Mobiele menu

Samen voor het veilig opgroeien van kinderen! Een leeromgeving voor àlle professionals in de Jeugdhulp met jongeren en ouders als partners om goed te kunnen schakelen tussen (opvoed)ondersteuning en risicogestuurde zorg.

De AWTJ Veilig Opgroeien werkte aan een verbeterde aanpak bij (dreigende) onveiligheid voor kinderen en gezinnen. Doel daarbij was het creëren van een optimale verbinding tussen preventieve hulp aan gezinnen bij het gewone opgroeien, en zorg voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met kindermishandeling en seksueel misbruik. Bij alle activiteiten lag de nadruk op praktijkgericht onderzoek en betrokkenheid van het werkveld. De projecten binnen de werkplaats richtten zich onder andere op de ontwikkeling van de GIPS-methodiek (nu de TOP-3 methodiek) binnen het Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling, de methodiek KinderrechtenNU en het ontwikkelen van een Transformatiespiegel. In 2019 is de werkplaats vroegtijdig stopgezet. De AWTJ Veilig Opgroeien was een vervolg op de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK), die van 2010 tot 2017 liep.

Regio: Zuid Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer

Bekijk de video op YouTube

Flyer: Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen!

 

Verslagen


Eindverslag

De AWTJ Veilig Opgroeien is gevestigd in Noord Holland, en is één van de kernpartners van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord Holland. Het Kennisplatform is gericht op kennisontwikkeling en kennisverspreiding bij de transformaties in het sociaal domein. De zorg voor de jeugd en veilig opgroeien is daarbij een centraal thema. De focus bij alle activiteiten ligt op de intensieve inzet van en het betrekken van het voorveld en burgerinitiatief, preventie en het zoeken naar een optimale aansluiting van generalistische en specialistische zorg en ondersteuning. Onderzoek krijgt bewust het karakter van ontwikkelingsgerichte onderzoeksdesigns, met veel aandacht voor de betekenis voor het handelingsrepertoire van sociale professionals.

De AWTJ Veilig Opgroeien werkt langs vijf lijnen aan het verbeteren van uitvoering en beleid voor het veilig opgroeien van kinderen en hun ouders. Bij de ontwikkeling van de GIPS-methodiek (risicogestuurde zorg en herstelgerichte zorg in een samenhangende ketenaanpak) zijn diverse publicaties verschenen en is inmiddels een succesvol ontwikkel- én implementatietraject in gang gezet. Het Participatieberaad, waarin jeugdigen en ouders hun ervaringskennis en -deskundigheid inbrengen bij de verschillende programma's en bij de participerende organisaties, wordt actief geraadpleegd en neemt daartoe ook zelf actief stappen. De gevolgde leerpraktijken in de regio Kennemerland komen nu stap voor stap op gang. In deze leerpraktijken gaat na de zomer van 2018 ook actief gewerkt worden aan en geoefend worden met de zogenaamde Transformatiespiegel Veilig Opgroeien. Een dialogische reflectie-tool, die de betrokken professionals ondersteunt bij een reflectie of ze met de zogenaamde transformatiedoelen in de praktijk goed uit de voeten kunnen en komen. Het project Kinderrechten Nu, ten slotte, wordt stap voor stap en succesvol in de basisscholen in de regio Haarlem aangeboden.

In het komend jaar, tot eind 2019, wordt door de AWTJ, samen met haar partners en met name samen met de Werkplaats Sociaal Domein Noord Holland Noord, geïnvesteerd in borging van een kennisagenda en een regionale kennisinfrastructuur, met een nauwe binding aan de landelijke kennisinfrastructuur.

Kenmerken

Projectnummer:
737200007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.M.M. Sprinkhuizen
Verantwoordelijke organisatie:
Kenter Jeugdhulp