Mobiele menu

Samen werken voor ouderen met psychische problemen

Projectomschrijving

In dit project werken zorg- en welzijnsorganisaties samen, om samen te zorgen voor goede zorg en ondersteuning van ouderen met psychische problemen, afgestemd op deze ouderen. Hiermee zoeken ze verbinding en gebruiken ze elkaars deskundigheid bij complexe zorgvragen.

De organisaties zijn: Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, welzijnsorganisatie Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân, ROS  Friesland en NHL Stenden Hogeschool.

De belangrijkste thema’s in het project zijn:

  • het begeleiden van thuiswonende ouderen bij bijzonder gedrag of depressie;
  • de samenwerking en verbinding tussen de medewerkers van de verschillende organisaties.

Cliënten, onderzoekers, studenten en medewerkers zijn bij het onderzoek betrokken.

Ontwikkelde interventies zijn onder andere een nieuwe vorm van multidisciplinaire deskundigheidsbevordering, een fysieke sociale kaart rond de oudere en een sociale kaart van de wijk.
De resultaten zijn bruikbaar voor een ieder die werkt met ouderen met psychische problemen en voor de ouderen zelf.

Producten

Titel: Productbeschrijving van de interventie In Gesprek!
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: De Sociale kaart van de wijk Aldlân
Auteur: Esther Vos
Titel: Factsheet van de interventie de Wegwijzer rond de cliënt
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: Productbeschrijving van de interventie de Wegwijzer rond de cliënt
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: Factsheet van de interventie In Gesprek! A, multidisciplinaire casusbespreking als onderwijstraining
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: Factsheet van de interventie In Gesprek!
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: In gesprek met elkaar, samen leren: kwalitatief onderzoek
Auteur: Lisa Alves
Titel: In gesprek gaan met elkaar, samen leren bij ouderen met depressie.
Auteur: Marijke Akker
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen Een kwalitatief onderzoek naar de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt en zijn mantelzorger.
Auteur: Rixt Veldkamp
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen
Auteur: Esther Vos
Titel: Netwerk-project ‘Samen werken voor ouderen met psychische problemen’ Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeftes van zorgmedewerkers ten opzichte van het verbeteren van de zorg- en hulpverlening aan ouderen met psychische problemen.
Auteur: Winny de Vries
Titel: Friesch Dagblad: Nieuwe aanpak voor ouderen met psychische problemen.
Auteur: Journalist Friesch Dagblad
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van eerstelijns- hulp- en zorgverleners
Auteur: Talitha Zijlstra
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen – Werken aan de Wegwijzer.
Auteur: Ilse Posthumus
Titel: Persbericht ‘Zorg- en welzijnsorganisaties slaan handen ineen voor thuiswonende ouderen met psychische problemen’
Auteur: Noorderbreedte
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen – kwalitatief onderzoek.
Auteur: Carmen van Brussel
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen – Interdisciplinaire samenwerking tussen studenten.
Auteur: dr. Gea C. van Dijk
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen - In Gesprek!
Auteur: dr. Gea C. van Dijk
Titel: De sociale kaart van Aldlân
Auteur: Esther Vos
Titel: In Gesprek!, een kwalitatief actieonderzoek
Auteur: Marijke Akker en Lisa Alves
Titel: Onderzoek in de praktijk: ‘Ouderen met psychische problemen’
Auteur: dr. Gea C. van Dijk
Titel: De Wegwijzer, verwachtingen en ervaringen van ouderen en medewerkers
Auteur: Carmen van Brussel en Ilse Posthumus
Titel: Webinar ‘Wat kan ik doen?
Auteur: Clea Horjus, Annie Klink, Sabri Baili, Patrick Meijer, Henrika Aartsma, Kaylee Smit, Benno Wiegers en Gea van Dijk
Titel: Research Atlas
Auteur: Peter Joore, Herman Blom, Robert Coelen, Nynke van der Zee
Titel: Vital Regions.
Auteur: Redactie: dr. Janneke Metselaar, dr. Jacqueline Rietveld, mr.dr. Avelien Haan, Roland Jan Kuipers en Fokko Bosker.
Link: https://www.nhlstenden.com/onderzoek/publicatie-vital-regions
Titel: Productbeschrijving van de interventie In Gesprek! A, multidisciplinaire casusbespreking als onderwijstraining
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: Hoe we de zorg zorgzamer kunnen maken
Auteur: M. van Mourik
Magazine: Leeuwarder seniorenkrant

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samen werken voor ouderen met psychische problemen. Inleiding. Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Onder ouderen neemt bovendien het aantal ouderen met psychische problemen toe. Ouderdom gaat vaak gepaard met verlies van gezondheid en sociale contacten. Zo kunnen door het verlies van een partner, bij iemand met een wankel evenwicht, psychische problemen ontstaan of opnieuw opgeroepen worden. Geregeld is er sprake van meerdere problemen tegelijkertijd. Zorgmedewerkers en mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de verzorging van deze ouderen. In de praktijk ervaren ze hierbij knelpunten, waarbij multidisciplinair samenwerken met medewerkers van andere organisaties helpend zou kunnen zijn. Netwerk. Om gezamenlijk zorg te dragen voor goede zorg en ondersteuning van ouderen, afgestemd op de behoeftes van deze ouderen bestaat een netwerk tussen ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Van Andel ouderenpsychiatrie van GGZ Friesland. Zij willen hierbij maatwerk bieden en gebruik maken van elkaars deskundigheid bij complexe zorgvragen en/of probleemgedrag van ouderen. Hierbij gaat het onder andere om ouderen met psychische problemen (ook in combinatie met somatische of cognitieve problemen). Om een meer samenhangend keten-netwerk te vormen, worden hierbij partners gemist: Uitgaande van de behoeften van de ouderen, en de professionals met wie zij te maken hebben, bestaat de wens het netwerk uit te breiden met een welzijnsorganisatie met sociale wijkteams, huisartsenpraktijk(en) en organisaties die cliënten vertegenwoordigen. Daarom wordt het netwerk bij het project uitgebreid met een huisartsenpraktijk, een welzijnsorganisatie en een ondersteuningsorganisatie in de eerstelijn, en worden cliënten en cliëntvertegenwoordigers zoveel mogelijk betrokken bij het project. Het project. Het netwerk is momenteel vooral een bestuurlijk netwerk, de ambitie is het netwerk vooral ook een netwerk te laten zijn van de medewerkers, samen met cliënt(vertegenwoordigers). In de praktijk weten medewerkers als ze de zorgverlening bij psychische problemen van de cliënt lastig vinden, elkaar in het netwerk moeilijk te vinden. Er wordt daardoor geregeld toch (te) lang zelf doorgezocht naar oplossingen die soms niet gevonden worden. Ook het cliëntperspectief komt dan niet altijd even duidelijk naar voren. Thema’s. De twee thema’s van het project zijn bij gesprekken met medewerkers van het netwerk naar voren gekomen: A. Het omgaan met probleemgedrag van ouderen met psychische problemen. Hierbij kan het gaan om: o Agressief gedrag o Apathie, dat samenhangt met het ervaren van eenzaamheid Op beide vormen van probleemgedrag willen we ons inhoudelijk richten. Het omgaan met het gedrag van de oudere heeft onder andere met kennis over (gevolgen van) ziektebeelden en vaardigheden van de medewerker te maken. Hierbij kan aan kennisontwikkeling of coaching gedacht worden. B. De samenwerking en verbinding tussen de medewerkers die werkzaam zijn bij de organisaties van het (uitgebreide) netwerk, beter vorm geven. Hierbij gaat het behalve om het uitwisselen van kennis en vaardigheden, ook om het samen leren en samen op zoek gaan naar de juiste zorg, begeleiding en behandeling van de oudere met psychische problemen, over grenzen van organisaties en sectoren heen. Hierbij kan gedacht worden aan het faciliteren van ontmoetingsmomenten, een platform waarop niet-cliëntgebonden informatie gedeeld kan worden, bij elkaar ‘in de keuken kijken’, etc. De wijze waarop deze beide thema’s invulling gaan krijgen, welke interventies passend zijn, wordt samen met de deelnemers ontwikkeld in het actieonderzoek. Cliënten en hun vertegenwoordigers worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. De verschillende fasen van het onderzoek zijn: Thema A; 1. Inventariseren en doorvragen op de ervaren knelpunten en behoeften van de uitvoerende medewerkers in de eerste lijn. 2. Samen met de betrokkenen brainstormen over mogelijke interventies waardoor zij ondersteund kunnen worden door medewerkers van andere organisaties danwel onderwijs. 3. Pilots uitvoeren, uitproberen en evalueren in een casus bij een cliënt met probleemgedrag met agressie, en in een casus bij een cliënt met apathie en eenzaamheid. De interventies evalueren, aanpassen, weer uitproberen, etc.: in een cyclisch proces, totdat de interventies dusdanig voldoen dat zij op meer plaatsen ingezet kunnen worden. Thema B: 4. Op basis van de ervaringen die bij de (eerste) pilots, mogelijke hulpmiddelen en interventies inventariseren om de contacten tussen medewerkers van verschillende organisaties gemakkelijker en vanzelfsprekender te laten verlopen. 5. Een of meerdere van de bedachte hulpmiddelen of interventies uitproberen en aanpassen via een zelfde cyclische proces als hiervoor geschetst. 6. Effect meten van de interventies op de gestelde doelen van beide thema’s. Borging. De ontwikkelde interventies zullen gedurende het project onderdeel worden van bestaande processen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521904
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.C. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Noorderbreedte