Mobiele menu

Samen Verder: Leren en Implementeren 2020-2024

Projectomschrijving

Binnen SAMEN werken jongeren, ouders, hulpverleners, wetenschappers, gemeenten en docenten van hogescholen in leernetwerken samen aan het veilig en gezond opgroeien van de jeugd in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Nederland. Daarbij gaat het vooral om de vraag: hoe zorg je dat professionals bestaande kennis en innovaties optimaal benutten? De focus ligt op 3 inhoudelijke thema’s: verbeteren van het integraal werken, normaliseren van problemen en betere ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe gaan we dat implementeren? De leernetwerken vormen samen een proeftuin voor een ontwikkelonderzoek over hoe je hulpverleners kunt helpen bij het gebruiken van nieuwe kennis.

Producten

Titel: Wat belemmert en ondersteunt de transfer van kennisproducten binnen SAMEN?
Auteur: Pannebakker, N.M., Wildeman, I. & Kuiper, C.
Titel: Factsheets Leernetwerk Integraal Werken
Auteur: Leernetwerk Integraal Werken
Link: https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/activiteiten/leernetwerken/
Titel: Factsheets Leernetwerk Normaliseren
Auteur: Leernetwerk Normaliseren
Link: https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/activiteiten/leernetwerken/
Titel: SAMENwerken Leernetwerken & gemeenten
Auteur: SAMEN
Titel: SAMENWERKEN MET GEZINNEN: Factsheet ervaringsdeskundigheid
Auteur: SAMEN
Titel: Normaliseren, een nadere verkenning
Auteur: Tessa Wesseling. Onder begeleiding van: Claudia Vrijhof, Rob Gilsing en Tamara Bos
Titel: Factsheets Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Auteur: Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Link: https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/activiteiten/leernetwerken/
Titel: JAARCONFERENTIE 2021: Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen
Auteur: SAMEN
Titel: Factsheet Opbrengsten jaar 2 leernetwerk Kwetsbare Gezinnen – Werkplaats SAMEN
Auteur: Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Titel: SAMEN HET SOCIAAL DOMEIN VERBETEREN IN LEERNETWERKEN
Auteur: TNO
Link: https://www.werkplaatssamen.nl/
Titel: Factsheets Verbindingsgroep SAMEN
Auteur: Verbindingsgroep SAMEN
Link: https://www.werkplaatssamen.nl/
Titel: Normaliseren; wat is ieders normaal?
Auteur: Leernetwerk Normaliseren
Titel: Visie Normaliseren
Auteur: Leernetwerk Normaliseren
Titel: JAARCONFERENTIE 2022: Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken
Auteur: SAMEN
Titel: Voor wie doen we wat? Hulpmiddel voor professionals om de intensiteit en vormen van integraal werken voor gezinnen met meervoudige problematiek beter te herkennen.
Auteur: Leernetwerk Integraal Werken van Werkplaats SAMEN

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Academische Werkplaats SAMEN functioneert al 10 jaar als een goedlopend leer- en onderzoeksnetwerk met praktijkpartners door de hele keten van zorg (praktijk), gemeenten (beleid) en kennisinstituten (onderwijs en onderzoek) voor de regio's Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland. Op dit moment zijn 24 partners lid en is er een actieve relatie met de cliëntenraden van praktijkpartners en de ExpEx. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd SAMEN VERDER bouwt voort op de werkplaats SAMEN. Meer specifiek beoogt SAMEN VERDER de huidige leerstructuur te versterken, de samenwerking uit te breiden, maatschappelijke vraagstukken te doorgronden en door middel van ontwikkelonderzoek bij te dragen aan het beter toepassen van kennis en innovaties door praktijkprofessionals. Deze doelen komen voort uit een brede evaluatie van de werkplaats begin 2019. Partners zijn ook actief betrokken geweest bij de keuze en uitwerking van de maatschappelijke vraagstukken; door 2 ledenraadplegingen, een bestuurlijke bijeenkomst en een aparte inventarisatie van de wensen en behoeften van gezinnen.

In SAMEN VERDER nemen Leernetwerken (LNW) een centrale plaats in, een structuur waarmee we uitgebreid ervaring hebben opgedaan. Een LNW bestaat uit een groep vertegenwoordigers vanuit de verschillende domeinen die betrokken zijn bij de werkplaats, gepassioneerd op een thema vanuit de eigen deskundigheid. Juist deze LNW'en zijn een uitstekend vehicle om diverse partners van het sociale domein, gemeenten en gezinnen echt met elkaar te verbinden. Daarnaast is een LNW heel geschikt om ingewikkelde vraagstukken te ontrafelen, innovaties te ontwikkelen en te implementeren.

Er zijn 3 inhoudelijke thema's gekozen waarbinnen de LNW’en hun activiteiten gaan ontplooien: integraal werken, normaliseren, en kwetsbare gezinnen. In het LNW Integraal werken staat de vraag centraal: 'Hoe doorgronden we het organisatievraagstuk rondom integraal werken?' Het verbeteren van integraal werken, met name in relatie tot de complexe doelgroep, heeft de prioriteit. Het LNW Normaliseren beoogt met jeugdigen, ouders, professionals, beleidsmakers en onderzoekers te werken aan het normaliseren van 'problemen' in opvoeden en opgroeien, wat op termijn leidt tot het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik. Concrete opbrengst van het LNW is dat ouders en jongeren tijdig goede zorg krijgen en goed toegerust worden. Het LNW Kwetsbare gezinnen beoogt gezamenlijk te zoeken naar manieren om gezinnen en professionals te ondersteunen bij het toegang krijgen tot hulp en bij het beter aansluiten van de dienstverlening op vragen van gezinnen, onder andere met behulp van een positieve, empowerende benadering.

De Leernetwerken vormen een proeftuin voor het ontwikkelonderzoek Leren (en) implementeren, waarin we bekijken hoe we praktijkprofessionals kunnen ondersteunen in het gebruiken van kennis en innovaties. We ontwikkelen werkwijzen en hulpmiddelen om het toepassen van best practices te bevorderen en vatten leerlessen in een handreiking.

Naast een inhoudelijk thema focust ieder LNW tevens op het verder verdiepen van de samenwerking met gezinnen, gemeenten of het sociaal domein. We willen volwaardig samenwerken met ouders en jongeren, dus ook in deze LNW'en. Om te zorgen dat ze daadwerkelijk gaan meedoen, hebben we initiatieven op het gebied van ervaringsdeskundigheid in de regio gebundeld in een dynamisch netwerk. Daarnaast gebruiken we de recente inventarisatie van de wensen en behoeften voor betekenisvolle samenwerking vanuit ouders en jongeren voor het vormgeven van de samenwerking.

De trekkers van de LNW'en zorgen voor commitment bij alle deelnemers en bewaken de verander-, opleidings- en ontwikkel- en onderzoeksagenda van het LNW. Om te zorgen dat ouders en jongeren daadwerkelijk gaan meedoen in de LNW'en, zijn de volgende ambities met de LNW'en opgesteld:

  1. Ouders en jongeren participeren altijd tijdens LNW bijeenkomsten: zo zetten we de leefwereld van ouders en jongeren centraal en borgen we structureel ervaringskennis;
  2. Jaarlijks wordt in kaart gebracht welke bestaande ervaringskennis (regionaal en landelijk) gebruikt kan worden, om onnodige belasting van de doelgroep te voorkomen;
  3. Bestaande regionale raden worden 4 keer per jaar geïnformeerd over de activiteiten van het LNW middels eenvoudige factsheets.

De 3 LNW'en stemmen via de coördinatoren onderling af en wisselen regelmatig kennis en ervaringen uit. De specifieke leerlessen (wat werkzame elementen zijn om professionals nieuwe kennis en innovaties te laten gebruiken) worden verzameld en gedeeld, bediscussieerd en veranderingsprocessen worden in gang gezet via de coördinatiestructuur (coördinator en kernteam). Opbrengsten en geleerde lessen vloeien zo terug naar alle activiteiten binnen de werkplaats. Op deze wijze wil SAMEN VERDER breed inzetbare en bruikbare kennis opleveren en daarmee de zorg voor jeugd in de regio Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland duurzaam verbeteren.

Kenmerken

Projectnummer:
10190022010011
Looptijd: 87%
Looptijd: 87 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO