Mobiele menu

Samenhangende ouderenzorg Hubertusduin

Het netwerk is ontstaan vanuit gezondheidscentrum Hubertusduin is circa 8 jaar geleden het netwerk ouderenzorg opgericht. Sinds die tijd is het netwerk uitgebreid met meer structurele overleggen, de introductie van een MDO en het opleiden van de POH’s. Het netwerk is gericht op ouderen van 65+. Dit zijn gezonde ouderen, ouderen met beginnende kwetsbaarheid en kwetsbare ouderen. Doelstelling van het netwerk is ouderen zo lang mogelijk gezond thuis te laten worden. Inzet vindt plaats op de transitie van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid. Vanuit het netwerk worden hiervoor verschillende activiteiten ontplooid gericht op ouderen. Voorbeelden van activiteiten zijn informatie aan ouderen gericht op bewegen en leefstijl.
Coördinatie van het netwerk vindt plaats vanuit Hubertusduin door de praktijkmanager, Marja Koppejan. Zij is tevens werkzaam bij Evitazorg (thuiszorg). Marja ook aanspreekpunt (projectleider en penvoerder) en contactpersoon voor de externe adviseur.

Ambitie van het netwerk is de betrokkenheid van mantelzorg te verstevigen. Andere verbeterslag die Hubertusduin wenst te maken is het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit. Inhoudelijke uitdagingen in de regio waar het netwerk zich op wil richten komende periode zijn de volgende:

  1. herinrichting van zorg en diagnostiek agv sluiting Bronovo;
  2. versterken van de samenwerking op het gebied van de crisisopnamen, ELV en Wlz-spoedzorg en 3) de aansluiting tussen zorg en welzijn.

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelstellingen, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk, die met deze vorm heeft gewerkt, heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.

Verslagen


Eindverslag

Landelijk gezien stijgt het percentage 70-plussers de komende 10 jaar met 60% en worden de zorgvragen ingewikkelder. Dit onderstreept het bestaan van het ouderennetwerk in Benoordenhout wat met de subsidie van ZonMw en de ondersteuning door Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut de basis van samenwerking verder heeft uitgebouwd. Door middel van lokale bijeenkomsten en een lerend netwerk is gekomen tot een gedegen plan van aanpak. Een verbeterpunt volgend uit de Quick-Scan ligt op het gebied van functionele integratie. Een doelstelling van het plan van aanpak is daarom ook het uitbreiden van het netwerk met nog ontbrekende partijen, het implementeren van een eenduidig communicatiesysteem en het neerzetten van een MDO om zo het netwerk structureel in te richten. Een ander thema waar netwerk zich in de nabije toekomst op focust is het preventief screenen op kwetsbaarheid. Dit alles vanuit de visie: “Het bevorderen van de gezondheid en behoud van autonomie en waardigheid van ouderen.”

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.J. Lunstroot
Verantwoordelijke organisatie:
Gezondheidscentrum Hubertusduin