerd met een gemeente en/of praktijkinstelling.

In de projectperiode is een online Magazine en een eindfilm opgeleverd. Er werden 19 bijeenkomsten over diverse Community’s of Practice (CoP’s) en 6 (mini)conferenties georganiseerd. Ook is een LAB-dag georganiseerd waar de stem van 17 leerlingen van 3 verschillende VO scholen is gehoord.

Alle resultaten zijn terug te lezen op de website www.samenopschool.org.

De academische werkplaats transformatie jeugd ‘Samen op School’ wil bevorderen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen op school en minder gebruik hoeven te maken van (zwaardere) vormen van ondersteuning. 'Samen op School' heeft zich tot doel gesteld om:
1. Ontwikkelingskansen te verbeteren en achterstanden te voorkomen bij (met name kwetsbare) kinderen;
2. De regie te vergroten van de ouders en de betrokkenheid van het netwerk rond het gezin en de 1ste lijn te versterken;
3. Een passende plek in het reguliere primair en voortgezet onderwijs voor zoveel mogelijk kwetsbare kinderen te vinden;
4. De samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland te verbeteren.

De academische werkplaats ‘Samen op School’ richt haar activiteiten op twee hoofdvragen:
1. Welke typen sturing en samenwerking dragen het meest bij aan de realisatie van de transformatiedoelen?
2. Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp?

Er vindt promotie onderzoek plaats binnen de werkplaats Samen op School:
- promovenda Sharon Stellaard werkt aan een proefschrift met daarin een beschouwing op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Met deze Nederlandstalige studie beoogt zij een groter bereik onder bestuurders, beleidsmakers en professionals te vinden dan in de vorm van Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.
- Promovenda Jantien Gerdes werkt -middels kwalitatief en kwantitatief onderzoek- aan de totstandkoming van een analytisch raamwerk wat zich richt op analyse van samenwerkingspraktijken tussen school, jeugdhulp, leerkracht, ouders en leerlingen. Deze samenwerking kan oplopend van zeer losse verbanden tot intensieve kennisintegratie en kennistransformatie tussen de participanten.

Door een goede samenwerking tussen de twee betrokken Hogescholen (Windesheim en Viaa), praktijkinstellingen, GGD, gemeenten en (PO en VO) scholen worden diverse Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten uitgevoerd. De resultaten worden gepubliceerd op onze website (www.samenopschool.org)en staan centraal tijdens bijeenkomsten.

Op diverse scholen waar leerlingen, ouders, onderwijs en jeugdhulp samenwerken zijn Community's of Practice ontstaan. Deze CoP's delen hun kennis tijdens bijzondere bijeenkomsten zoals een Roadshow in september 2017.

Promovendi en promotoren geven -op aanvraag- diverse lezingen en workshops in heel Nederland.

Samenvatting van de aanvraag

In dit project staat de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp centraal die zou moeten leiden tot een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkómen van (zwaardere) vormen van ondersteuning en effectievere hulpverlening waar deze toch nodig is. In de praktijk blijken de diverse bij jeugdigen betrokken instanties echter in geringe mate samen te werken, waardoor veel kansen gemist worden om tijdig in te grijpen en waardoor er – als er sprake is van steeds zwaardere vormen van ondersteuning – vaak door de verschillende betrokken partijen langs elkaar heen gewerkt wordt, waardoor veel kansen, energie en middelen verloren gaan. Ook al wordt de noodzaak tot meer samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp breed ingezien en erkend, toch verloopt zij nog niet optimaal (Onderwijsraad 2014).

De vraagstelling van deze AWTJ luidt: In hoeverre leiden specifiek op versterking van de samenwerking tussen gezin, onderwijs en jeugdhulp gerichte werkwijzen tot verminderde vraag naar speciale ondersteuning van jeugdigen en gezinnen? Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verwerven in wat werkwijzen voor verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp oplevert voor de schoolloopbaan van het kind, de eigen regie van ouders en gezinnen, betrokkenheid van netwerken en het beroep op (zwaardere) vormen van ondersteuning.

Het beantwoorden van de onderzoeksvragen vereist een nauwe samenwerking tussen jeugdigen, ouders, professionals en onderzoekers. In de AWTJ SoS worden vijf Communities of Practice (CoP’s) ingericht rond verschillende vormen van samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdhulpverlening waarbij zowel gekeken wordt naar het inhoudelijke en het bestuurlijk-organisatorische perspectief. De CoP in brede zin bestaat uit de gemeente waar de betreffende CoP wordt uitgevoerd, de aan de scholen verbonden professionals (onderwijs en jeugdhulp/JGZ), de leerlingen en de ouders van de leerlingen. De CoP in enge zin bestaat uit een breed samengesteld team dat een actieve bijdrage levert aan het onderzoek binnen de CoP. Deze worden de CoP-teams genoemd. Deelnemers aan de CoP-teams zijn ouders, leerlingen van de scholen, leerkrachten/mentoren, professionals verbonden aan de zorgstructuur, een schooldirecteur, een vertegenwoordiger van de gemeente en een facilitator (student/onderzoeker).

De binnen de scholen gehanteerde werkwijze is het vertrekpunt. Er wordt na gegaan op welke wijze de werkwijze de samenwerking tussen professionals (van school en jeugdhulp), ouders en jeugdigen ondersteunt en hoe deze verbeterd kan worden. Dit gebeurt in samenspraak met de CoP-teams. Voorts wordt gekeken hoe de brede ondersteuningsstructuur binnen de school en dienste staat van deze samenwerking en bijdraagt aan de eigen regie van ouders en participatie van jeugdigen. Ook wordt nagegaan welke specifieke preventieve en integrale ondersteuning er in samenwerking tussen wederom de professionals, ouders en jeugdigen geboden worden teneinde de eigen regie van ouders en jeugdigen te vergroten, het gebruik van specialistische vormen van ondersteuning (in onderwijs en jeugdhulp) te verminderen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze vormen van hulp te vergroten. We besteden bij deze vragen mede aandacht aan gezinnen met een lage sociaal economisch status en gezinnen met een niet-westerse achtergrond.

Naast dit inhoudelijk deel onderzoeken we ook hoe de organisatorische en bestuurlijke randvoorwaarden hoe inhoudelijk proces zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Deze voorwaarden worden in kaart gebracht met enerzijds een bestaand model en anderzijds door het analyseren van aspecten rondom de lokaal educatieve agenda’s (LEA’s) en vervolgens afgezet tegen de uitkomsten van de (inhoudelijke) werkwijze.

Ouders en jongeren zijn betrokken bij de (voorbereidingen van de) aanvraag. Er is samengewerkt met veel partijen (gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs, scholen, instellingen voor jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, vertegenwoordigers van ouders en jeugdigen, hogescholen en een universiteit). Deze brede samenwerking biedt erg veel kans om de kennis breed gedragen te krijgen en een plek te laten krijgen in de praktijk van onderwijs en jeugdhulp en ook de opleidingen van toekomstige professionals.

Kenmerken
Projectnummer:
737200011
Looptijd:
2015
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Thissen
Verantwoordelijke organisatie:
Vitree