Samen toekomstbestendig competent in dementiezorg Een interprofessioneel onderwijsprogramma voor HBO-Verpleegkunde en Social Work

Projectomschrijving

In Limburg neemt het aantal thuiswonende ouderen met dementie de komende jaren flink toe. Door veranderingen in de zorg krijgt de wijkverpleegkundige een grote rol in de ondersteuning van ouderen met dementie en hun mantelzorgers en in de afstemming met andere (zorg-)professionals. Dit vereist nieuwe competenties van deze zorgprofessionals in de wijk. Het doel van dit onderzoek is om hbo-professionals Verpleegkunde en Social Work vakinhoudelijke en professionele kennis en interprofessionele samenwerkingsvaardigheden bij te brengen. Dit draagt bij aan het streven om de kwetsbare oudere met dementie zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen. De Zuyd Hogeschool wil een interprofessioneel onderwijsprogramma ontwikkelen met partners in wijk- en welzijnszorg in Limburg. Op basis van de behoeften van professionals wordt geformuleerd welke competenties en kennis nodig zijn om toekomstbestendige competente zorg- en welzijnsprofessionals in de dementiezorg op te leiden.

Verslagen

Eindverslag

Limburg is een sterk vergrijsde regio waar het percentage thuiswonende ouderen met dementie flink stijgt en de komende jaren nog meer zal stijgen. Dit kan niet zonder goede professionele ondersteuning. Veranderingen in het stelsel van maatschappelijk ondersteuning waaronder de invoering van sociale wijkteams, een andere kijk op gezondheid waarbij eigen regie en zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren centraal staan en ontwikkelingen in de zorgtechnologie, vragen echter nieuwe competenties van wijkzorgprofessionals voor de ondersteuning van ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Er is behoefte aan meer communicatie, interprofessionele afstemming, innovatieve kracht en professioneel leiderschap.

Het doel van dit project is om deze professionals toe te rusten met vakinhoudelijke en professionele kennis en interprofessionele samenwerkingsvaardigheden, zodat de kwetsbare oudere met dementie zo lang mogelijk op een veilige wijze thuis kan verblijven.

Uit een behoefteonderzoek onder zorgprofessionals in de dementiezorg in de regio's Parkstad en Noord-Limburg blijkt dat professionals behoefte hebben aan informatie over de ziekte dementie en het verloop, over (technologische) hulpmiddelen, het lokale zorg- en ondersteuningsaanbod en over de omgangswijze met ouderen met dementie. Daarnaast is er behoefte aan een specifiek overzicht van betrokkenen bij de casus en duidelijkheid over rollen en taken. Ook blijken communicatie over de actuele status van de persoon met dementie en afstemming tussen zorgprofessionals, veiligheid binnens- en buitenshuis, voeding van mensen met dementie en overbelasting van mantelzorgers aandachtspunten te zijn voor professionals. In de ontwikkeling van het onderwijsprogramma zijn we uitgaan van deze behoeften en hebben samen met de consortiumpartners geformuleerd welke competenties en kennis nodig zijn om toekomstbestendige competente zorg-en welzijnsprofessionals in de dementiezorg op te leiden. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van van focusgroepen en een klankbordgroep o.a. bestaande uit leden van de consortiumpartners, docenten en (alumni)studenten Verpleegkunde en Social Work Zuyd Hogeschool, mantelzorgers van mensen met dementie, een vertegenwoordiging vanuit steunpunt mantelzorgers voor Parkstad Limburg en een vertegenwoordiging vanuit Stichting Alzheimer Cafe Parkstad. Daarnaast zijn 2 dyad-interviews gehouden met cliënten met beginnende dementie en hun mantelzorger.

De onderwijsontwikkeling heeft plaatsgevonden in een aantal fasen, waarbij na inrichting van de projectgroep en klankbordgroep in de eerste fase met behulp van focusgroepen en experts de te verwerven competenties en belangrijke topics die opgenomen dienden te worden in het onderwijsprogramma werden geïnventariseerd. In de 2e fase zijn de opgestelde competenties en topics in de stuurgroep en klankbordgroep voorgelegd aan eindgebruikers en belangrijke stakeholders. Vervolgens werden in de derde fase leer- en deeltaken en leeruitkomsten geformuleerd en heeft in de laatste fase in de stuurgroep en klankbordgroep toetsing van het eindresultaat bij eindgebruikers en diverse stakeholders plaats gevonden. Dit heeft geleid tot een laatste bijstelling.

Samenvatting van de aanvraag

In Limburg neemt het aantal thuiswonende ouderen met dementie de komende jaren flink toe. Door veranderingen in de zorg krijgt de wijkverpleegkundige een grote rol in de ondersteuning van ouderen met dementie en hun mantelzorgers en in de afstemming met andere (zorg-)professionals. Dit vereist nieuwe competenties van deze zorgprofessionals in de wijk. Het doel van dit onderzoek is om hbo-professionals Verpleegkunde en Social Work vakinhoudelijke en professionele kennis en interprofessionele samenwerkingsvaardigheden bij te brengen. Dit draagt bij aan het streven om de kwetsbare oudere met dementie zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen. De Zuyd Hogeschool wil een interprofessioneel onderwijsprogramma ontwikkelen met partners in wijk- en welzijnszorg in Limburg. Op basis van de behoeften van professionals wordt geformuleerd welke competenties en kennis nodig zijn om toekomstbestendige competente zorg- en welzijnsprofessionals in de dementiezorg op te leiden.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
633300007
Looptijd:
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.M.G. Erkens
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyd Hogeschool