Mobiele menu

Samenwerken in de wijk, rond de opvang van mensen met verward gedrag, aanloopfase

Projectomschrijving

Wijkteams hebben een belangrijke rol in het signaleren en begeleiden van kwetsbare mensen, maar deze rol komt nog onvoldoende uit de verf.

Doel

Naast het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen, zetten we in op het vergroten van kennis in wijkteams in Zaanstad en Purmerend:

  • hoe herken je signalen van verwardheid
  • wat kan je vervolgens doen
  • wie schakel je in
  • hoe zorg je ervoor dat mensen passende hulp krijgen

Werkwijze

De wijkteams worden hierbij ondersteund door het pilotteam, dat bestaat uit spv’ers, presentiewerkers en ervaringsdeskundigen. De taken rondom een casus en wie deze uitvoert, worden in overleg met het wijkteams vastgelegd in een begeleidingsplan. De wijkteams en het pilotteam worden getraind en gecoacht in de nieuwe manier van werken.

Resultaten

In de pilotfase is geen grote toename van het aantal meldingen te zien. Dit kan wijzen op een 'stabilisatie-effect'. Het blijkt dat er een sterke toename is van overlast door verward gedrag in wijken met een grote instroom van bewoners uit de ggz. Als de resultaten van de pilotperiode worden afgezet tegen de oplopende curves in veel andere wijken in Nederland, kan het feit dat er in de pilotwijken geen sprake is van toename van het aantal meldingen daarom als een positief effect van de interventie geïnterpreteerd worden.

Door een goede samenwerking en het opbouwen van een vertrouwensrelatie werden signalen en meldingen sneller opgepakt. Het structurele contact maakte dat er sneller kon worden geschakeld. De meerwaarde bleek zich vooral te uiten in snellere crisishulp, bemoeizorg en het sneller vinden en opschalen van trajecten voor bijvoorbeeld zorgmijders.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.
Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De pilot Samenwerken in de wijk beoogt de preventieve aanpak van verward gedrag te versterken door wijkteams te ondersteunen bij het signaleren van verward gedrag en het (tijdig) doorverwijzen naar de zorg die mensen met verward gedrag nodig hebben.
De hoofddoelstelling van het project was om vier wijk-en netwerkteams (2 in Zaanstad en 2 in Purmerend) te versterken met extra inzet en deskundigheid mbt preventie en opvang van mensen van verward gedrag. Het doel hiervan was om mensen met psychische kwetsbaarheid eerder in beeld te krijgen en proactief contact te maken. Dit om te voorkomen dat mensen zodanig verward raken, dat ze zichzelf en hun omgeving niet goed meer kunnen verzorgen en soms ook overlast veroorzaken. Wijk-en netwerkteams komen niet altijd goed toe aan deze vorm van preventie en vroegsignalering en hebben niet altijd voldoende kennis en ervaring in huis voor het tijdig herkennen en het adequaat inzetten van zorg en ondersteuning bij psychisch kwetsbare mensen in de wijk. De pilot beoogde daarin verandering te brengen. Om dit te kunnen monitoren zijn de meldingen van mensen met verward gedrag bij de politie, de zgn. E33/VSO meldingen in kaart gebracht. Daarnaast is de pilot gevolgd door onderzoek in de vorm van een proces evaluatie ism de Hogeschool van Amsterdam. De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden in het eindrapport 'Versterken van wijkteams bij verward gedrag, Een verkennend onderzoek naar de pilot: Samenwerken in de wijk in Zaanstad en Purmerend'.

Samenvatting van de aanvraag

Het bijgevoegde projectplan betreft de aanloopfase (6 maanden) van de pilot 'Samenwerken in de wijk, rond de opvang van mensen met verward gedrag'. Vanwege de nadruk in het landelijke beleid op extramuralisatie en vermaatschappelijking, blijven mensen met psychische problemen vaker zelfstandig wonen. Eén van de gevolgen hiervan is dat kwetsbare mensen soms te laat in beeld komen en niet adequaat worden doorverwezen. De problematiek vraagt om een betere samenwerking tussen veiligheid en zorg en het zo snel mogelijk organiseren van passende opvang, zorg en ondersteuning, voor de verwarde personen zelf en waar nodig voor hun omgeving. Wijkteams hebben een belangrijke rol in het signaleren en begeleiden van kwetsbare mensen, maar deze rol komt nog onvoldoende uit de verf. De missie van dit pilotproject is in te zetten op preventie en opvang in de wijk, om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen zodanig verward raken dat ze zichzelf en hun omgeving niet goed meer kunnen verzorgen en overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld door het luisteren naar signalen, ook van de naasten/familie en aandacht voor verschillende belevingen en bejegening en rekening te houden met culturele verschillen. Ook wordt ingezet op het vergroten van de kennis van de wijkteams over problematiek bij mensen met verward gedrag, hoe hierop te anticiperen, dit te herkennen en passende zorg te bieden. Soms is het echter nodig specialistische zorg in te zetten, maar dit vervolgens ook weer af te bouwen als dat kan. Het adequaat kunnen op- en afschalen van zorg vraagt om een sluitende keten en kennis van de mogelijkheden voor verwijzing en hoe dit te doen. Daarom wordt ingezet op betere samenwerking tussen wijkteams en specialistische zorg. De verwachting is dat daardoor het aantal meldingen bij de politie zal verminderen. De pilot bestaat uit 2 pilotteams die ingebed zijn in wijkteams in Zaanstad en Purmerend. Het project wordt uitgevoerd in twee wijken in Zaanstad (Oude Haven en Pelders- Hoornseveld) en in Purmerend (Wheermolen en Purmer). De twee pilotteams vormen samen met de projectleider het overkoepelende projectteam. Elk pilotteam bestaat uit een SPV, een presentiemedewerker en een ervaringsdeskundige. De pilotteams zijn onderdeel van de wijkteams en kunnen gevraagd worden om mee te denken over casussen binnen het wijkteam en deze zo nodig overnemen. Andersom kunnen zij casussen overdragen aan de collega’s van het wijkteam als deze stabiel zijn. De taken rondom een casus en wie deze uitvoert worden in overleg met het wijkteams vastgelegd in een begeleidingsplan. Door ook ervaringsdeskundigen mee te laten werken in het team wordt de inbreng van personen met ervaringskennis over verward gedrag en de rol van naasten toegevoegd aan de professionele kennis daarover in het team en wordt ook ingezet op een persoonsgerichte aanpak. De pilot is gebaseerd op de bouwstenen zoals die beschreven zijn door het aanjaagteam Verwarde Personen. De bouwstenen over passend vervoer en 24/7 opvang zijn niet meegenomen in deze pilot, omdat deze onderwerpen worden uitgewerkt in een bovenregionaal samenwerkingsverband. In het project is ook aandacht voor flexibele zorg en ondersteuning, onder meer in de vorm van laagdrempelige opvang waar iemand even tot rust kan komen. In de regio zijn verschillende initiatieven voor de opzet van zo’n opvang. Tijdens de pilot periode worden deze initiatieven gevolgd en wordt gewerkt aan optimaliseren van de onderlinge samenwerking in de regio, met als doel het realiseren van flexibele en snelle opvang. Aan het einde van de pilot zal aan de gemeenten een advies gegeven worden over de manier waarop de uitkomsten geborgd kunnen worden. De inbreng van cliënten-en familieorganisaties en ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de beleidsadviezen naar aanleiding van dit project. De voortgang en de resultaten van de pilot worden gevolgd middels monitoring van de OGGZ meldingen, tevredenheidsmetingen en een proces-evaluatie. Voor deze pilot hebben de volgende partijen een intentieverklaring tot samenwerking getekend (bijlagen): GGD, REAKT, Parnassia/Dijk en Duin, Regionaal Cliënten Organisatie (RCO) de Hoofdzaak/Team Ervarings Deskundigen (TED) team, Gemeente Zaanstad, DOCK en het samenwerkingsverband Leger des Heils, RIBW en Odion en gemeente Purmerend.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638011007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I. Boerema
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zaanstreek-Waterland

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Purmerend en Zaanstad (Noord-Holland).