Mobiele menu

Samenwerken en verbinding in de wijk: interculturele en passende zorg in de laatste levensfase.

Zorgverleners en vrijwilligers in de wijk Hoge Vught van Breda constateerden dat de zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond en hun naasten diverse uitdagingen met zich meebrengt en onvoldoende op hun behoeften is afgestemd. Gezien het toenemend aantal mensen met een migratieachtergrond wonend in de wijk is er noodzaak om de zorg en behoeften beter af te stemmen.

Doel

Allereerst is het doel om in kaart te brengen hoe bij mensen met een migratieachtergrond, hun naasten en bestaande formele en informele initiatieven de zorg en ondersteuning in de laatste levensfase wordt ingevuld. Vervolgens verbeteren we vanuit dialoog en experimenten met al deze stakeholders de samenwerking tussen professionele en informele initiatieven. Hiermee vergroten we de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een migratieachtergrond in de laatste levensfase en hun naasten.

Aanpak/werkwijze

Het project bestaat uit de volgende 4 stappen:

  1. Inventariseren van de huidige manieren van organisatie van zorg door mensen met een migratieachtergrond in de laatste levensfase en hun naasten.
  2. Wijksafari; opstellen van sociale kaart: welke informele en formele organisaties zijn betrokken of kunnen betrokken zijn en wat doen en willen zij?
  3. Inzet van de Proeftuin van Agora/Movisie: in 6 bijeenkomsten gaan betrokkenen met elkaar aan de slag om te ontdekken hoe ze beter kunnen samenwerken en leggen ze verbindingen door middel van experimenten.
  4. Gedurende de looptijd evalueren we het project op resultaat en proces.

Samenwerkingspartners

De samenwerking wordt gekenmerkt door meerdere elementen:

  • Er zijn partners die expertise hebben op het gebied van palliatieve zorg (bijvoorbeeld Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda en Mantelzorg Breda) naast organisaties die veel ervaring hebben in het ondersteunen van mensen met een migratieachtergrond maar minder of geen ervaring hebben met palliatieve zorg (bijvoorbeeld Status Go, Dunjazorg, La Femme Vitaal).
  • Er wordt samenwerking gezocht met inwoners en hun input heeft een grote waarde voor het project.
  • Bij start van de Proeftuinbijeenkomsten gaan andere, zowel formele als informele organisaties nog aansluiten. Dus er is ruimte om meer verbindingen te leggen.

Verwachte resultaten

We verwachten de uiteindelijke resultaten in 2026. Tussentijdse resultaten maken we eerder inzichtelijk. Het project biedt de kans om nieuwe verbindingen te leggen en verbindingen tussen bestaande initiatieven te versterken. Gedurende het project ontdekken we wat er nodig is om een duurzame samenwerking en verbinding in de wijk te borgen en de kwaliteit van leven en sterven voor mensen met een migratieachtergrond in de laatste levensfase te verbeteren. Het project levert nieuwe inzichten op diverse gebieden op, die direct toepasbaar zijn voor de praktijk, onderzoek en onderwijs.

ZonMw en cultuursensitief communiceren

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Om zorg en ondersteuning zo goed mogelijk aan te sluiten op wensen en behoeften van élke patiënt in de palliatieve fase, en hun naasten, is het nodig om rekening te houden met verschillen in culturele achtergronden. Met ons programma Palliantie investeren we in onderzoek naar hoe zorgverleners en zorgorganisaties dit het beste kunnen doen. Lees meer over diversiteit in de palliatieve zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012310018
Looptijd: 2%
Looptijd: 2 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
van Omme
Verantwoordelijke organisatie:
Avans Hogeschool