Mobiele menu

Samen Winnen Belfeld

Middels de methodiek Sportdorp willen wij met het samenwerkingsverband ‘Samen Winnen’ de sportparticipatie van kinderen en hun ouders in Belfeld vergroten. Binnen het initiatief ‘Samen Winnen’ hebben bestuurders van Belfeldse sport- en cultuurverenigingen, onderwijs en wijkbelangen besloten om d.m.v. een actieve samenwerking te streven naar een vitale kern. Het project richt zich op jongeren en hun ouders. Er is veel winst te behalen aangezien het huidige aanbod sober en traditioneel is. Het meerendeel van de jongeren tot 20 jaar in Belfeld voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Middels deze aanpak willen we hier verandering in brengen. Op basis van de behoeften van de jeugd (en ouders) wordt vernieuwend sport- en beweegaanbod ontwikkeld. Het aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten en flexibele lidmaatschappen. Uiteindelijk worden voorzieningen en initiatieven zo beter benut en wordt de sociale structuur versterkt.

Verslagen


Eindverslag

Vanuit de behoefte van de inwoners vernieuwd sportaanbod op zetten
We hebben een behoeftepeiling afgenomen bij de school, via lokale contacten en via de verenigingen.
Als doel hadden we het in twee jaar tijd realiseren van minimaal 15 keer aantrekkelijk nieuw sportaanbod dat aansloot bij de wensen en interesses van de
doelgroep.
Door Covid-19 hebben we 14 activiteiten opgezet en zijn dus niet alle doelstellingen gehaald. Door het sluiten van de accommodaties hebben we maar
een deel kunnen opzetten. Wel gaan we los van deze aanvraag in 2021 door met de plannen die we hebben gemaakt.
We hebben 9 x een aanbod opgezet, het freerunning en het mountainbike was een groot succes. Heel jammer is dat de E-sport niet goed is door gegaan.
Hier was heel veel belangstelling voor. Dit gaan we in 2021 verder oppakken.
Het in twee jaar tijd hechten van minimaal 10 keer nieuw sportaanbod (structureel wekelijks, maandelijks of jaarlijks
terugkerend). 10 x nieuw aanbod hebben we helaas niet gered. Een aantal activiteiten zijn wel structureel en zeer succesvol zoals het freerunning, fietsen,
en tafeltennis. Door Covid hebben we de structurele activiteiten moeten annuleren. Zoals bijvoorbeeld de bootcamp; hier hebben zich 13 mensen
aangemeld maar door Covid kan dit nu geen doorgang vinden.
2) Meer kinderen vaker laten sporten en bewegen; dit hebben we zeker gehaald. Door de nieuwe activiteiten hebben we de jeugd die nog niet sporten
kunnen bereiken. De E-gaming was bedoeld om uitval te voorkomen, dit hebben we nu niet kunnen meten.
3) Samenwerking creëren tussen de lokale organisaties en (om daarmee een bijdrage te leveren aan
verbetering van de leefbaarheid). De samenwerking met de verenigingen is zeer zeker versterkt. Eind december is de coöperatie Samen Winnen Belfeld
opgericht.
4) Een startevenement in de vorm van een beweegmarkt organiseren voor de doelgroep We hebben een mooi startevenement gehad het aantal
deelnemers viel
een beetje tegen, maar iedereen heeft zich kunnen presenteren, we hebben aandacht van de media
gehad.
7) Drie bijeenkomsten voor kader gericht op samenwerking; dit zijn er 8 geworden, we hebben regelmatig bij elkaar gezeten, o
Na de eerste golf Corona waarbij veel activiteiten geen doorgang hebben kunnen plaatsvinden, is in deze periode veel tijd gestopt in de samenwerking
onderling. Dit heeft de coöperatie Samen Winnen opgeleverd. Alle verenigingen uit Belfeld zijn hierin betrokken. De coöperatie gaat de interventie
Sportdorp ook overnemen. Om de overgang goed te laten verlopen is er de laatste maanden gewerkt met een ondersteuner vanuit de coöperatie naar de
projectleider toe. Op deze manier is de borging van de interventie goed verlopen.

Onder de naam Samen Winnen Belfeld wordt de interventie Sportdorp uitgevoerd. In het eerste jaar is een behoeftepeiling gehouden onder alle jongeren tot en met 12 jaar waardoor een goed beeld is ontstaan wat de jeugd wil. Favoriet zijn freerunning en mountainbike, twee activiteiten die nu worden opgezet. Samen met de partners betrokken bij Samen Winnen hebben we het afgelopen jaar mini volleybal,tafeltennis sportinstuif, koningsdagspelen en een kerstmix toernooi opgezet.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007328
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.P.M.G. Hermans
Verantwoordelijke organisatie:
vv Belfeldia