Mobiele menu

Samen sterker met het digitaal preconceptiezorg platform voor paren met kinderwens en zorgverleners

Projectomschrijving

Vraagstuk

Het mHealth coachingsprogramma “www.SlimmerZwanger.nl” verbetert de leefstijl van paren met kinderwens en IVF/ICSI indicatie. Dit succesvolle programma wordt daarom in dit project meer toegankelijk gemaakt voor álle paren met kinderwens en hun zorgverleners.

Onderzoek

Samen met deze paren, zorgverleners en stakeholders wordt een landelijk implementatieplan opgesteld. Om de implementatie van “Slimmer Zwanger” te bevorderen word het gekoppeld aan het screeningsinstrument “www.ZwangerWijzer.nl”. Door het Erasmus MC, Erfocentrum en Nationaal eHealth Living Lab (LUMC) worden de beide programma's en andere effectieve innovaties verankerd in een digitaal PreconceptieZorgPlatform. Het implementatieproces wordt op verschillende momenten geëvalueerd en aangepast, zodat de programma's continu evolueren.

Uitkomst

Slimmer Zwanger is ingebouwd op het Lifecourse Zorgplatform van het Erasmus MC: www.mijnleefstijlzorg.nl. In het ZonMw verspreidings- en implementatieproject zijn de ‘look en feel’ van Slimmer Zwanger vernieuwd en is een koppeling gemaakt met het online screeningsinstrument www.zwangerwijzer.nl. Voor anderstaligen is het programma vertaald in het Engels. Verder is een animatie gemaakt om het doel en gebruik te verhelderen, zo wordt ook de doelgroep beter bereikt die minder goed kan lezen en schrijven.

Meer over preconceptiezorg

Verslagen


Eindverslag

Vraagstuk Nog lang niet alle paren met kinderwens in Nederland zijn op de hoogte van het belang van een gezonde leefstijl; Het verbeteren van voeding en leefstijl kan de kans op zwangerschap én de gezondheid van moeder en kind positief beïnvloeden. Onderzoek Het persoonlijke eHealth coaching programma ‘Slimmer Zwanger’ kan worden gebruikt door paren om hun voeding en leefstijl te verbeteren in de periode vóór en tijdens de zwangerschap. In dit project hebben we onderzocht hoe we Slimmer Zwanger breder bekend en meer toegankelijk konden maken voor álle paren met kinderwens en hun zorgverleners. Uitkomst In dit project hebben we: • een koppeling gemaakt tussen het programma ‘Slimmer Zwanger’ en het online screeningsprogramma 'Zwanger Wijzer' • de ‘look en feel’ van Slimmer Zwanger volledig vernieuwd, in het Engels vertaald voor anderstaligen en de gebruiksvriendelijkheid geoptimaliseerd (www.slimmerzwanger.nl) • een animatie gemaakt om het doel en gebruik van Slimmer Zwanger te verhelderen. Zo wordt ook de doelgroep die minder goed kan lezen en schrijven bereikt. • Slimmer Zwanger ingebouwd op het Lifecourse Zorgplatform dat momenteel wordt uitgerold in het Erasmus MC, online beschikbaar via www.mijnleefstijlzorg.nl

Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding voor deze aanvraag zijn de resultaten van het ZonMW project "Preconceptiezorg innovatie: Ontwikkeling en effectiviteit van een interactief leefstijlprogramma op de smartphone": a) de (kosten) effectiviteit van het mHealth coachingsprogramma ‘Slimmer Zwanger’, gericht op de verbetering van voedings- en leefstijlgewoonten, aangetoond in een multicenter gerandomiseerde studie onder paren met kinderwens en IVF/ICSI indicatie; b) het focusgroep onderzoek onder deze paren en zorgverleners, waarin wordt aangegeven dat een centraal digitaal preconceptiezorg platform (dPZP), inclusief informatie over preconceptiezorg, screenings- en coachingsprogramma’s ontwikkeld door kenniscentra, een belangrijke rol kunnen spelen voor de bereikbaarheid en ondersteuning van gebruikers. Het doel van deze aanvraag is om ‘Slimmer Zwanger’ breder bekend, meer op-maat en toegankelijker te maken voor álle paren met kinderwens en zorgverleners. Hiervoor wordt dit onderdeel ontwikkeld voor het dPZP, een implementatieplan opgesteld, en gestart met implementatie. We zullen dit doen samen met de eindgebruikers, eHealth implementatiedeskundigen, en partijen die betrokken zijn bij het ZonMw actieplan preconceptiezorg. FASE 1 (0-6 maanden) a) gebruiksvriendelijk koppelen van ‘Slimmer Zwanger’ met het screeningsprogramma ‘ZwangerWijzer’, b) ontwikkelen van een triage- en preconceptiezorg informatie module, c) het integreren van de functionaliteiten op het dPZP en iteratief testen. FASE 2 (0-12 maanden) a) opstellen van implementatieplan, b) eerste implementatie. Ad FASE 1: We hebben gekozen voor deze koppeling gezien de bekendheid van 'Zwanger Wijzer' en grote bereik van circa 1 miljoen eindgebruikers per jaar. De behoeften en wensen van de eindgebruikers aan deze preconceptiezorg programma’s en dPZP zullen worden geïnventariseerd met semi-gestructureerde interviews. Expertise verkregen tijdens samenwerkingen met Pharos en informatie uit de interviews en iteratieve feedback zal worden gebruikt voor een optimale fit van 'Slimmer Zwanger'. We zullen ook beoordelen welke bestaande evidence-based functionaliteiten gebruikt kunnen worden voor de toolbox op het dPZP. Deze zal bestaan uit programma's en links naar websites die reeds zijn ontwikkeld zoals medicatie- en afsprakenmodules, een innovatief stoppen met roken- en alcoholgebruik programma (Nuts/Ohra) en de ontwikkeling van ‘Slimmer Zwanger’ voor kwetsbare vrouwen (Coolsingel) waarvoor subsidies zijn ontvangen. Afhankelijk van nieuwe subsidies en behoefte van gebruikers zal de toolbox in de toekomst doorontwikkeld worden. Ad FASE 2: Een implementatieplan zal worden opgesteld om de implementatie en effectiviteit van de mHealth preconceptiezorg innovatie te evalueren in verschillende settings (0-6 maanden). De implementatie strategie wordt afgestemd op de individuele behoeften van eindgebruikers en wordt gecombineerd met een procesevaluatie. Het actie-onderzoeksontwerp en de Plan, Act, Do, Check-cyclus wordt opgenomen en zal daarom ook iteratieve feedbackcircuits bevatten met eindgebruikers en betrokkenen voor continue verbetering van inhoud en fit van de zorginnovatie. Voor de evaluatie van implementatie zal de inhoud, betrouwbaarheid, aanpassing, haalbaarheid en aanvaardbaarheid worden gemeten. Determinanten van succesvolle implementatie worden geïnventariseerd en Social Network Analysis worden uitgevoerd om de mate en tevredenheid van interdisciplinaire samenwerking te evalueren. Het effect van de implementatie strategie wordt gemeten onder eindgebruikers en betrokkenen. Voor dit project wordt met de genoemde partijen een interdisciplinair samenwerkingsverband opgezet met het Erasmus MC, TU-Delft, ICT Peercode, marketing Lukkien, zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, ONVZ), en National eHealth Living Lab (NeLL) van het LUMC. NeLL stimuleert de open source-ontwikkeling van eHealth op nationaal niveau en streeft naar het ontwikkelen van evidence-based eHealth-oplossingen die gezondheids(zorg) problemen van patiënten en zorgverleners oplossen. In deze proeftuin kunnen de functionaliteiten worden doorontwikkeld en geëvalueerd in een real-life setting, samen met eindgebruikers en betrokkenen. De verwachtte meerwaarde van een centraal dPZP is dat na implementatie nu álle paren met kinderwens en betrokken zorgverleners in Nederland worden bereikt. Door bekendheid van bestaande programma’s, het implementatieplan opgesteld door mHealth implementatiedeskundigen met eindgebruikers en betrokkenen, en vergoeding door zorgverzekeraars, ‘Slimmer Zwanger’ op het dPZP snel grootschalig gebruikt zal worden. Hiermee beogen wij op korte termijn hogere zwangerschapskansen en minder zwangerschapscomplicaties te bereiken. Op de langere termijn wordt bijgedragen aan: 1) het terugdringen van subfertiliteit, perinatale morbiditeit en mortaliteit, gezondheidszorg- en maatschappelijke kosten, 2) de bevordering van preconceptionele zorg, 3) de gezondheid van huidige en toekomstige generaties.

Kenmerken

Projectnummer:
2090400031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.P.M. Steegers-Theunissen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC