Mobiele menu

Samen-Werken, Samen-Leren

Het consortium Samen-Werken Samen-Leren bouwt een regionaal leernetwerk op het terrein van jeugd. De inhoudelijke focus ligt op 3 thema’s: multiproblematiek, kindermishandeling en werkplezier.

Vanuit 5 perspectieven – de jongere en zijn ouders, de professional, de student, de docent, de onderzoeker – wordt gewerkt aan het versterken van het professioneel handelen. Gezamenlijk wordt verkend op welke wijze de opbrengsten van onderzoek en de ervaringen met nieuwe inzichten en werkwijzen uit de praktijk, ingebed kunnen worden in het onderwijs en de praktijk. Het samenwerkingsverband werkt gericht aan het door ontwikkelen, realiseren en borgen van drie typen leersituaties: 1) stage en werk, 2) moreel beraad en intervisie 3) leernetwerkbijeenkomsten.

Het project resulteert in een curriculumaanpassing van de hbo-opleidingen Social Work, professionele ontwikkeling op de werkplek, handreikingen voor het vergroten cliëntbetrokkenheid en een overzicht van do's en don'ts van hbo- leerwerkplaatsen.

Kenmerken

Projectnummer:
737300003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. de Boer
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Leiden