Samenhangende Dementieondersteuning - Door- en voor in Zuidoost (SD&ZoZo)

Projectomschrijving

Doelen project en netwerk

In Amsterdam Zuidoost wordt er de komende maanden hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van de dementieketen in het stadsdeel. Bijbehorende doelen zijn:

  • Overbruggen van cultuurverschillen tussen informele- en formele organisaties;
  • Zorgen voor een goede samenwerking tussen de eerstelijnszorg, wijkverpleegkundigen- en verzorgenden, de nieuwe buurteams, en laagdrempelig organisaties/buurvoorzieningen. Zo worden buurtbewoners, de sociale en medische wereld bij elkaar gebracht;
  • Mensen met dementie en mantelzorgers een stem geven binnen de verder te ontwikkelen dementieketen.

Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin we gaan werken aan de bovenstaande thema’s. Ook zullen we met de “Dementiekaravaan” van het Odensehuis verschillende bijeenkomsten voor seniorengroepen en buurtbewoners langs gaan om hen zo te betrekken.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Amsterdam Zuidoost wordt gekenmerkt door haar grote diversiteit in bevolkingsgroepen. De exacte cijfers over dementie en de huidige problematiek per wijk in Amsterdam Zuidoost zijn onbekend. Vanuit de praktijk zijn er signalen van meer dan gemiddelde problematiek als: illegaliteit, financieel misbruik en verwaarlozing, vormen van ouderenmishandeling, lage sociaal economische status en multiculturele problematiek. Daarnaast word er in Zuidoost vanuit zorg en welzijn o.a. gesignaleerd dat er regelmatig mensen met dementie in verwaarloosde omstandigheden worden aangetroffen. Er is te weinig expertise bij het casemanagement op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en bij hoog-complexe casuïstiek. Er is onvoldoende samenwerking in de dementiezorgketen. Daarnaast wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigheid. De complexiteit voortkomend uit het bovenstaande maakt een goedwerkende dementieketen van belang. Een keten die maakt dat mensen met dementie en hun sociale omgeving op tijd in beeld zijn en op hun maat ondersteuning, begeleiding en zorg kunnen krijgen In het verleden (2006-2015) bestond er een gefinancierde dementieketen in het stadsdeel. De financiën werden echter in 2015 afgebouwd en werden niet vervangen. In opdracht van het Zilverenkruis en de Gemeente Amsterdam is er begin 2020 een eerste aanzet gestart tot het vervolgmaken van de formele zorgketen en voor afstemming en samenwerking met informele partijen rondom ouderen met dementie. Een vervolg hierop is van belang, zodat de huidige keten, die nieuw leven ingeblazen is, verder uitgebreid kan worden, verstevigd en geprofessionaliseerd wordt. Daarnaast zal er meer verbinding gelegd moeten worden met wijkverpleging- en verzorging, informele organisaties en initiatieven en mensen met dementie en mantelzorgers. Een fundament voor een stevige samenwerking is in 2021 des de meer belangrijker vanwege grotere veranderingen in het sociaal domein. Er gaat in 2021 deels gewerkt worden met sociale wijkteams, waarbij een kleiner percentage ondersteuning geboden gaat worden door specialistische ondersteuningsaanbieders. Het is van belang dat de netwerkstructuren waar de afgelopen jaren zo hard aan gewerkt zijn in Amsterdam hierdoor niet verloren gaan en er straks wordt samengewerkt met de nieuwe buurtteams. De volgende ontwikkelaspecten zijn van belang zijn voor het slagen van een goede samenwerking en zijn doelen waaraan gewerkt gaat worden door het netwerk: • Cultuurverschillen tussen informele- en formele organisaties worden overbrugd. • Mensen met dementie en hun sociale omgeving hebben belang bij een goede samenwerking tussen de eerstelijnszorg, wijkverpleegkundigen- en verzorgenden, en laagdrempelig organisaties/buurvoorzieningen om zo de sociale en medische wereld bij elkaar te brengen. • Mensen met dementie en mantelzorgers worden betrokken als gelijkwaardige partners binnen de verder te ontwikkelen dementieketen. • De netwerken op elkaar laten aansluiten, zodat mensen met dementie en mantelzorgers de meest optimale zorg kan krijgen, omdat de partijen van elkaar op de hoogte zijn wat zij kunnen bieden en hoe te bereiken. Vanuit de bewoners Een doel van het netwerk is dat ouderen met dementie en mantelzorgers bij de dementieketen worden betrokken via het Odensehuis (een inloophuis door en voor mensen met dementie) en Platform Informele Zorg Zuidoost (bestaande uit buurtbewoners). Zij vormen het uitgangspunt van alle netwerkactiviteiten. Netwerkactiviteiten zullen starten met een verkennende sessie met buurbewoners waarbij wordt opgehaald wat hun behoeftes zijn en op welke manier zij een bijdrage willen en kunnen leveren aan het netwerk. Afgevaardigden van deze groep zullen intensiever deelnemen aan de verdere netwerkactiviteiten.. De weg naar een professioneel en stevig netwerk De bij deze aanvraag betrokken netwerkpartners komen vanuit de eerstelijnszorg, zorg en ondersteuning, informele zorg, en casemanagement dementie. Naast het betrekken van de al uitgebreid genoemde partijen zal er gewerkt moeten worden aan een betere samenwerking met huisartsenzorg en de wijkverpleging en -verzorging. Doormiddel van een quickscan en omgevingsanalyse die middels documentenstudie en leersessies worden vormgegeven met bovengenoemde partijen zal in kaart worden gebracht: Hoe de huidige samenwerking eruit ziet, welke partners nog missen, en een beoordeling van de kwaliteit van samenwerkingen. Dit zal leiden tot een overzicht van alle partijen betrokken bij de ondersteuning van ouderen met dementie. Verder gaan we in op de vraag wat nodig is om de cultuurverschillen tussen formele- en informele organisaties te overbruggen. Kansen en knelpunten in het netwerk worden op deze manier ook zichtbaar. Deze zullen als input dienen om te komen tot ontwikkelkansen, visie, doelstelling en ambitie van het netwerk, zodat er op een dusdanige manier wordt samengewerkt dat recht doet aan de behoeftes van bewoners met dementie in Amsterdam Zuidoost.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005089
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.S. Christiani
Verantwoordelijke organisatie:
Cordaan